Список опублікованих праць співробітниками відділів за 2007 рік


Зведена таблиця публікацій 2007 року

Автор НАЗВА РОБОТИ об'єм вид. листів де опубліковано
ВІДДІЛ ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ СТАТТІ
2. Голубець М.А. Середовищезнавство – перспективний розділ науки 0,4 Вісн. НАН України. – 2007, № 8. – с.3-13
3. Голубець М.А., Буркінський, Шапер, Руденко. На меті – сталий розвиток 2,5 Вісн. НАН України. – 2007, № 2. – с.14-73
4. Голубець М.А., Гнатів П.С. Фундаментально про екологію, середовищезнавство, охорону природи, охорону довкілля та геосоціосистемологію 0,3 Екологія та ноосферологія. – 2007. – 18, № 1-2. – с.7-15
5. Гнатів П. С. Забруднення біосфери. Інтерцепція. Іонійська натуралістична філософія. Клімакс екологічний. Неохори. 0,2 Екологічна енциклопедія: У 3 т. / А. В. Толстоухов та ін. – Т. 2: Є–Н. – К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2007. – 416 с. (С.24; 134; 142; 172; 336).
6. Гнатів П. С. Функціональна реакція Aesculus hippocastanum L. на екологічні зміни природного середовища 0,3 Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія: Біологія. – 2007. – №4 (34). – С.88–92.
7. Oksana Maryskevych, Iryna Shpakivska, Olga Didukh Wyzwania i szanse dla ochrony przyrody w karpackich parkach narodowych na Ukrainie 0,5 Roczniki Bieszczadzkie. – 2007. – 15. – S. 105-118.
8. V. Levyk , O. Maryskevych , M. Brzezinska and T. Wlodarczyk Dehydrogenase activity of technogenic soils of former sulphur mines (Yavoriv and Nemyriv, Ukraine) 0,3 International Biophysics. – 2007. - 21, N3. - P. 219-224.
9. Vitaliya Levyk, Malgorzata Brzezinska Stan srodowiska glebowego na terenie bylej kopalni siarki “Jaworiw” (Ukraina) i “Machow” (Polska) w swietle aktualnych badan 0,4 Acta Agrophysica. – 2007. - 10 (1), N151. - P. 149-157.
10. Bashta A.-T., Kovalyova I. Bashta A.-T., Kovalyova I. 0,3 Nyctalus (N.F.). – 2006. – B. 10, H. 3+4. – P. 242-247.
11. Sachanowicz K., Wower A., Bashta A.-T. Further range extension of Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) in central and eastern Europe 0,3 Acta Chiropterologica. – 2006. – V. 8 (2). – P. 543-548.
12. Башта А.-Т. В. Рукокрилі в колекції Зоологічного музею Ужгородського національного університету: опис і загальний аналіз 0,3 Наукові записки Ужгородського національного університету/ Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 20. – С. 120-127.
13. Башта А.-Т. В. Фауна рукокрилих (Сhiroptera) Шацького Поозер'я 0,1 Науковий вісник Волинського державного університету ім.. Л. Українки. – 2007.– № 11 (Ч. 1). – С. 207-211.
14. Химин М., Клєстов М., Башта А.-Т. Сучасний стан фауни хребетних тварин Уманської Пущі – як один з основних аргументів для створення Ківецівського Національного природного парку 0,2 Науковий вісник Волинського державного університету ім.. Л. Українки. – 2007. – № 11 (Ч. 2). – С. 192-198.
15. Bashta A.-T. Der Einfluss standortfremden Fichtenanbaus auf die Vogelgemeinschaften einer Forestregion (Ostkarpaten) 0,3 Der Ornithologische Beobacher. - 2007. – B. 104, H. 3. – S. 209-216.
16. Башта А.-Т. Кажани (Chiroptera) Галицького НПП: попередній аналіз 0,2 Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія біологія. – 2007. – Вип. 7-8. – С. 165-167.
17. Козловський М.П. Вплив рекреації на формування та процеси розкладу підстилки в ялицевих дібровах 0,2 Науковий вісник УкрДЛТУ. Вип. 17. 1. – Львів: УкрДЛТУ, 2007. – С. 42 – 45.
18. Решетило О., Різун В., Канарський Ю. Структура угруповань земноводних у заплавах басейну Верхнього Дністра 0,2 Наукові записки Ужгородського національного університету/ Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 21. – С. 117–120.
19. Гірна А.Я. Угруповання павуків вторинних екосистем ясеневих дібров Верхньодністровської рівнини 0,4 Наукові записки державного природознавчого музею. – Львів, 2007. – Вип. 23. – С. 101 – 110.
20. Яворницький В.І., Яворницька І.В. Ґрунтова мезофауна заплавних дубових лісів долини Верхнього Дністра в умовах антропогенної трансформації 0,5 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів,– 2007. – Вип. 23. – С. 185-196.
21. Яворницький В.І., Яворницька І.В. Біорізноманіття та структурно-функціональна організація угруповань грунтових безхребетних бучин Сколівських Бескидів 0,4 Наукові записки Ужгородського національного університету/ Сер. Біологія. – 2007. – Вип. 21. – С. ______.
ВІДДІЛ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ СТАТТІ
1. Царик Й.В., Іванець О.Р. Безхребетні тварини прісних водойм 27 Львів: ЛНУ ім. І.Франка. – 2007. – 27с.
2. Царик Й.В., Марущак М. Характеристика популяції Poa deylii Chrtek et Jiras. (Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E.I. Nyarady) E.I. Nyarady (г. Пожижевська, Українські Карпати) 5 Вісн. Львів. ун-ту. Серія біолог. – 2007. – Вип. 43. – С. 111-115.
3. Царик Й.В. Перспективи та принципи популяційних досліджень фітоценозів 7 Вісн. Львів. ун-ту. Серія біолог. – 2007. – Вип. 43. – С. 27-33.
4. Царик Й.В. Проблеми життєздатності популяцій 9 Біологічні студії. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 65–73.
5. Кияк В.Г. Особливості сусідства, асоційованості і взаємовпливу між популяціями рідкісних видів рослин у високогір’ї Карпат 12 Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2007. – Т. 23. – С. 31–42.
6. Кияк В.Г., Білонога В.М. Вплив рекреації на фітоценози високогір’я Українських Карпат 5 Наук. зап. Тернопільськ. нац. пед. ун-ту. Серія біолог. – 2007, № 2 (32). – С. 123-127.
