Список опублікованих праць співробітниками відділів за 2009 рік


Список опублікованих праць співробітниками відділу ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ НАН України за 2009 рік

Автор Назва публікації Oб'єм вид. листів Видавництво, видання
- - СТАТТІ - -
1. Голубець М.А. Про віру, науку, атеїзм 0,3 Світогляд. – 2009, № 5(19). – С.38-41
2. Голубець М.А. Від екології до геосоціосистемології і середовищезнавства 0,4 II-й Всеукраїнських з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія / Ecology-2009). Збірник наукових статей. – Україна, Вінниця, 23-26 вересня, 2009. – С. 524-527.
3. Козловський М., Білецький Ю. Розкладання хвої звичайної в підстилці сирих соснових лісів окремими розмірними групами ґрунтових біодеструкторів 0,3 Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, біологічні науки. – 2009. - №2. – С. 100 – 103.
4. Канарський Ю. Поширення альпійського комплексу денних лускокрилих (Lepidoptera, Diurna) в Українських Карпатах 0,5 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С.171-176.
5. Гірна А.Я., Пахомов О.Є., Похиленко А.П., Фали Л.І. Різноманіття угруповань нагрунтових безхребетних лісових екосистем Присамар’я Дніпровського 0,7 Науковий вісник Ужгородського університету. – Сер. Біологія. – 2008. – 24.– С. 40-47.
6. Яворницький В., Яворницька І. Угруповання ґрунтової мезофауни як структурно-функціональний елемент ялицевих лісів Верхньодністрянських Бескидів 0,8 Наукові записки Державного природознавч. музею. – Львів, – 2009. – Вип. 25. – С. 183-192.
7. Башта А.-Т. Значення екосистем Шацького поозер'я для збереження фауни рукокрилих (Chiroptera) регіону Західного Полісся 0,4 Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. - № 2. – С. 224-230.
8. Bashta A.-T., Khymyn M. Kuraki lesne na terenie zachodniiej Ukrainy 0,4 Ochrona kurakow lesnych. – Warszawa: CILP, 2008. - S. 294-303.
9. Башта А.-Т. В. Фауна і поширення кажанів (Chiroptera: Vespertilionidae) в Українських Карпатах 0,5 Наукові записки Державного природознавч. музею. – 2009. – Вип. 25. – С. 267-274.
10. Башта А.-Т. В., Койнова І. Б. Вплив абіотичних чинників на формування орнітокомплексів певної території 0,5 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – 2009. – № 1 (Вип. 25). – С. 14-21.
11. Гнатів П. С., Гринчак М. М. Стан рослинного покриву і втрати екологічного потенціалу наземних екосистем у гірському регіоні Львівщини у зв’язку з їхніми середовищестабілізаційними функціями 0,3 Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – Вип. 135. – С. 5-10.
12. Гринчак М. М., Полив'яна Г. В. Антропогенна трансформація рослинного покриву і радіаційний баланс тепла басейнових екосистем Східних Бескидів 0,4 Науковий вісник ДПМ. – 2009. – Вип. 25. – С. 85-91.
13. Шпаківська І.М. Водорозчинний вуглець у ґрунтах наземних екосистем Сколівських Бескидів 0,6 Вісник Львів.ун-ту. Серія беологічна. – 2008, вип. 48. – С.89-96
14. Козловський В.І. Важкі метали в екосистемах техногеннопорушених територій Яворівського родовища сірки (Передкарпаття, Україна) 0,5 Наук. записки Держ. Природозн. Музею. – Львів, 2009. – 25. – С. 99-110
15. Sooksa-nguan T., Yakubov B., Kozlovskyy V. et al. Drosophila ABC transporter, DmHMT-1, confers tolerance to Cadmium. DmHMT-1 and ins yeast homolog, SpHMT-1, are not essential for vacuolar phytochelatin equestration 0,5 J. Biol. Chem. – 2009. - 284 – P. 354-362.
16. Шпаківська І.М., Марискевич О.Г. Вплив дигресивних змін рослинних угруповань на властивості ґрунтів верхньої межі лісу в Чорногорі (Українські Карпати) 0,4 Вісник Одеського національного ун-ту. Географічні та геологічні науки. – 2009. - Т.14, вип. 7. – С.218-225.
17. Шпаківська І.М. Балансова оцінка кругообігу вуглецю в екосистемах бореального ряду на верхній межі лісу в Чорногорі (Українські Карпати) 0,5 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2009. – Вип.25. – С.91-98
18. Шпаківська І.М. Агрогенна трансформація морфологічних, фізико-хімічних та біотичних властивостей дерново-слабопідзолистих грунтів Шацького національного природного парку 0,6 Науковий вісник Волинського національного університету ім.Л.Українки. Географічні науки.. - №1, 2009. – С.85-91
19. Шпаківська І.М. Вплив температури на дихальний газообмін грунтів верхньої межі лісу Чорногірського масиву Українських Карпат 0,5 Науковий вісник Харківського педагогічного інституту «Біологія та валеологія». - №11, 2009. – 237-143
- - МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ - -
1. Голубець М.А. Понятійна різноманітність і потреби термінологічної точності в екології, геосоціосистемології, середовищезнавстві та охороні природи 1,6 Наукові основи збереження біотичної різноманітності / Матеріали 9-ї наук. конференц. молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009). – Львів, 2009. – С.4-19
2. Голубець М.А., Марискевич О.Г. Екологічне обґрунтування комплексу протипаводкових заходів у басейні р. Дністер (гірська частина) 0,3 Матеріали 5-ї науково-практичної конференції «Вплив руйнівних повеней, паводків, небезпечних геологічних процесів на функціонування інженерних мереж та безпеку життєдіяльності». м. Яремча, Івано-Франківська обл., 23-27 лютого 2009 р. – С.31-33.
3. Козловський М., Крамарець В. Основні причини всихання смереки у похідних лісах Українських Карпат. 0,3 Збірник наукових статей ІІ-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю. Вінниця 23-26 вересня 2009 року. – С. 224 – 227.
4. Козловський М. Деякі аспекти збереження різноманіття ґрунтових безхребетних тварин 0,3 Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного парку» 10-13 вересня 2009 р. Львів: Сполом, 2009. – С. 11 – 14.
5. Канарський Ю. Критерії оцінки охоронного статусу рідкісних і зникаючих видів комах 0,3 Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы V Международной научной конференции. – Днепропетровск:: Лира, 2009. – С. 203-205.
6. Канарський Ю. Екосистемологічні аспекти проблеми охорони рідкісних і зникаючих видів комах 0,7 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матеріали 9-ї наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 р.). – Львів, 2009. – С.37-45.
