«НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ»


«НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ»

IV (XV) МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ (Львів, 28 жовтня 2021 р.)

Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали IV (XV) Міжнародної наукової конференції молодих учених (Львів, 28 жовтня 2021 року). – Львів, 2021. – 118 c.

Видання розраховане на ботаніків, мікологів, зоoлогів, ґрунтознавців, працівників охорони природи, викладачів, аспірантів та студентів природничих спеціальностей.

Програмний комітет:
д.б.н., с.н.с. І. М. Данилик (голова програмного комітету),
д.б.н., с.н.с. В. Г. Кияк, к.б.н., с.н.с. І. М. Шпаківська к.б.н., с.н.с. О. О. Кагало,
к.б.н., с.н.с. О. В. Лобачевська, к.б.н., с.н.с. О. Г. Марискевич, к.б.н. Т. І. Микітчак,
к.б.н. Н. М. Сичак, к.б.н. О. О. Андрєєва, к.б.н. Р. Р. Соханьчак, к.б.н. С. В. Бешлей,
І. С. Пижик, І. В. Мєдвєдєва

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту екології Карпат НАН України (протокол № 7 від 06 жовтня 2021 року).

Матеріали доповідей опубліковані з максимальним дотриманням авторської редакції.
Автори повністю відповідають за наукову достовірність, зміст і стиль своїх публікацій.

„SCIENTIFIC PRINCIPLES OF BIODIVERSITY CONSERVATION”

IV (XV) INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS

(Lviv, 28 October 2021)

Scientific Principles of Biodiversity Conservation: Proceedings of IVth (XVth) International Scientific Conference of Young Scientists (Lviv, 28 October 2021). – Lviv, 2021. – 118 p.

The edition is intended for botanists, mycologists, zoologists, soil scientists, ecologists and workers of nature protection, lecturers, PhD students and students of natural specialities.

Programme Committee:
Dr.Sc., Assoc.Prof. І. М. Danylyk (the head of Programme Committee),
Dr.Sc., Assoc.Prof V. G. Kyyak, Assoc.Prof. І. М. Shpakivska, PhD., Assoc.Prof.
O. O. Kagalo, PhD., Assoc.Prof. O. V. Lobachevska, PhD., Assoc.Prof.
O. G. Maryskevych, PhD. T. I. Mykitchak, Ph.D. N. M. Sychak, PhD.
O. O. Andrieieva, Ph.D. R. R. Sokhanchak, Ph.D. S. V. Beshley,
I. S. Pyzhyk, І. V. Miedviedieva

ISBN 978-966-02-9744-9 (електронне видання)

Матеріали IV (XV) Міжнародної наукової конференції молодих учених 2021