7. Кияк В.Г., Білонога В.М. Ценозоутворювальне значення аркто-альпійських видів у сукцесійних фітоценозах високогір’я Українських Карпат 6 Наук. вісн. ? Збірник наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту. ? 2007. ? Вип. 17.3. – С. 42-47.
8. Жиляєв Г.Г. Віталітетна диференціація гірських рослин за ознаками їх анатомо-морфологічної структури 6 Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2007. – Вип. 23. – С. 25-30.
9. Кобів Ю.Й., Kish R, Hleb R. Sempervivum marmoreum Griseb. (Crassulaceae) in the Ukrainian Carpathians: distribution, morphology, coenotic conditions, population parameters and conservation 8 UKR. BOTAN. JOURN. – 2007. – 64, № 1. – P. 22-29.
10. Кобів Ю.Й. Приджерельні оселища кальцефільних видів рослин у Чорногорі (Українські Карпати) як рідкісні осередки біорізноманіття 11 Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2007. – Вип.23 – С. 43-54
11. Кобів Ю.Й., Прокопів А., Гелеш М., Борсукевич Л., Надрага М. Поширення і стан популяцій рідкісних, загрожених та ендемічних видів рослин у північній частині прикордонної ділянки Чивчинських гір (Українські Карпати) 15 Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2007. – Вип. 45. – С. 71-84.
12. Sychak N.M., Czopyk V. Distribution of Alchemilla L. in Ukraine 150 Atlas Florae Europaea. Distribution of Vascular Plants in Europe. 14. Rosaceae (Alchemilla L.) / A. Kurtto, R. Lampinen, L. Junikka (eds.). – Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe. – 2007. – 260 рр.
13. Данилик І.М., Соломаха В.А. та ін. Utricularia australis R.Br. (Lentibulariaceae) – новий вид для флори Прикарпаття 5 Укр. ботан. журн. – 2007. – 64, № 2. – С. 242-246.
14. Данилик І.М., Хміль Т.С. Распространение Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) в Украине 4 Вестн. Тверск. гос. ун-та. – 2007. – № 8 (36). – С. 180-183.
15. Данилик І.М. Проблеми вивчення та охорони видів роду Carex L. (Cyperaceae) флори Українських Карпат 4 Вісн. Прикарпатс. НУ ім. В.Стефаника. Серія біолог. – 2007. – Вип. 7-8. – С. 81-84.
16. Дмитрах Р.І. Динамічні тенденції популяцій болотних видів рослин та проблеми їх збереження в Українських Карпатах 4 Вісн. Прикарпатс. нац. ун-ту ім. В.Стефаника. Серія біолог. – 2007. – Вип. 7. – С. 74-77.
17. Білонога В.М., Кияк В.Г. До проблеми збереження рідкісних видів рослин в Українських Карпатах 6 Гуманітарний вісник. – 2007. – Вип.. 7. – С. 103-108.
18. Решетило О.С., Різун В.,Канарський Ю. Структура угруповань земноводних у заплавах басейну Верхнього Дністра 4 Наук. вісн. УжНУ. – Сер. біолог. – 2007. Вип. 21. – С. 117-120.
19. Nesteruk Y., Gudowski J. Szlak ladowy i wodny 62 Z biegiem Dniestru. Studium krajoznawcze doliny Dniestru od zrodel rzeki do Chotyna" / Red. J. Gudowski. Warszawa: Dialog, 2007. – S. 17-78.
20. Nesteruk Y. Roslinnosc doliny Dniestru 17 Ibid. – S. 94-110.
21. Nesteruk Y. Swiat zwierzet 4 Ibid. – S. 111-114.
22. Кобів В.М. Поширення та індивідуально-групові параметри Symphytum cordatum Waldst. еt Kit. ex Willd. в умовах рівнини заходу України 8 Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2007. – Вип. 23. – C. 137-144.
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ СТАТТІ
1. Andryeyeva O. The plant cover of North-Western Podolya before human impact 0,1 Proceeding of the III International Young scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.”, dedicated to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist Mari Makarevych (Odesa, 15-18 May, 2007). – Odesa: Pechatniy dom, 2007.
2. Андрєєва О.О., Рагуліна М.Є. Етапи трансформації ландшафтів Волино-Поділля внаслідок діяльності людини 0,1 Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. Мат. міжнар. конф., присвяч. 200-річчю заснування Кременецького ботсаду (Кременець, 18-23 червня 2007). – Кременець-Тернопіль: Вид-во «Підручники і посібники», 2007. – С. 183.
3. Андрєєва О.О., Рагуліна М.Є. Етапи трансформації ландшафтів Волино-Поділля внаслідок діяльності людини та їх здатність до самовідновлення 0,1 Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: Мат. мжнар. нук. кнф. «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку» (Донецьк, 24-26 вересня 2007 р.). – Донецьк, 2007. – С. 364-365.
4. Андрєєва О.О. Ліси північно-східного Поділля в голоцені 0,1 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Мат. 8-ої наук. конф. молодих учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 34-36.
5. І.О.Беднарська Festuca polesica Zapal. та її гібриди у флорі Західного Полісся (Україна) 1,0 Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2007. – вип. 43. – С. 134-144.
6. І.О.Беднарська Рід Festuca L. (Poaceae) у флорі західних регіонів України 1,0 Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
7. І.О.Беднарська To the issue about F. valesiaca agg. in the Odessa region) 0,1 Mat. conf. “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evoluti-on”. Одесса: Печатный дом, 2007. – С. 11.
8. I.Bednarska About Festuca macutrensis Zapal. in Ukraine 0,1 Poland
9. І.О.Беднарська Біорізноманітність роду Festuca у Кременецьких горах 0,1 Мат. конф. «Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми». Кременець-Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – С. 161.
10. И.А.Беднарская О гибридогенных таксонах в группе Festuca valesiaca agg. на Украине 0,2 Мат. конф. по морфологии и систематике растений, посвященной 300-летию со дня рождения Карла Линнея. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. – С. 87-88.
11. І.О.Беднарська Про новий локалітет Festuca psammophila (Hack. ex Celak) Fritsch (Poaceae) 0,5 Наукові основи збереження біотичної різноманіт-ності // тематич. зб. ІЕК. Львів: «Ліга-Прес», 2007.
12. І.О.Беднарська, В.І.Гончаренко Рід Festuca L. (Poaceae) у флорі Шацького національного природного парку 0,3 Мат. конф. «Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії» // Львів: Сполом, 2007. – С. 53-56.