7. Канарський Ю. Екологічні особливості угруповань денних метеликів (Lepidoptera, Rhopalocera) в екосистемах оліготрофних боліт масиву „Сира Погоня” 0,4 Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м.Сарни, 11-13 червня 2009 р). – Рівне: ВАТ „Рівненська друкарня”, 2009. – С. 433-437.
8. Геряк Ю., Журавчак Р., Канарський Ю. До вивчення фауни лускокрилих (Insecta, Lepidoptera) Рівненського природного заповідника 0,4 Там само. – С.369-373.
9. Лєснік В., Брусак В., Бучко В., Гірна А. Огляд фауни риб водойм Галицького національного природного парку 0,1 Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем: Матеріали наукової конференції (12-13 лютого 2008 року, м. Львів), присвяченої 100-річчю від дня народ¬ження професора В.І. Здуна. – Львів, 2008. – 226 с.
10. Гірна А. До вивчення різноманіття павуків садово-паркових насаджень м. Львова 0,2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матеріали 9-ї наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 р.). – Львів, 2009. – С.52-53.
11. Яворницький В. Біорізноманіття та стуктурно-функціональна організація угруповань грунтових безхребетних післялісових лук у Сколівських Бескидах 0,2 Биоразнообразие и роль животных в экосистемах: Материалы V Международной научной конференции. – Днепропетровск:: Лира, 2009. – С. 186-187.
12. Яворницкий В., Яворницкая I. Антропогенная динамика биогеоценозов и трансформация сообществ почвенных беспозвоночных в Сколевских Бескидах (Украинские Карпаты) 0,1 Тезисы докладов Второй Всероссийской конференции “Биогеография почв”, посвященной 70-летию со дня рождения чл.-корр. РАН Д.А.Криволуцкого. Москва, 28-30 сентября 2009 г. Москва, – С. 92.
13. Яворницький В., Яворницька І. Структурно-функціональна організація та споживання енергії угрупованнями грунтових безхребетних дубових лісів долини верхів’я басейну Дністра 0,4 Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференцій, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології. – Київ – Канів: Фітосоціоцентр – 2009. – С.507 – 511.
14. Bashta A.-T. Bat migrations in Ukraine: general view and necessity of investigations 0,1 Abstr. of 1st Intern. Symposium on Bat Migrations (Berlin, Germany, January 16-18). – Berlin: Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research. – 2009. – P. 44.
15. Круглов І., Проць Б., Башта А.-Т., Вовк О., Орлов О., Різун В. Басейн витоків річки Прут як водно-болотне угіддя міжнародного значення 0,2 Природні комплекси й екосистеми верхів'я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матер. наук.-практ. регіон. конф. – Львів-Ворохта, 2009. – С. 297-299.
16. Башта А.-Т. В., Химин М. В. Фауна рукокрилих НПП "Прип’ять-Стохід" 0,3 Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. – Рівне, 2009. – С. 353-358.
17. Башта А.-Т.В. Сучасний стан совоподібних (Strigiformes) у західній частині України 0,2 Зоологічна наука у сучасному суспільстві. Матер. Всеукр. наук. конф. – Київ-Канів, 2009. – С. 55-58.
18. Bashta A.-T., Domashewsky S. Wystepowanie i ochrona blotniaka lakowego Cyrcus pygargus na Ukrainie 0,1 Ptaki – Srodowisko – Zagrozenia. Ogolnopol. Konf. Ornitol., 17-20.09.2009. – Lublin, 2009. – C. 6-7.
19. Голубець М.А., Марискевич О.Г. Екологічне обґрунтування комплексу протипаводкових заходів у басейні р. Дністер (гірська частина) 0,2 5-а міжнар. науково-практична конференція „Вплив руйнівних повеней, паводків, небезпечних геологічних процесів на функціонування інженерних мереж та безпеку життєдіяльності” (Яремча, 23-25.02.2009 р.). – НТЦ „Екологія Наука Техніка”, 2009 . – С. 24-26.
20. Шпаківська І.М. Прогнозування впливу використання сухих протипаводкових ємностей на властивості ґрунтів 0,1 Там же. – С.
21. Левик В.І., Марискевич О.Г. Респіраційна активність ґрунтів у посттехногенний період розвитку відвалів Язівського сірчаного родовища” 0,1 Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: матеріали I міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (23-26.02.2009 р., м. Донецьк) /ДНУ. – Донецьк: Вид-во „Вебер” (Донецька філія), 2009. – Т.1. – С. 341-342.
22. Левик В., Дідух О. Біотична активність ґрунтів берегової смуги Яворівського озера (Львівщина) 0,2 Мат. IV Міжнар. конф. „Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології і раціонального природокористування (19-21 березня, м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг, 2009 . – С.23-25.
23. Левик В. Вплив забруднення ґрунтів сіркою на активність каталази 0,1 Молодь і поступ біології: збірник тез V міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів (12-15 травня 2009 року, м.Львів): в 2-х томах.. – Т.1. – Львів, 2009. – С. 77-78.
24. Дідух О. Вміст водорозчинних солей в ґрунтах та породах берегової лінії Яворівського озера (Львівщина) 0,1 Там же. – С. 56-57.
25. Дідух О.І. Гранулометричний склад порід берегової смуги Яворівського озера 0,4 Ресурси природних вод Карпатського регіону/Проблеми охорони та раціонального використання: Мат. Восьмої мжнар. наук.-практ. Конф. (28-29 травня 2009 р. , м. Львів). – Львів:ЛвЦНТЕІ, 2009. – С. 207-214.
26. Maryskevych O. The project of European bison restitution in Skolivski Beskydy (Ukrainian part of Eastern Carpathians) 0,2 Miedzynarodowa Konferencja „80 lat restytucji zubra w Puszczy Bialowieskiej” (Bialowieza, 28 -29 wrzesnia 2009,). – Bioalowieski Park Narodowy, 2009 – S. 37-39.
27. Шпаківська І.М. Баланс вуглецю у лісових екосистемах Українських Карпат 0,3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 46-52
28. Дідух О. Структурно-агрегатний стан ґрунтів і порід берегової смуги Яворівського озера (Львівщина) 0,1 Там же. – С. 138-139.
29. Левик В. Оксидоредуктазна активність ґрунтів на територіях підземної виплавки сірки 0,1 Там же. – С. 155-156.
30. Рожак В. Актуальні проблеми циклу вуглецю в лісових екосистемах 0,1 Там же. – С. 169-170.
- - ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ - -
1. Голубець М.А. Від редактора 0,2 М.Козловський. Фітонематоди наземних екосистем Карпатського регіону. – Львів, 2009. – С.9-11.
2. Голубець М.А., Марискевич О.Г. Про роботу секції екології, загальної біології та охорони природи відділення біологічних, медичних та аграрних наук ЗНЦ НАН України і МОН України 0,3 Бюлетень Західного Наукового Центру. – 2008. – С. 138-143.
3. Башта А.-Т. В., Архипов О. М. Совка Otus scops 0,1 Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. – К.: Глобалконсалтинг, 2009. – С. 465.
4. Башта А.-Т. В., Кузьменко Ю. В. Сич волохатий Aegolius funereus 0,1 Там само. – С. 466.
5. Башта А.-Т. В., Кузьменко Ю. В. Сичик-горобець Glaucidium passerinum 0,1 Там само. – С. 467.
6. Бокотей А. А., Башта А.-Т. В. Сипуха Tyto alba 0,1 Там само. – С. 470.
7. Башта А.-Т. В. Вечірниця руда Nyctalus noctula 0,1 Там само. – С. 505.
8. Башта А.-Т. В. Нетопир звичайний Pipistrellus pipistrellus 0,1 Там само. – С. 508.
9. Башта А.-Т. В. Нетопир-карлик Pipistrellus pygmaeus 0,1 Там само. – С. 509.
10. Башта А.-Т. В. Нетопир середземноморський Pipistrellus kuhlii 0,1 Там само. – С. 510.
11. Башта А.-Т. В. Нетопир Натузіуса Pipistrellus nathisii 0,1 Там само. – С. 511.
12. Башта А.-Т. В. Кажан пізній Eptesicus serotinus 0,1 Там само. – С. 514.
13. Гірна А. Паразитоїд 0,05 Екологічна енциклопедія: у 3 т./ Редколегія: А.В. Толстоухов (гол. ред.) та ін. – К.: ТОВ «Центр екологічної освіти та інформації». – 2008. – Т. 3. О-Я. – С. 84.
14. Гірна А. Прогрес 0,05 Там само. – С. 157.

Список опублікованих праць співробітниками відділу ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН України за 2009 рік

Автор Співавтори Назва публікації Oб'єм вид. листів Видавництво, видання
- - СТАТТІ - -
1. Царик Й.В. Найбільш імовірні фактори загрози існуванню біосистем високогір'я Українських Карпат 0,6 Праці НТШ. Екологічний збірник – 4. Дослідження біотичної і ландшафтної різноманітності, її збереження. – Т. XXIII. – Львів: Вид-во: Львів. політех., 2009. – c. 258-263.
2. Царик Й.В. Горбань І.М., Гнатина О.С.. Екологічний моніторинг для потреб збереження біологічного різноманіття Шацького національного природного парку 0,5 Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2009. - № 2 – с. 96-100.
3. Кияк В.Г. Особливості екології і життєздатності малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Карпат 1,3 Праці наукового товариства імені Шевченка. Екологічний збірник: "Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження”. - Львів : НТШ, 2008. - Т. 23. - c. 98-110.
4. Кияк В.Г. Черепанин Р.М. Схожість і життєздатність насіння рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат 1,0 Вісник Львівського Національного університету. Серія біологічна. - 2008. - Вип. 48. - c. 49-58.
5. Кияк В.Г. Онтогенез і структура популяцій Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschyi в Українських Карпатах 0,8 Наукові записки Державного природознавчого музею. - Львів, 2009. - Вип. 25. - c. 45-52.
6. Кияк В.Г. В.М. Білонога, А.К. Малиновський Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць. - Львів : РВВ НЛТУ України. - 2008. - Вип. 6. - c. 25-30. 0,6 Екологія та ноосферологія. - 2008. - Т. 19. - № 1-2. - c. 53-58.
7. Кияк В.Г. Популяційна різноманітність Ranunculus thora L. за морфометричними ознаками і життєздатністю насіння 3,8 Автореф. дис. доктора біол. наук. - Дніпропетровськ, 2009. - 38 с.
8. Жиляев Г.Г. Ефект групи в насіннєвому самовідновленні популяцій Soldanella hungarica Simonk. 0,7 Наук. зап. Держ. природ. музею. , Вип. 25. -2009. - c. 39-45.
9. Кобів Ю.Й. Глобальні кліматичні зміни як загроза видовій біорізноманітності високогір’я Українських Карпат 1,5 Укр. ботан. журн. - 2009. - 66, № 4. - c. 451-465.
10. Кобів Ю.Й. Прокопів А., Борсукевич Л., Гелеш М. Поширення, стан популяцій та характеристика оселищ рідкісних і загрожених видів рослин у північній частині Свидовця (Українські Карпати) 2,0 Вісник Львів. ун-ту. - Сер. біол. - 2009. - 49. - c. 63-82.
11. Білонога В.М. Структура популяцій Pulmonaria filarszkyana в природних і антропогеннозмінених екосистемах Карпат 0,6 Наук. записки державного природознавчого музею. - Львів, 2009. - Вип.25. - c. 59-64.
12. Білонога В.М. Поширення та особливості індивідуального розвитку Cirsium waldsteinii Rouy (Asteraceae) в Українських Карпатах 0,7 Праці НТШ. Екологічна комісія. Т. 23: Екологічний збірник – 4. Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження. - Львів, 2008. - c.111-117.
13. Sytschak N. Paun, O., Schonswetter, P., Winkler, et al. Historical divergence vs. contemporary gene flow: evolutionary history of the calcicole Ranunculus alpestris group (Ranunculaceae) in the European Alps and the Carpathians 1,3 Molecular Ecology. - 2008. - 17 (19). - P. 4263-4275.
14. Sytschak N. Gugerli, F., T.Englisch, H.Niklfeld, et al. Relationships among levels of biodiversity and the relevance of intraspecific diversity in conservation – a project synopsis 2,3 Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. - 2008. - 10: P. 259-281.
15. Sytschak N. Alvarez N, Arrigo N, IntraBioDiv Consortium SIMIL: an R (CRAN) scripts collection for computing genetic structure similarities based on STRUCTURE 2 outputs 0,6 Molecular Ecology Resources. - 2008. - 8: P. 757-762.
16. Sytschak N. Thiel-Egenter, C.; Holderegger, R.; Brodbeck, S. et al. Concordant genetic breaks, identified by combining clustering and tessellation methods, in two co-distributed alpine plant species 1,3 Molecular Ecology. - 2009: 18: - P. 4495-4507.
17. Sytschak N. Thiel-Egenter, C.; Gugerli, F.; Alvarez, N.; et al. Effects of species traits on the genetic diversity of high-mountain plants: a multi-species study across the Alps and the Carpathians 1,0 Global Ecology and Biogeography - 2009. - 18. - P. 78-87.