13. Воронцов Д.П. Попередні дані щодо рослинності заказника «Галілея» 0,3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матер. восьмої наукової конфер. мол. учених. – Львів, 2007. – С. 41-44
14. Воронцов Д.П., Козловський В., Пука Є., Романюк Н. Оцінка еколого-геохімічної стійкості екосистем Сколівських Бескидів (Українські Карпати) до важких металів та кислих опадів 0,5 Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 45. – С. 102-108.
15. К.В.Дорошенко Деякі структурно-функціональні параметри ценопопуляцій ранньовесняних ефемероїдів (Galanthus nivalis L. та Corydalis solida (L.) Clairv.) у різних умовах функціонування фітосистем 0,2 Мат. міжнар. регіон. наук. конф., присвяч. 100-річчю від д.н. проф. С.С. Фодора (4-6 жовтня 2007 р., Ужгород). – Ужгород, 2007. – С. 44-46.
16. К.В.Дорошенко Динаміка вікової структури ценопопуляцій Galanthus nivalis L. у різних умовах функціонування фітосистем 0,1 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Мат. VIII наук. конф. мол. учених (Львів, 5-6 листопада, 2007). – Львів, 2007. – С. 47-49.
17. Зайцева Г.Ю. Дендрофильные грызуны в искусственных гнездовьях на территории Каменецкого Приднестровья (Украина) 0,1 Материалы международного совещания «Териофауна России и сопредельных территорий» (VIII съезд Териологического общества). – Москва: Товарищество научных изданий КМК, 2007. – С.161.
18. Зайцева Г.Ю. The arboreal mammals as nest-boxes inhabitants of deciduous forests on the territory of Podilla (West Ukraine) 0,1 Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих вчених «Розмаїття живого. Екологія. Адаптація. Еволюція.», присвяченої 100-річчю з дня народження видатного українського ліхенолога М.Ф.Макаревич. – Одеса: Печатный дом, 2007. – С.143.
19. Зайцева Г.Ю. Статева та вікова структура популяції вовчка горішкового в штучних гніздівлях на території Кам’янецького Придністров’я 0,2 Збірка матеріалів Міжнародної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» присвяченої 20-річчю біологічного факультету ЗНУ. – Запоріжжя, 2007. – С.137-139.
20. Зайцева Г.Ю. Історія дослідження ссавців Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька область) 0,6 Вісник Львівського університету, серія біологічна. – 2007. – В.43. –С.166-173.
21. Зайцева Г.Ю., Дребет М. В. Роль мікромамалій у трофічному раціоні сови вухатої (Asio otus L.) на території Східного Поділля 0,6 Наукові записки Державного природозна вчого музею. – Львів, 2007. – В.23. – С.205-214.
22. Зайцева Г.Ю. Фабричні зв’язки в процесі гніздобудівельної діяльності дендрофільних гризунів у штучних гніздівлях на території Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька обл.) 0,2 Біорізноманіття і роль тварин у екосистемах: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції. –Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С.482-484.
23. Зайцева Г.Ю. Особливості поширення вовчка горішкового (Muscardinus avellanarius L.) на території Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька обл.) 0,2 Матеріали восьмої наукової конференції молодих вчених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності». –Львів, 2007. – С.90-92.
24. Зайцева Г.Ю. Роль вовчків (Gliridae, Rodentia) у збереженні біорізноманіття лісових екосистем Кам’янецького Придністров’я 0,2 Стан і біорізноманіття екосистем Швацького національного природного парку: Матеріали наукової конференції «Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії» (21-23 вересня 2007 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2007. – С.95-97.
25. Зайцева Г.Ю. Cтруктура популяції миші жовтогорлої (Sylvaemus tauricus) у штучних гніздівлях на території Кам’янецького Придністров’я (Хмельницька обл.) 0,3 Вісник Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – В.7-8. – С. 249-252.
26. Зізда Ю. До питання статусу кольо¬рових форм вивірки звичайної (Sciurus vulgaris) в Україн¬ських Карпатах 0,3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (Львів, 5–6 листопада 2007 року). — Львів, 2007. — 168 с.
27. Зізда Ю. Фауна дрібних ссавців в умовах посиленого антропо¬генного навантаження (на прикладі Pакарпаття) 0,1 Матеріали IІІ-ї Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів “Молодь і поступ біології” (23–27 квітня, 2007 року). — Львів, 2007. — 204–205
28. Зізда Ю. Раритетні види в угрупованнях дрібних ссавців лісових еко¬систем Закарпаття 0,7 Раритетна теріофауна та її охорона. Луганськ, 2007 (Праці Теріологічної школи, випуск 9). — С. 84–93
29. Кагало О.О., Любінська Л.Г. Національний природний парк «Подільські Товтри» 0,4 Впровадження цілей охорони біорізноманіт-тя національного при-родного парку «Поділь-ські Товтри»: Методич-ні рекомендації. – Кам’янець-Подільсь-кий: Аксіома, 2007. – С. 12-18.
30. Кагало О.О. Методологічні засади формування регіональних елементів екомережі як основа збереження біорізноманітності 0,1 Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збережен-ня. Історія та сучасні проблеми. Мат-ли міжнар. наук. конф., присвяченої 200-річчю заснування Кременець-кого ботанічного саду (Кременець, 18-23.06.2007) – Кременець-Тернопіль, «Підручники і посіб-ники», 2007. – С. 169-170.
31. Кагало О.О., Царик Й.В., Дорошенко К.В. Структурно-функціональні параметри популяцій як біомаркери стану екосистем у сучасних умовах трансформації середовища – постановка проблеми 0,5 Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку. Мат-ли між-нар. конф. (Донецьк, 24-26 вер. 2007 р.) – Донецьк, 2007. – С. 181-189.
32. Кагало О.О. Актуальні проблеми флорографії України 0,5 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Мат-ли восьмої наук. конф. молодих учених (Львів 5-6 листопада 2007 року). – Львів, 2007. – С. 11-19.
33. Pankiv N. Indication meaning of investigations of reproduction biology of Coronilla coronata L. (Fabaceae), on the north-east bound of the area for the estimate of antropogenic dynamics of phytosystems. 0,1 Proceedings of the III international young scientists conference (Odesa, 15-18 may, 2007). – Odesa: Pechatniy dom, 2007. - С. 288.