18. Sytschak N. Coldea, G., Stoica, I.A., Puscas, M., et al. Alpine-subalpine species richness of the Romanian Carpathians and the current conservation status of rare species 1,8 Biodivers. Conserv. - 2009.- 18(6). - P. 1441-1458
19. Sytschak N. Alvarez, N., Thiel-Egenter, C.; Tribsch, A.; et al. History or ecology? Substrate types as a major driver of spatial genetic structure in alpine plants 0,8 Ecology Letters. - 2009. - 12. P. 632-640.
20. Данилик І.М. Кіш Р.Я. та ін. Регіональний ландшафтний парк «Притисянський» - збереження природної спадщини рівнинного Закарпаття 2,0 Ужгород: Мистецька Лінія, 2009. - 20 с.
21. Данилик І.М. Данилик Р.М. Рід Bidens L. (Asteraceae) у флорі Шацького національного природного парку 0,6 Науковий вісник Волинського НУ імені Лесі Українки. – 2009. – Біологічні науки, № 2. – С. 22-27.
22. Данилик І.М. Баглей О.В. Еколого-біологічні особливості інсуляризованих популяцій Saussurea porcii Degen (Asteraceae) в Українських Карпатах 0,5 Науковий вісник НЛТУ України – 2009. – Вип. 19.4. – С. 67-71.
23. Данилик І.М. Жигаленко О.А., Андрієнко Т.Л. Нова знахідка Carex bohemica Schreb. (Cyperaceae) з Лівобережного Лісостепу (Україна) 0,5 Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 4. – С. 566-570.
24. Дмитрах Р.І. Статева диференціація рослин різних життєвих форм та особливості самопідтримання їх популяцій в Українських Карпатах 0,6 Наукові записки Держав. природозн. музею. – Львів, 2009, вип.. 25. – С. 65-70.
25. Решитило О.С. Микітчак Т, Царик Й. Консортивна структура аконіту молдавського (Aconitum moldavicum Haeg ex Reichee Subsp. Degenii) масиву Чорногори (Українські Карпати) 0,8 Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. – 2009. – Вип. 49. – С. 83-90.
26. Микітчак Т.І. Решитило О., Царик Й. Консортивна структура тирличу виточковидного (Gentiana asclepiadea L.) тирличу безстебельного (Gentiana acaulis L.) масиву Чорногори (Українські Карпати) ІІ 0,9 Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип. 50. – С. 35-43.
27. Микітчак Т.І. Бублик Іван Миколайович 0,1 Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет. Матеріали до енциклопедії. В-во ЛНУ ім. І.Франка. – 2005. – С. 27.
28. Микітчак Т.І. Гладунко Іван Йосипович 0,2 Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет. Матеріали до енциклопедії. В-во ЛНУ ім. І.Франка. – 2005. – С. 43–44.
29. Микітчак Т.І. Білінська І.С. Глюбек (Hlubek) Францішек 0,1 Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет. Матеріали до енциклопедії. В-во ЛНУ ім. І.Франка. – 2005. – С. 44.
30. Микітчак Т.І. Глойснер (Gloisner) Антоні 0,1 Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет. Матеріали до енциклопедії. В-во ЛНУ ім. І.Франка. – 2005. – С. 51.
31. Микітчак Т.І. Денісієвський Олексій Володимирович 0,1 Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет. Матеріали до енциклопедії. В-во ЛНУ ім. І.Франка. – 2005. – С. 56.
32. Микітчак Т.І. Джевіцький (Drzewicki) Стефан Євстахій 0,2 Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет. Матеріали до енциклопедії. В-во ЛНУ ім. І.Франка. – 2005. – С. 57–58.
33. Микітчак Т.І. Білінська І.С. Шмідт (Schmidt) Максиміліан Герман 0,1 Енциклопедія Львівського університету. Біологічний факультет. Матеріали до енциклопедії. В-во ЛНУ ім. І.Франка. – 2005. – С. 179.
34. Микітчак Т.І. О.С. Решетило Поширення та біотопічний розподіл гіллястовусих ракоподібних (Crustacea, Cladocera) у водоймах масиву Чорногора (Українські Карпати) 0,7 Вісник зоології. – 2009. – Т.43, 5. – С. 441–447.
35. Кобів В.М. Самопідтримання популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. 0,6 Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2009. – Вип. 25. – С. 53-58.
36. Nesteruk Y. Dzieje wysokogorskich stacij biologicznych na poloninie Pozyzewskiej 1,4 Plaj: Almanach karpacki, – N 37 – jesien 2009. – S. 5–21.
37. Гинда Л.В. Починок Т.В. Оцінка мінливості систематичних ознак Centaurea mollis Walds. et Kit. i C.marmarosiensis (Jav.) Czer. 0,6 Наук. Зап. Держ. природозн. музею.-2009.- Вип. 25. – С. 203-208.
38. Штупун В.П. Вікова і просторова структура популяцій рослин хіонофільних угруповань Чорногори 0,3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 року). – Львів, 2009 – С.101-103.
39. Гаврилюк О.В. Екотопічна приуроченість хвостатих земноводних роду Тriturus (Rrafinesque, 1815) у Чорногорі (Українські Карпати) 0,7 Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2009. Вип. 49. С. 97-103.
- - МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ - -
1. Царик Й.В. Популяція як об'єкт охорони, управління й експлуатації біоресурсів 0,2 Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку 10-13 вересня 2009 – Львів: Сполом, 2009. – с. 3-4
2. Царик Й.В. Царик І.Й., Решетило О.С. Популяційно-консортивний підхід до експлуатації фіторесурсів 0,2 Матер. XVIII междунар. Симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология, экология и здоровье» (Алушта, 17-26 сентября 2009 г.). – Симферополь, 2009. – С. 256-257.
3. Жиляев Г.Г. Естественная динамика виталитетного и демографического состава субпопуляций как предпосылка жизнеспособности популяций травянистых растений в Карпатах 0,3 Всероссийская научн. конф. "Высокогорные экосистемы: состав и функционирование", Нальчик (23-25 сентября 2009 г.). 2009. - С. 27-29
4. Данилик І.М. Моніторинг стану популяцій рідкісних і зникаючих видів роду Carex L. (Cyperaceae) 0,3 Проблеми фундаментальної і прикладної екології, екологічної геології та раціонального природокористування. Матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 19-21 березня 2009 р.). – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. – С. 245-247.