34. Н. Паньків Індикаційне значення досліджень морфологічної мінливості Coronilla coronata L. (Fabaceae), на Поділлі для оцінки антропогенної трансформації фітосистем. 0,1 Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду (Кременець, 18-23 червня 2007 р.). Ред. кол.: Барна М. М. (відп. ред.) – Кременець – Тернопіль: Видавництво «Підручники і посібники», 2007. - С.180.
35. Н. Паньків Особливості насіннєвої продуктивності Coronilla coronata L. (Fabaceae) у локальних популяціях на північно-східній межі ареалу. 0,2 Актуальні питання досліджень рослинного покриву Українських Карпат: Матеріали міжнародної регіональної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня нар. Проф. С.С.Фодора 4-6 жовтня 2007 р., м. Ужгород, Україна. – Ужгород, 2007. - С. 84-86.
36. Н. Паньків Hippocrepis comosa L. (Fabaceae) в ізольованих локалітетах на заході України 0,2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.) – Львів: Компанія “Манускрипт”, 2007 - С. 61-63.
37. Resler I. Participate of Phragmites australis in plant communities of region “Great Dnister’s bogs” (Upper Dnister’s valley) 0,1 Materials of III International Young Scientists conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution”, dedicated to 100 anniversary from birth of famous Ukrainian lichenologist Maria Makarevych (Odessa, 15-18 May 2007). – Odessa: Печатный дом, 2007. – P. 56.
38. Реслер І.Я. «Антропогенно зумовлена експансія Solidago сanadensis L. на території «Великих Дністерських боліт» (Передкарпаття) та її наслідки 0,1 Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчя заснування Кременецького ботанічного саду (18-23 червня 2007р., Кременець) «Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми». – Кременець-Тернопіль: вид-во Підручники і посібники, 2007. – С. 184.
39. Реслер І.Я. «Історія вивчення рослинного покриву «Великих Дністерських боліт» (Прикарпаття)» 0,3 Матеріали міжнародної регіональної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження проф. С.С.Фодора (4-6 жовтня 2007р., м. Ужгород, Україна) «Актуальні питання досліджень рослинного покриву Українських Карпат». – Ужгород, 2007. – С. 95-98.
40. Реслер І.Я. Вербняки на „Великих Дністерських болотах” (Верхньодністерська рівнина, Україна) 0,2 Матеріали міжнародної конференції молодих учених ботаніків (17-20 вересня 2007р., м. Київ). – Київ: Фітосоціоцентр, 2007 – С. 171-173.
41. Реслер І.Я. Фітоіндикація стану екосистеми за станом типових для неї рослинних угруповань на прикладі вербняків «Великих Дністерських боліт» 0,3 Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: Матеріали наукових конференцій «Сучасні проблеми заповідної справи» (7-10 вересня 2006 р., смт. Шацьк), «Фактори загрози біотичному різноманіттю: їх індикація та способи зниження негативної дії» (21-23 вересня 2007 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2007. – С. 109-112.
42. Реслер І.Я. Застосування індексу осушення для визначення ступеня обводнення боліт за рослинністю 0,2 Матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (5-6 листопада 2007 р., м. Львів). – Львів, 2007 – С. 71-72.
43. Реслер І.Я., Калинович Н.О., Гончаренко В.І. Навчальна практика з ботаніки на базі Шацького біолого-географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка. 8,0 Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу біол. фак-у університету ім. І.Франка.. Львів: Видавничиц центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 111.
44. Скібіцька Н. В., Кагало О.О., Реслер І.Я., Оліяр Г.І. Попередні дані щодо структури й стану популяцій Betula klokovii Zaverucha у Кременецьких горах 0,2 Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчя заснування Кременецького ботанічного саду (18-23 червня 2007р., Кременець) «Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми». – Кременець-Тернопіль: вид-во Підручники і посібники, 2007. – С. 170-171.
45. Скібіцька Н. В. Стан та перспективи охорони кальципетрофітного флорокомплексу на території національного природного парку «Подільські Товтри» 0,2 Матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (5-6 листопада 2007 р., м. Львів). – Львів, 2007 – С. 75-78
46. Ткачик В.П., Зінько Ю., Брусак В., Кричевська Д. Верхньодністровський екологічний коридор: сучасний стан та заходи збереження. 0,8 Річкові долини. Природа – ландшафти – людина: Збірн. наук. праць. – Чернівці (Україна) – Сосновець (Польща): ПЛІК, 2007. – С. 69 – 78.
47. Ткачик В.П., Кузьмішина І.І. Зміни флоронаселення ландшафтного заказника “Федорівка” (Волинська височина). 0,9 Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2007. – 2. – С. 74 – 86.
48. Ященко П.Т., Горун А.А., Матейчик В.І., Турич В.В. Про результати застосування активної охорони берези низької (Betula humilis Schrank) у Шацькому національному природному парку. 0,5 Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник. – Львів, 2007. – Вип. 30. – С. 304-310.
49. Ященко П.Т., Турський С., Захарко В., Матейчик В. Повіт Влодавський, район Шацький. Буклет (українською, польською та англійською мовами). 2,0 Видано Влодавським староством повітовим. -36 с.
50. Ященко П.Т., Горун А.А., Матейчик В.І., Турич В.В. Меч-трава болотна (Cladium mariscus (L.) Pohl.) як рідкісний вид флори Шацького національного природного парку та результати моніторингу за його локалітетом. 0,5 Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУУ. – 2007, вип. 17.5. – С. 30-37.
51. Ященко П.Т. Рослинний світ Шацького національного природного парку. 0,3 Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л.Українки. – Луцьк, 2007. - № 11, ч.1. – С.166 -171.
52. Ященко П.Т., Юрчук П.В. Відновлення корінних дубових деревостанів у лісових екосистемах Шацького національного природного парку. 0,5 Науковий вісник Волинського державного університету ім. Л.Українки. – Луцьк, 2007. - № 11, ч.1. – С. 171-177.
ВІДДІЛ ЕКОМОРФОГЕНЕЗУ РОСЛИН СТАТТІ
1. Баїк О.Л. Вплив важких металів на функціонування антиоксидантної системи в гаметофорах моху Funaria hygrometrica Hedw. 7 Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. Науково-практичний журнал. – Львів, 2007. – С. 66-72.
2. Данилків І.С., Рабик І.В. Мохоподібні (Bryophytes) природного заповідника „Медобори” 15 Чорноморський ботанічний журнал. – 2007. – Т.3, №1. – С.85-99.