5. Данилик І.М. Лысак Г.А., Середницкая С.Л. Редкие и исчезающие виды растений лугово-степных участков западных регионов Украины (в пределах Львовской области). 0,3 Заповедное дело: проблемы охраны и экологической реставрации степных экосистем. Матер. Международной научно-практической конф., посвященной 20-летию организации государственного природного заповедника «Оренбургский». – Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2009. – С. 29-31.
6. Данилик І.М. Середницкая С.Л. Инвентаризация и мониторинг редких видов осок степной зоны Украины. 0,3 Степи Северной Евразии: Матер. V междунар. симпозиума. – Оренбург: ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис», 2009. – С. 259-261.
7. Данилик І.М. Держипільський Л. та ін. Передумови та проблеми запровадження чорниці високої (Vaccinium corymbosum) в Карпатському регіоні. 0,2 Интродукция и селекция ароматических и лекарственных растений. Тез. Междунар. научн.-практ. конф., посвященной 200-летию Никитского ботанического сада (г. Ялта, 8-12 июня 2009 г.). – Ялта, 2009. – С. 49-50.
8. Данилик І.М. Родина Cyperaceae у флорі Західного Полісся. 0,8 Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.). – Рівне, ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. – С. 177-184.
9. Данилик І.М. Борсукевич Л.М., Томич М.В. Структурный анализ гидрофильной флоры национального природного парка «Гуцульщина». 0,5 Молодые исследователи – ботанической науке 2009: Матер. II Междунар. научно-практ. конф. (Гомель, 24, 25 сентября 2009 г.). – Гомель: УО ГГУ им. Ф.Скорины, 2009. – С. 79-83.
10. Данилик І.М. Середницька С.Л. Критерії екологічного моніторингу популяцій раритетних видів осок як основи їхньої охорони та збереження. 0,1 V ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського: Тези Міжнар. наук. конф. (м. Херсон, 28 вересня – 01 жовтня 2009 р.). – Херсон: Айлант, 2009. – С. 104.
11. Данилик І.М. Кіш Р.Я. Bidens connata Muehl. ex Willd. (Asteraceae) – новий вид для флори Закарпаття. 0,2 Функціонування заповідних територій в сучасних умовах України. Міжнар. наук.-практ. конф. присвячена 20-ти річчю створення НПП «Синевир» (Ужгород 1-3 жовтня, 2009 р.). – Ужгород, 2009. – С. 27-28.
12. Дмитрах Р.І. Структурні та динамічні тенденції в популяціях валеріани цілолистої високогір’я Карпат. 0,5 Мат. конф. «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона». – Львів-Ворохта, 2009. – С. 166-170.
13. Reszetylo O. Rykowska Z.,Briggs L. Wplyw systemu odwodniajacego tory typu korytka krakowskie na plazy oraz przeglad rodzajow i analiza skutecznosci konstrukcji ochronnych. 0,4 Mater. konf. „Nowoczesne technologie w realizacji projektow inwestycyjnych transportu kolejowego” (Jurata, 5-7 maja 2009 r.) Jurata, 2009. – S. 113-116.
14. Решетило О.С. Різноманіття угруповань земноводних у просторовому градієнті умов басейну верхів’я Прип’яті. 0,2 Матер. наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (Шацьк, 10-13 вересня 2009 р.). – Львів, 2009. – С. 75-76.
15. Микітчак Т.І. Решетило О. Планктонні ракоподібні деяких водойм масиву Свидовець. 0,3 Матер. ІХ наукової конф. молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності» (Львів, 1-2 жовтня 2009). – Львів, 2009. – С. 123-125.
16. Микітчак Т.І. Рожко І.М., Ільчишин Я.Т. Результати гідроекологічних досліджень верхів’я Пруту. 0,8 Мат. наук. конф. «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона» (15-17 травня 2009 р., Львів-Ворохта). – Львів: В-во ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С. 185-192.
17. Микітчак Т.І. Рожко І.М., Ільчишин Я.Т. Біоіндикація якості води р. Прут. 0,9 Мат. наук. конф. «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона» (15-17 травня 2009 р., Львів-Ворохта). – Львів: В-во ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С. 206-214.
18. Микітчак Т.І. Монченко В.І, Самчишина Л.В., Гулейкова Л.В. Еколого-фауністичний огляд копепод (Crustacea, Copepoda) української частини річки Прут. 0,9 Мат. наук. конф. «Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона» (15-17 травня 2009 р., Львів-Ворохта). – Львів: В-во ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – С. 273–281.
19. Кобів В.М. Просторова структура популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. 0,2 Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: І міжнар. наук. конф. молодих учених: тези. – Донецьк, 2009. – С. – 54-55.
20. Гаврилюк О.В. Оцінка чисельності та щільності популяцій хвостатих земноводних роду Triturus (Rafinesque, 1815) в Чорногорі та їх охорона. 0,4 Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-річчю Рівненського природного заповідника, 11-13 червень 2009 р., Сарни: матеріали конференції. – Рівне, 2009. – С. 366-369.
21. Гаврилюк О.В. Вивченню впливу антропопресії на хвостатих земноводних роду Triturus (Rafinesque, 1815) з метою їх збереження у високогір’ї Чорногори (Українські Карпати). 0,3 Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку: наукова конференція, 10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк: матеріали наукової конференції. – Львів: СПОЛОМ, 2009.- С. 18-20.
22. Гаврилюк О.В. Батрахокомплекси тимчасових водойм Чорногори (Українські Карпати). 0,2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: девята наукова конференція молодих вчених, 1-2 жовтня 2009 р., Львів: матеріали конференції. – Львів, 2009.- С. 106-107.
23. Гаврилюк О.В. Деякі аспекти репродуктивної екології тритона карпатського (Triturus montandoni Boulenger, 1880) у високогір’ї Чорногори (Українські Карпати). 0,2 Сучасні проблеми біології, екології та хімії: ІІ Міжнародна конференція, 1-3 жовтня 2009 р.- Запоріжжя. - С. 92-93.
24. Штупун В.П. Вікова і просторова структура популяцій рослин хіонофільних угруповань Чорногори. 0,3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 року). – Львів, 2009 – С. 101-103

Список опублікованих праць співробітниками відділу ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НАН України за 2009 рік

Автор Назва публікації Oб'єм вид. листів Видавництво, видання
- - СТАТТІ, МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ - -
1. Андрєєва О.О. Палінологічна характеристика відкладів середнього голоцену Північно-Східного Поділля 0,5 Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С. 245–250.
2. Андрєєва О.О., Рагуліна М.Є. Видовий склад і структура комплексу вищих рослин настінних обростань у місті Львові 1,3 Природничий альманах: Серія Біологічні науки. – Вип. 12. – Херсон: ПП Вишемирський, 2009. – С. 6–18.