3. Кияк Н.Я. Вплив свинцю на показники оксидного стресу та активність супероксиддисмутази на різних стадіях розвитку гаметофіту моху Funaria hygrometrica Hedw. 7 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2007. – №3. – С. 109-115.
4. Кияк Н.Я. Особливості накопичення іонів свинцю та їх вплив на стан прооксидантно-антиоксидантної системи у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw. 9 Чорноморський ботанічний журнал. – 2007. – Т.3, №1. – С. 56-64.
5. Лобачевська О.В. Механізми толерантності рослин та їх адаптація до стресу 9 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.) – Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Випуск 8: Львів:„Ліга-Прес”, 2007. – С. 25-33.
6. Лобачевська О.В. Видове різноманіття та охорона мохоподібних Українських Карпат 3 Актуальні питання досліджень рослинного покриву Українських Карпат: Матеріали міжнародної регіональної наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження проф. С.С. Фодора (Ужгород, 4-6 жовтня 2007 року). – Ужгород, 2007. – С. 80-83.
7. Пундяк О.І. Вплив зміни гравістимулу на проростання спор моху Funaria hygrometrica Hedw. 3 Там само. – С. 93-95.
8. Пундяк О.І. Гравізалежна поляризація спор моху Funaria hygrometrica Hedw. 5 Науковий вісник Ужгородського Університету. Серія Фізика. – Випуск 21. – С.186-190.
9. Щербаченко О.І., Демків О.Т. Особливості реакцій моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. на вплив важких металів 6 Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2007. – Вип. 2 (11). – С. 52-57.
10. Баик О.Л. Реакция гаметофита мха Funaria hygrometrica Hedw. на действие свинца и ртути 3 Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Международной конференции (в трех частях). (Сыктывкар, Россия 18-24 июня 2007 г.). – Сыктывкар, 2007. – С. 24–26
11. Кит Н.А., Рипецкий Р.Т. Направленный рост протонемы мха в условиях клиностатирования 3 Там само. – С. 185-187.
12. Кияк Н.Я. Влияние свинца на интенсивность процессов ПОЛ на разных этапах развития гаметофита мха Funaria hygrometrica Hedw. 3 Там само. – С. 187-189.
13. Лобачевская О.В. Специфическая устойчивость мхов к токсическому действию никеля 3 Там само. – С. 236-238.
14. Ripetskyj R.T., Khorkavtsiv Ya.D., Lobachevska O.V., Kit N.A. Adaptation to mercury in the moss clone 3 Там само. – С. 343–345.
15. Лобачевська О.В. Морфо-фізіологічні реакції мохоподібних як основа для біотестування 3 Проблеми екології та екологічної освіти: Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції (Запоріжжя, грудень, 2007). – Запоріжжя, 2007. – С. 75-77.
16. Пундяк О.І., Демків О.Т. Фенотипічна пластичність мохів 3 Там само. – С. 73-75.
17. Пундяк О.І., Демків О.Т., Хоркавців Я.Д. Порівняння гравічутливостей спор мохів Funaria hygrometrica та Ceratodon purpureus 3 Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій: Матеріали міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, листопад, 2007). – Івано-Франківськ, 2007. – C. 96-98.
18. Кияк Н.Я. Влияние свинца на рост и показатели окислительного стресса на разных стадиях развития гаметофита мха Funaria hygrometrica Hedw. 4 Биоморфологические исследования в современной ботанике: Тезисы докладов Международной конференции, посвященной 45-летию выхода в свет монографии И.Г. Серебрякова „Экологическая морфология растений” (Россия, Владивосток 18–21 сентября 2007 г. ) – Владивосток, 2007. – С. 225-228.
19. Лобачевская О.В. Стойкое сохранение способности к апогамии в диплофазе мха Рottia intermedia (Тurn.) Furnr. 3 Там само. – С. 280-283.
20. Рабык И.В. Жизненные формы мохообразных (Вryophyta) девастированных территорий Яворовского ГГХП "Сера" (Украина, Львовская область) 3 Там само. – С.363-365
21. Хоркавцив Я.Д., Демкив О.Т. Влияние гравитации на форму дерновинок и морфогенез протонемы мхов 4 Там само. – С. 438-441.
22. Щербаченко О.И. Адаптивные реакции мха Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. на воздействие тяжёлых металлов 4 Там само. – С. 491-494.
ВІДДІЛ ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ
1. Гнатів П. С., Крок Б. О., Полив’яна Г. В. Значення лісів та відпочинкової інфраструктури для розвитку туризму в гірських районах Львівщини 0,2 Міжн. н.-п. конф. "Екотуризм і сталий розвиток у Карпатах". – 9-12 жовтня 2007 р. – Рахів: ЗАТ НД «Карп. біосф. зап., 2007. – с.67–71
2. Гнатів П. С., Крок Б. О., Полив’яна Г. В. Антропогенна трансформація рослинного покриву в гірських районах Львівщини 0,2 Матеріали V міжн. н. конф. “Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку”. – 24-26.09.2007 р. – Донецьк, 2007. – C.105–109.
3. Гнатів П. С., Крок Б.О. Зміна структури рослинного покриву гірського регіону Львівщини (на прикладі Сколівського й Турківського районів) 0,1 Матеріали ХІ Погребняківських читань «Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку». 10-12 жовтня 2007 р. – Харків: УкрНДІЛГА, 2007. – С.55–57.
4. Гнатів П.С., Коршиков І.І. Суть фенотипної адаптації рослин та її значення для стійкості декоративних насаджень 0,1 Матер. Всеукр. н.-п. конф. «Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин». – 22-23 травня 2007 р. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С.26.
5. Гнатів П.С. Природне й екологічне середовища: їхня суть і значення 0,1 Міжнар. наук. конф. "Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми" до 200-річчя Кременецького ботанічного саду. – 18-23 червня 2007 р. – Кременець-Тернопіль: В-во «Підручники й посібники», 2007. – C.166-167.
6. Гнатів П.С. Диференціація метаболізму інтродуцентів у ході вегетації 0,2 Матеріали ІІ Міжнар. наук. конф. "Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: історія, досягнення та перспективи". – 2-4 жовтня 2007 р. – Київ, НБС ім. М.М. Гришка, 2007. – С.196–200.
7. Гнатів П.С. Морфолого-генетичне різноманіття півсибсового потомства рожевооблямованої форми бука лісового 0,4 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – С. 4–11.
8. Гнатів П.С. Оперативна адаптація дерев за показниками буферності протопласту листкових клітин 0,1 Збірник тез. 2-ий З’їзд Укр. тов. кліт. біол. – 23–26 жовтня 2007 р. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка. – С.230.
9. Гнатів П.С. Позакореневе живлення рослин і техногенні емісії в атмосферу - І Міжнар. н-п. конф. «Рослини та урбанізація». 21–23 листопада 2007 р., м. Запоріжжя. E-mail: ivanchenko_78@mail.ru
10. Полив’яна Г.В., Гринчак М.М. Структура сучасного лісового покриву гірських районів Львівщини 0,1 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів: Ліга-Прес, 2007. – С. 65-66.
11. Стадник Г.Л., Марискевич О.Г., Колісник Я.І. Вплив техногенного забруднення в районі Яворівського сіркового родовища на мікробоценоз ґрунту 0,1 Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (23-27 квітня 2007 р., м. Львів). – Львів, 2007. – С. 367-368.
12. Levyk W. The Pre-Carpathian sulphur-bearing basin – researches of current importance of technogenic areas 0,1 BioPhys Spring 2007 - 6th International Workshop for Young Scientists (May 17-19, 2007, Lublin). - Institute of Agrophysics PAS in Lublin, 2007. - P.43-44.
13. Levyk W., Brzezinska M. Znaczenie badan gleb technogenicznych dla rekultywacji i zagospodarowania terenуw bylej kopalni siarki „Jaworуw” (Ukraina)” 0,1 Mat. III Ogulnopolskiej Mlodzieowej Konferencji Naukowej „Wielofunkcyjnosc obszarow wiejskich”(24-26 kwietnia 2007, Rzeszow), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszow, 2007. – S. 275-277.
14. Марискевич О., Шпаківська І., Дідух О. Розробка програми організації моніторингу ґрунтів і рослинного покриву на землях, порушених гірничими роботами 0,1 Екологічна безпека: моніторинг, оцінка ризику, перспективні природоохоронні технології. Збірник тез міжнародної наукової конференції (29-30 травня.2007, м. Львів). – Київ, 2007. – С. 34.
15. Марискевич О.Г., Дідух О.І. Особливості функціонування регіональних ландшафтних парків на транскордонних територіях Львівщини 0,1 Проблеми становлення та функціонування об'єктів природно-заповідного фонду. Тези науково-практичної конференції – Косів - Вижниця, 2007. – С. 15.
16. Марискевич О.Г., Шпаківська І.М., Земан В.В. Перспективи розвитку туризму на території РЛП "Надсянський" (українська частина міжнародного резервату біосфери "Східні Карпати") 0,1 Етнокультурна та природна спадщина місцевих громад як складові частини розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського краю. Матеріали науково-практичної конференції (27 липня 2007 р., м. Яремче). – Яремче, 2007. – С. 25-29.
17. Левик В.І., Марискевич О.Г. Ферментативна активність ґрунтів Немирівського родовища сірки на Львівщині 0,1 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (Львів, 5-6 листопада 2007р.). - Львів, 2007. - С. 127-128.
18. Дідух О.І., Шпаківська І.М. Вплив водно-фізичних властивостей субстратів ґрунтоутворення на формування берегової смуги Яворівського озера 0,1 Там само. - С.116-117.
19. Bashta A.-T. The Ural Owl Strix uralensis population dynamics and range extension in the Western Ukraine 0,1 Abstr. of World Owl Conference' 2007 (Groningen, the Netherlands, 31.10-26.11.2007). – C. 16.
20. Канарський Ю.В. Зонально-топічна схема екологічної класифікації денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) 0,3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (Львів, 5-6 листопада 2007р.). - Львів, 2007. - С. 19-25.
21. Геряк Ю.М., Канарський Ю.В. До фауни більших лускокрилих (Macrolepidoptera) Рівненського природного заповідника 0,1 Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (23-27 квітня 2007 р., м. Львів). – Львів, 2007. – С.270-271.
22. Гірна А.Я. До вивчення різноманіття павуків лісових екосистем урочища “Білецький ліс” (Верхньодністровська рівнини). 0,1 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали восьмої наукової конференції молодих учених (5-6 листопада 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 85 – 86
23. Лєснік В., Гірна А. Галькові річкові біотопи – важливі репродуктивні локалітети й оселища риб 0,1 Там само. – С. 99 – 101.
24. Hirna A. The functional role of spider communities of ash-oak forests by Verchnyodnistrovska plain 0,1 Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Materials of the III International Young Scientists conference dedicated to 100 anniversary from birth of famouns Ukrainian lichenologist Maria Makarevych (15-18 Mai, 2007). – Odesa, 2007. – S. 117.
25. Яворницький В.І. Личинки Bibio marci L. в угрупованнях грунтових мезосапрофагів лісових екосистем. 0,05 VII з’їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. – Ніжин, 2007. – С. 160.
26. Яворницький В.І., Яворницька І.В. Біорізноманіття та структурно-функціональна організація угруповань грунтових безхребетних бучин Сколівських Бескидів 0,1 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали IV Міжнародної конференції.– Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007.– С. 225-227.
ВІДДІЛ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ
1. Царик Й.В., Забитівський Ю.М., Матейчик В.І. Адаптаційна мінливість канадського сомика з озер Світязь і Перемут Шацького національного природного парку 3 Сучасні проблеми заповідної справи: Тези доп. наук. конф. (ЛНУ ім. І. Франка та ШНПП, 8–9 вересня 2006 р., смт. Шацьк). – Львів, 2007. – С. 19– 21.
2. Царик Й.В., Пісулінська Н.В., Шидловський І.В. Фенологія вівсянки очеретяної (Emberiza schoeniclus) на заході України 3 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. Матер. ІV міжнар. наук. конф. ZOOCENOZIS-2007 (Дніпропетровськ, 9-12 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 252-254.
3. Царик Й.В. Консортивні системи r–k типів 4 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. Матер. ІV міжнар. наук. конф. ZOOCENOZIS-2007 (Дніпропетровськ, 9-12 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 42-45.
4. Царик Й.В., Кагало О.О. Структурно-функціональні параметри популяцій як біомаркери стану екосистем у сучасних умовах трансформації середовища – постановка проблеми 9 Промислова ботаніка: стан та перспективи. Матер. V наук. конф. (Донецьк, 24-26 вересня 2007 р.). – Донецьк, 2007. – С. 181-189.