3. Andrieieva О., Puka Е. The plant cover of the Zey-Burea in late Holocene (based on the palynological investigation of the peat sediments of the swamp Muraviovka 0,2 Environment development of East Asia in Pleistocene–Holocene (boundaries, factors, stages of human mastering): Proceedings of International Scientific Conference, September 14-18, 2009, Vladivostok, Russia. – Vladivostok: Dalnauka, 2009. – P. 19-20.
4. Андрєєва О.О. Флора і рослинність піщаного кар’єру в околицях с. Лагодів (Золочівський р-н, Львівська обл.) 0,2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 року). – Львів, 2009. – С. 53–55.
5. Андреева О.О., Скрипникова М.И., Мартынова Н.А. Оценка биотического разнообразия растительности Юго-Западного побережья озера Байкал в историческом аспекте 0,3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 року). – Львів, 2009. – С. 89–92.
6. Беднарська І.О. Про проблеми ідентифікації Festuca pseudodalmatica Krajina ex Domin (Poaceae) 0,8 Науч. зап. Гос. природоведч. музея. – Львов, 2009. – Вып. 25. – С. 167-176.
7. Беднарська І.О. Festuca х polovina Bednarska новий для науки нотовид у флорі України 0,4 Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 1. – С. 29-34.
8. Беднарська І.О. Про жорстколисті форми Festuca ovina L. s.l. у флорі Полісся 0,5 Мат. між нар. наук.-практ. конф. «Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій». – Рівне: Рівненська друкарня, 2009. – С. 115-119.
9. Беднарська І.О. Деякі нотатки про ареал Festuca filiformis Pourr. (Poaceae) 0,5 Наукові основи збереження біотичної різноманіт-ності // Мат. ІХ наук. конф. молодих учених. Львів, 2009. – С. 55-59.
10. Беднарська І.О., Коротченко І.А., Кагало О.О. Костриця крейдова Festuca cretacea T.Pop. et Proskor 0,2 Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П.Дідуха – К.: Глобалколсантинг, 2009. – С. 224.
11. Беднарська І.О., Кагало О.О. Костриця гірська Festuca drymeja Mert. et Koch 0,2 Там же. – С. 225.
12. Беднарська І.О., Кагало О.О. Костриця різнолиста Festuca heterophylla Lam. 0,2 Там же. – С. 226.
13. Беднарська І.О., Кагало О.О. Костриця блідувата Festuca pallens Host 0,2 Там же. – С. 227.
14. Беднарська І.О., Кагало О.О. Костриця Порціуса Festuca porcii Hack. 0,2 Там же. – С. 228.
15. Беднарська І.О., Тасєнкевич Л.О., Кагало О.О. Костриця cкельна Festuca saxatilis Schur (F. Rupicola Heuff. Subsp. Saxatilis (Schur) Tzvelev) 0,2 Там же. – С. 229.
16. Воронцов Д.П. Раритетний фітоценофонд НПП “Сколівські Бескиди” 0,8 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2009. – т. 25. – С. 237-244.
17. Дорошенко К.В. Особливості динаміки вікового складу ценопопуляцій Corydalis solida (L.) Clairv. за різних типів сільськогосподарського використання території 0,6 Наукові записки Державного природознавчого музею. – В. 25. – Львів, 2009. – С. 71-76.
18. Дорошенко К.В. Вікова структура ценопопуляцій Scilla bifolia L. та Gagea lutea (L.) Ker.-Gawl. у різних умовах функціонування фітосистем (Львівська область) 0,4 Мат. 9-ї конф. мол. учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності», 2009. – С. 67-69.
19. Дорошенко К.В. Екологічні параметри ценопопуляцій весняних ефемероїдів фагетальних біогеоценозів та їх індикаційне значення (на прикладі північно-західного Поділля) 2,5 Автореферат. – Дніпропетровськ, 2009. – 21 с.
20. Дорошенко К.В., Андрєєва О.О. Исследование популяций Leucojum vernum L. (Аmaryllidaceae) в системе фитомониторинга антропогенного влияния на окружающую среду 0,4 Мат. междунар. науч.-практич. конф. "Биомониторинг природных и трансформированных экосистем" (Брест, 15-16 октября 2008 г.). – Брест, 2008. – С. 56-60.
21. Дорошенко К.В. О возможности использования параметров популяций растений для оценки состояния экосистем 0,4 Мат. Х Всерос. попул. семинара «Современное состояние и пути развития популяционной биологии» (Ижевск, 17-22 ноября 2008 г.). – Ижевск, 2008. – С. 251-254.
22. Кагало О.О., Сичак Н.М. Зелениця Ісслера (дифазіаструм Ісслера) Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub 0,2 Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П.Дідуха – К.: Глобалколсантинг, 2009. – С. 14.
23. Кагало О.О., Кіш Р.Я., Скібіцька Н.В. Аспленій чорний Asplenium adiantum-nigrum L. 0,2 Там же. – С. 23.
24. Кагало О.О., Чорней І.І. Гронянка віргінська Botrychium virginianum (L.) Sw. (B. anthemoides C.Presl) 0,2 Там же. – С. 37.
25. Кагало О.О., Стойко С.М. Модрина польська Larix polonica Racib. (L. decidua Mill. subsp. polonica (Racib.) Domin 0,2 Там же. – С. 44.
26. Кагало О.О., Новосад В.В., Крицька Л.І. Цибуля круглонога Allium sphaeropodum Klokov 0,2 Там же. – С. 58.
27. Кагало О.О., Сичак Н.М., Любінська Л.Г., Скібіцька Н.В. Цибуля пряма Allium strictum Schrad. 0,2 Там же. – С. 59.
28. Кагало О.О., Чорней І.І. Білоцвіт весняний Leucojum vernum L. 0,2 Там же. – С. 66.
29. Кагало О.О., Андрієнко Т.Л., Кузярін О.Е., Данилик М.І., Уманець О.Ю. Меч-трава болотна Cladium mariscus (L.) Pohl s.l. (incl. C. martii (Roem. Et Schult.) K.Richt., C. mariscus (L.) Pohl subsp. Martii (Roem. Et Schult.) T. V.Egorova) 0,2 Там же. – С. 104.
30. Кагало О.О., Кузярін О.Е. Косарики черепитчасті Gladiolus imbricatus L. 0,2 Там же. – С. 124.
31. Кагало О.О., Сичак Н.М., Чорней І.І. Півники несправжньосмикавцеві Iris pseudocyperus Schur 0,2 Там же. – С. 131.
32. Кагало О.О., Орлов О.О., Сабадаш В.І. Еритроній собачий зуб Erythronium dens-canis L. 0,2 Там же. – С. 136.
33. Кагало О.О., Чорней І.І., Любінська Л.Г. Рябчик гірський Fritillaria montana Hoppe 0,2 Там же. – С. 139.
34. Кагало О.О. Офрис комахоносна Ophrys insectifera L. 0,2 Там же. – С. 200.
35. Кагало О.О. Відкасник осотоподібний Carlina cirsioides Klokov 0,2 Там же. – С. 296.
36. Кагало О.О., Дідух, Я.П., Орлов О.О. Відкасник татарниколистий Carlina onopordifolia Besser ex Szafer, Kulcz. et Pawl. 0,2 Там же. – С. 297.
37. Кагало О.О., Чорней І.І. Осот різнолистий Cirsium heterophylum (L.) Hill. 0,2 Там же. – С. 316.
38. Кагало О.О., Дідух, Я.П. Язичник сивий Ligularia glauca (L.) J.Hoffm. (L. carpatica (Schott, Nym. et Kotschy) Pojark.) 0,2 Там же. – С. 329.
39. Кагало О.О. Жовтозілля Бессера Senecio besserianus Minder. 0,2 Там же. – С. 337.
40. Кагало О.О., Скібіцька Н.В., Реслер І.Я., Оліяр Г.І. Береза Клокова Betula klokovii Zaverucha 0,2 Там же. – С. 344.
41. Кагало О.О. Береза темна Betula obscura А. Kotula (incl. В. kotulae Zaverucha, В. verrucosa Ehrh. subsp. obscura Kotula) 0,2 Там же. – С. 345.
42. Кагало О.О., Сичак Н.М., Ільїнська А.П. Ложечниця піренейська (л. польська) Cochlearia pyrenaica DC. (incl. C. Polonica E.Froehl.) 0,2 Там же. – С. 357.
43. Кагало О.О., Ільїнська А.П., Коротченко І.А. Катран татарський Crambe tataria Sebeok 0,2 Там же. – С. 365.
44. Кагало О.О., Коротченко І.А., Ільїнська А.П., Чорней І.І. Шиверекія подільська Schivereckia podolica (Besser) Andrz. ex DC. (incl. S. mutabilis (M.Alexeenko) M.Alexeenko) 0,2 Там же. – С. 376.
45. Кагало О.О., Сичак Н.М. Дзвоники карпатські Campanula carpatica Jacq. 0,2 Там же. – С. 381.
46. Кагало О.О. Гвоздика несправжньопізня Dianthus pseudoserotinus Blocki 0,2 Там же. – С. 390.
47. Кагало О.О., Наконечний О.М., Скібіцька Н.В. Очиток застарілий Sedum antiquum Omelcz. et Zaverucha (S. hispanicum auct. non L.) 0,2 Там же. – С. 416.
48. Кагало О.О., Сичак Н.М., Наскельниця лежача Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 0,2 Там же. – С. 428.
49. Кагало О.О. Молочай волинський Euphorbia volhynica Besser ex Racib. 0,2 Там же. – С. 433.
50. Кагало О.О., Рифф Л.Е., Астраканта арнакантова Astracantha arnacantha (M.Bieb.) Podlech 0,2 Там же. – С. 434.
51. Кагало О.О. Астрагал сизий Astragalus glaucus L. (A. tarchancuticus Boriss.) 0,2 Там же. – С. 440.
52. Кагало О.О., Остапко В.М., Мулєнкова О.Г. Астрагал донський Astragalus tanaiticus K.Koch 0,2 Там же. – С. 450.
53. Кагало О.О., Остапко В.М., Мулєнкова О.Г. Астрагал Цингера Astragalus zingeri Korsh. 0,2 Там же. – С. 452.
54. Кагало О.О. Дрік малонасінний Genista oligosperma (Andre) Simk 0,2 Там же. – С. 462.
55. Кагало О.О., Чорней І.І. Чина ряба Чина венеціанська Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. 0,2 Там же. – С. 473.
56. Кагало О.О., Сичак Н.М. Пташник крихітний Ornithopus perpusillus L. 0,2 Там же. – С. 479.
57. Кагало О.О., Горох високий Pisum elatius M.Bieb. 0,2 Там же. – С. 480.
58. Кагало О.О., Сичак Н.М. Конюшина темно-каштанова Trifolium badium Schreb. (Chrysaspis badia (Schreb.) Greene) 0,2 Там же. – С. 483.
59. Кагало О.О., Кузярін О.Е., Орлов О.О. Змієголовник Рюйша Dracocephalum ruyschiana L. 0,2 Там же. – С. 498.
60. Кагало О.О., Любінська Л.Г. Шавлія кременецька Salvia cremenecensis Besser 0,2 Там же. – С. 503.
61. Кагало О.О., Сичак Н.М. Армерія покутська Armeria pocutica Pawl. 0,2 Там же. – С. 517.
62. Кагало О.О., Кіш Р.Я., Андрик Є.Й., Ясен білоцвітий Fraxinus ornus L. 0,2 Там же. – С. 526.
63. Кагало О.О., Мигаль А.В., Фельбаба-Клушина Л.М. Бузок угорський Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb. 0,2 Там же. – С. 527.
64. Кагало О.О., Чорней І.І., Токарюк А.І. Шолудивник високий Pedicularis exaltata Besser 0,2 Там же. – С. 531.
65. Кагало О.О., Андрієнко Т.Л. Шолудивник королівський Pedicularis sceptrum-carolinum L. 0,2 Там же. – С. 533.
66. Кагало О.О., Данилик М.І., Сичак Н.М. Кисличник двостовпчиковий Oxyria digina (L.) Hill. 0,2 Там же. – С. 541.
67. Кагало О.О. Аконіт несправжньопротиотруйний Aconitum pseudanthora Blocki ex Pacz. (~ A. anthora aggr.) 0,2 Там же. – С. 551.
68. Кагало О.О., Коротченко І.А., Любінська Л.Г. Сон великий Pulsatilla grandis Wender. 0,2 Там же. – С. 564.
69. Кагало О.О., Коротченко І.А., Лукаш О.В. Сон розкритий Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l. (P. latifolia Rupr.) 0,2 Там же. – С. 565.
70. Кагало О.О. Жостір фарбувальний Rhamnus tinctoria Waldst. et Kit. 0,2 Там же. – С. 572.
71. Кагало О.О., Сичак Н.М. Шипшина Чацького Rosa czackiana Besser 0,2 Там же. – С. 577.
72. Кагало О.О., Буджак В.В., Дідух Я.П., Мельник В.І., Берека Sorbus torminalis (L.) Crantz 0,2 Там же. – С. 579.