5. Кияк В.Г., Білонога В.М. Ценозоутворююча роль аркто-альпійських видів у рідкісних фітоценозах високогір’я Українських Карпат 2 Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин: Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. до 80-річчя проф. Л.Г. Долгової (Дніпропетровськ, 22-23 травня 2007 р.). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 60-61.
6. Кияк В.Г., Білонога В.М. Структура популяції Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy на г. Синяк (Ґорґани) 2 Актуальні питання досліджень рослинного покриву Українських Карпат. Матер. міжнар. регіон. наук. конф., присвяченої 100-річчю проф. С.С. Фодора. – Ужгород, 2007. – С. 58-59.
7. Жиляев Г.Г. Жизнеспособность популяций травянистых многолетников природных и техноприродных экотонов Карпат 2 Промислова ботаніка: Стан та перспективи. Матер. V наук. конф. (Донецьк, 24-26 вересня 2007 р.), 2007. – С. 162-163.
8. Жиляев Г.Г. Самовозобновление популяций травянистых растений как предпосылка сохранения биоразнообразия экотонов Карпат 2 Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до 80-річчя проф. Л.Г. Долгової (Дніпропетровськ, 22-23 травня 2007 р.). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - С. 46-47.
9. Данилик І.М. Аутекологічна характеристика видів роду Carex (Cyperaceae) флори Українських Карпат 3 Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 20-річчю біол. ф-ту ЗНУ (Запоріжжя, 29 березня – 1 квітня 2007 р.). – Ч. 1. – Запоріжжя, 2007. – С. 25-27.
10. Данилик І.М. Рідкісні і загрожувані види насінних рослин басейну Бугу в Україні 1 Zagospodarowanie zlewni Bugu i Narwi w ramach zrownowazonego rozwoju: Mater. VIII Miedzynar. konf. nauk. (Debe, 18-19 Maja 2007 r.). – Debe, 2007. – S. 41.
11. Данилик І.М., Борсукевич Л.М. Інтродукція Carex strigosa Huds. у ботанічному саду Львівського національного університету 2 Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми: Матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 200-річчю заснування Кременецького бот. саду (Кременець, 18-23 червня 2007 р.). – Кременець-Тернопіль: Вид-во "Підручники і посібники", 2007. – С. 37-38.
12. Данилик І.М. Родина Cyperaceae Juss. флори Українських Карпат 3 Актуальні питання досліджень рослинного покриву Українських Карпат: Матер. міжнар. регіон. наук. конф. присвяченої 100-річчю від дня народження проф. С.С. Фодора (Ужгород, 4-6 жовтня 2007 р.). – Ужгород, 2007. – С. 35-37.
13. Дмитрах Р.І. Структурно-функціональна організація та охорона популяцій різностатевих видів рослин в Українських Карпатах 2 Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин. Матер. всеукр. наук.-практ. конф. до 80-річчя проф. Л.Г.Долгової – Дніпропетровськ, ДНУ, 2007, С. – 39-40.
14. Дмитрах Р.І. Популяційна різноманітність та проблеми збереження популяцій різностатевих видів рослин Карпат. 2 Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми. Матер. міжн. наук. конф., присвяч. 200-річчю заснування Кременецького ботсаду. – Кременець, 2007. – С. 58-59.
15. Дмитрах Р.І. Особливості поширення та проблеми збереження популяцій монтанних видів роду Valeriana L. 3 Актуальні питання досліджень рослинного покриву Українських Карпат. Матер. міжнар. регіон. наук. конф. присвячена 100-річчю від дня народження проф. С.С. Фодора . – Ужгород, 2007. – С. 42-44.
16. Решетило О.С., Різун В.Б.,Різун Е.М. Особливості живлення кумки жовточеревої (Bombina variegata L.) у природному заповіднику "Ґорґани". 3 Збереження та відтворення біорізноманіття Ґорґан. Матер. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю природного заповідника "Ґорґани" (Надвірна, 23–24 листопада 2006 р.). – Надвірна, 2006. – С. 178-180.
17. Решетило О.С., Микітчак Т.І. Критерії оцінки впливу автошляхів на стан популяцій земноводних 3 Сучасні проблеми заповідної справи. Матер. наук. конф. (Шацьк, 7-10 вересня 2006 р.). – Львів, 2007. – С. 31-33.
18. Решетило О.С. Вплив автошляхів на стан популяцій земноводних Amphibia: природоохоронні аспекти 2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матер. VIII наук. конф. мол. учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 106-107.
19. Микітчак Т.І. Характеристика популяцій Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853) водойм масиву Чорногора (Українські Карпати) 2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матер. VIII наук. конф. мол. учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 104-106.
20. Копитко У.І. Морфометрія особин та популяційна структура рівнинних і високогірних популяцій Astrantia major L. (Apiaceae) 3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матер. VIII наук. конф. мол. учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 55-57.
21. Гаврилюк О.В. Екотопічні особливості поширення тритонів Triturus (Rafinesque, 1815) високогірних водойм масиву Чорногора (Українські Карпати) 2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матер. VIII наук. конф. мол. учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 82-83.
22. Кобів В.М. Еколого-ценотичні умови оселищ Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. 2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матер. VIII наук. конф. мол. учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 50-51.
23. Кобів В.М. Особливості Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. на північно-східній межі ареалу 2 Актуальні проблеми ботаніки та екології. Матер. міжнар. конф. мол. учених-ботаніків. – Київ, 2007. – С. 145-146.
24. Штупун В.П. Рослинність довгосніжних улоговин як біомаркер стану високогірних екосистем 2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матер. VIII наук. конф. мол. учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 78-79.
ВІДДІЛ ЕКОМОРФОГЕНЕЗУ РОСЛИН МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ
1. Баїк О.Л. Аналіз активності антиоксидантної системи в гаметофіті Funaria hygrometrica Hedw. за дії свинцю та ртуті 1 Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду (Кременець, 18-23 червня 2007 р.) – Кременець-Тернопіль, 2007. – С. 112.
2. Кияк Н.Я. Вплив свинцю на перекисне окислення білків у пагонах водного моху Fontinalis antіpyretica Hedw. 1 Там само. – С. 125.
3. Лобачевська О.В. Дослідження росту та старіння моху Physcomitrella patens під впливом токсичної дії нікелю 1 Там само. – С. 132.
4. Пундяк О.І., Хоркавців Я.Д. Дослідження гравізалежної ритміки зміщень органел у спорах моху Funaria hygrometrica Hedw. 2 Там само. – С. 144–145.
5. Рабик І.В. Біоморфологічна структура мохоподібних (Bryophyta) девастованих територій Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства „Сірка” 2 Там само. – С. 182–183.
6. Щербаченко О.І. Аналіз змін стану пігментної системи мохів під впливом важких металів 2 Там само. – С. 157–158.
7. Баїк О.Л. Порівняльне дослідження впливу свинцю та ртуті на антиоксидантну систему деяких видів мохів 1 Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти: Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції (Львів, 4-6 жовтня, 2007 р.). – Львів, 2007. – С. 108.
8. Кияк Н.Я. Вплив свинцю на показники оксидного стресу на різних стадіях розвитку гаметофіту моху Funaria hygrometrica Hedw. 1 Там само. – С. 147.
9. Лобачевська О.В. Толерантність моху Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. до токсичних сполук сірки 1 Там само. – С. 157.
10. Мельник І.В., Скибіцька М.І., Лобачевська О.В. Фізіолого-біохімічні показники і регулятори росту лікарських рослин 1 Там само. – С. 80.
11. Оксенюк У.В., Демків О.Т. Гетерогенність природних популяцій мохів і експериментальна селекція стійких форм 1 Там само. – С. 131.
12. Пундяк О.І. Вплив світла на гравічутливість спор мохів, що проростають 1 Там само. – С. 84
13. Щербаченко О.І., Демків О.Т. Вплив свинцю і кадмію на деякі морфо-фізіологічні і біохімічні показники мохів 1 Там само. – С. 186.
14. Хоркавців Я.Д., Демків О.Т. Аналіз розвитку протонеми моху Ceratodon purpureus з використанням резистентного до синього світла мутанта 1 Там само. – С. 91.
15. Баїк О.Л. Зміна спектру множинних молекулярних форм пероксидази та активності основних ензимів антиоксидантного захисту моху Funaria hygrometrica Hedw. під дією свинцю та ртуті 2 Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку: Матеріали V міжнародної наукової конференції (Донецьк, 24-26 вересня 2007 р.). – Донецьк, 2007. – С. 35-36
16. Кияк Н.Я. Особливості накопичення іонів свинцю та їх вплив на показники оксидного стресу у пагонах водного моху Fontinalis antіpyretica Hedw. 2 Там само. – С. 205–206.
17. Лобачевська О.В. Механізми детоксикації іонів бісульфіту в мохів 2 Там само. – С. 267–268.
18. Щербаченко О.І. Вплив важких металів на вміст продуктів перекисного окислення ліпідів і активність ферментів антиоксидантного захисту у моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 2 Там само. – С. 461–462.
19. Демкив О.Т., Хоркавцив Я.Д. Гормональная регуляция морфогенеза мхов 2 Современная физиология растений: от молекул до экосистем: Материалы докладов Международной конференции (в трех частях). (Сыктывкар, Россия 18–24 июня 2007 г.). – Сыктывкар, 2007. – С. 273-274.
20. Щербаченко О.И. Влияние тяжелых металлов на интенсивность пероксидного окисления липидов и активность антиоксидантной системы мха Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 2 Там само. – С. 441–442.
21. Маковецька В.М., Лобачевська О.В. Вплив важких металів на вміст вільного проліну та активність антиоксидантного захисту 2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали конференції молодих учених (Львів, 5-6 листопада 2007 р.) – Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Випуск 8: Львів:„Ліга-Прес”, 2007. – С. 131-132.
22. Оксенюк У.А., Лобачевська О.В. Адаптаційний потенціал толерантності до важких металів моху Funaria hygrometrica Hedw. 2 Там само. – С. 136-137.
23. Пундяк О.І. Гравізалежна поляризація спор мохів Funaria hygrometrica та Ceratodon purpureus. 2 Там само. – С. 144-145.
24. Рабик І.В. Екологічна класифікація мохоподібних (Bryophyta) 2 Там само. – С. 67-68.
25. Щербаченко О.І. Реакції мохів в умовах оксидного стресу, індукованого важкими металами 2 Там само. – С. 152-153.
26. Оксенюк У., Лобачевська О. Експериментальний добір до важких металів популяцій мохів 2 Актуальні проблеми ботаніки та екології: Матеріали міжнародної конференції молодих учених. (Київ, 17-20 вересня, 2007). – Київ, 2007. – С. 38-39.
27. Маковецька В.М., Лобачевська О.В. Вплив стресових чинників на акумуляцію вільного проліну у клітинах печіночника Marchantia polymorpha Hedw. 2 Біологія: Від молекули до біосфери: Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих учених (Харків, 19-21 листопада 2007 р.). – Харків, 2007. – С. 228-229.
28. Рабик І.В., Щербаченко О.І., Данилків І.С. Стан мохового покриву на девастованих територіях, які утворилися внаслідок добування природних сірчаних відкладів 2 Там само – С. 408-409.
29. Пундяк О.І., Демків О.Т. Вплив гравітації на орієнтацію проростків спор моху Funaria hygrometrica та Ceratodon purpureus Hedw. 1 Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів: Матеріали VI Всеукраїнської науково-технічної конференції (Кременчук, 14-17 листопада, 2007 р). – Кременчук, 2007. – С. 121.
30. Пундяк О.І. Гравізалежна поляризація спор моху Funaria hygrometrica Hedw. 1 Матеріали конференції молодих вчених та аспірантів ІЕФ-2007 (Ужгород, 14-17 травня, 2007 р.). – Ужгород, 2007. – С. 79.
31. Okseniuk U., Lobachevska O. Adaptation to heavy metals in mosses 1 Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution: Materials of III International Yong Scientists conference. (Odesa, May, 15-18, 2007). – Odesa, 2007. – Р. 50.
32. Чапля А.Є., Федосюк С.П., Здіорук М.І., Лобачевська О.В., Стасик О.В., Сибірний А.А. Конструювання вектору для флуоресцентного маркування пероксисом з допомогою GFP-PTS1 у моху Physcomitrella patens 1 2-ий з’їзд Українського товариства клітинної біології. Збірник тез. (Київ, 23-26 жовтня 2007 р.). – Київ, 2007. – С. 268.
ВІДДІЛ ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ
1. Козловський М.П. Біоіндикаційні властивості фітонематодних угруповань наземних екосистем карпатського регіону 0,8 Автореферат дис… доктора біол..наук. – Дніпропетровськ, 2007. – 40 с.