73. Кагало О.О. Таволга польська Spiraea polоnica Blocki (S. media F.Schmidt subsp. polonica (Blocki) Pawl.) 0,2 Там же. – С. 580.
74. Кагало О.О. Вальдштейнія гравілатоподібна Waldsteinia geoides Willd. 0,2 Там же. – С. 581.
75. Кагало О.О., Андрієнко Т.Л., Кагало О.О. Верба чорнична Salix myrtilloides L. 0,2 Там же. – С. 586.
76. Кагало О.О., Сичак Н.М., Володимирець В.О. Ломикамінь зернистий Saxifraga granulata L. 0,2 Там же. – С. 594.
77. Кагало О.О., Крайнюк К.С., Сичак Н.М. Беладонна звичайна Atropa belladonna L. 0,2 Там же. – С. 604.
78. Кагало О.О., Мельник В.І., Перегрим М.М. Клокичка периста Staphylea pinnata L. 0,2 Там же. – С. 606.
79. Кагало О.О. Критерії вибору територіальних елементів екомережі: європейські та українські підходи 0,4 Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України // Матеріали II Українського екологічного конгресу, 27-28 жовтня 2008 р. Ч. 2. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. – С. 278-283.
80. Кагало О.О. Екологічна освіта в Україні – постановка проблем. 0,2 Проблеми і перспективи екологічної освіти: Матеріали міжнародного науково-практичного семінару (м. Львів, 11-12 червня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – С. 40-42.
81. Кагало О.О. Розбудова екологічної мережі в Україні: принципи, проблеми, перспективи. 1,1 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Мат-ли дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 року). – Львів, 2009. – С. 20-36.
82. Кагало О.О. Методологічні аспекти системного дуалізму категорії «природний вид». 1,0 Інтродукція, селекція та захист рослин: Мат-ли Другої міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 6-8 жовтня 2009 р.). – Донецьк, 2009. – Том. 1. – С. 307-318.
83. Kagalo A.A., Coldea G., Stoica I.A., Puscas M., Ursu T., Oprea A., and The IntraBioDiv Consortium. Alpine-subalpine species richness of the Romanian Carpathians and the current conservation status of rare species. 1,9 Biodivers. Conserv. – 2009. –18(6)/ – P. 1441-1458.
84. Kagalo A.A., Thiel-Egenter C.; Holderegger R.; Brodbeck S.; IntraBioDiv Consortium; Gugerli F. Concordant genetic breaks, identified by combining clustering and tessellation methods, in two co-distributed alpine plant species. 1,0 Mol. Ecol. – 2009. – 18. – P. 4495-4507.
85. Kagalo A.A., Gugerli F., T. Englisch, H. Niklfeld, A. Tribsch, Z. Mirek, M. Ronikier, N. E. Zimmermann, R. Holderegger, P. Taberlet, and IntraBioDiv Consortium Relationships among levels of biodiversity and the relevance of intraspecific diversity in conservation - a project synopsis. 2,2 Perspect. Plant Ecol. Evol. Syst. – 2008. – 10. – P. 259-281.
86. Kagalo A.A., Mraz, P., Gaudeul, M., Gielly, L., Choler, P., Taberlet, P., IntraBioDiv Consortium Contrasting phylogeographic pattern of subalpine species Hypochaeris uniflora (Asteraceae): vicariance of the Carpathians populations and rapid post-glacial colonization of the Alps from the Eastern Alps refugium – 1,3 Journal of Biogeography – 2007. – 34 (12). – P. 2100-2114.
87. Паньків Н.Є. Значення параметрів популяцій Coronilla coronata L. (Fabaceae) для прогностичної оцінки динамічних тенденцій пратостепофітону на Поділлі 0,6 Вісник Одеського нац. у-ту. Том 13, вип. 16. Біологія. – 2008. С. 22-28
88. Паньків Н.Є. Динаміка структурно-функціональних параметрів ценопопуляцій Coronilla coronata L. (Fabaceae) на горі Макітра (Поділля) та їх індикаційне значення 0,7 Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Мат. міжн. наук. конф., присв. 10-р. Рівненського прир.зап. (м. Сарни) – Рівне, ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. С. 267-273
89. Паньків Н.Є. Внутрішньо- та міжпопуляційна морфологічна мінливість Coronilla coronata L. (Fabaceae) в умовах північно-західного Поділля 0,8 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2009. – Вип. 25. С. 77-84
90. Паньків Н.Є. Насіннєва продуктивність Hippocrepis comosa L. (Fabaceae) у ценопопуляціях на Поділлі 0,2 Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Мат. Наук. конф. (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. С.69-70
91. Паньків Н.Є. Онтогенез Hippocrepis comosa L. (Fabaceae) в ценопопуляціях на заході України 0,3 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 року). – Львів, 2009. С. 77-79
92. Скібіцька Н.В. Екологічні та ценотичні особливості Scopolia carniolica L. у подільській частині ареалу 0,2 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Мат. ІХ наук. конф. молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 року). – Львів, 2009. – С 87-88.
93. Скібіцька Н.В., Кагало О.О., Любінська Л.Г. Цибуля перевдягнена Allium pervestitum Klokov 0,2 Червона книга України. Рослинний світ/ за ред. Я.П.Дідуха – К.: Глобалколсантинг, 2009.– С. 54.
94. Скібіцька Н.В., Кагало О.О., Данилик М.І., Ковтун І.В. Осока біла Carex alba Scop. 0,2 Там же. – С. 80.
95. Скібіцька Н.В., Кагало О.О., Любінська Л.Г. Лещиця дністровська Gypsophila thyraica Krasnova (G. altissima auct. non L.) 0,2 Там же. – С. 395.
96. Скібіцька Н.В., Кагало О.О., Сичак Н.М. Змієголовник австрійський Dracocephalum austriacum L. 0,2 Там же. – С. 497.
97. Скібіцька Н.В., Кагало О.О., Сичак Н.М., Оліяр Г.І. Ясенець білий Dictamnus albus L. 0,2 Там же. – С. 582
98. Скібіцька Н.В., Кагало О.О. Фіалка біла Viola alba Besser 0,2 Там же. – С. 619
99. Skibitska N., Thiel-Egenter, C.; Gugerli, F.; Alvarez, N.; Brodbeck, S.; Cieslak, E.; Colli, L.; Englisch, T.; Gaudeul, M.; Gielly, L.; Korbecka, G.; Negrini, R.; Paun, O.; Pellecchia, M.; Rioux, D.; Ronikier, M.; Schonswetter, P.; Schupfer, F.; Taberlet, P.; Tribsch, A.; VanLoo, M.; Winkler, M.; Holderegger, R.; IntraBioDiv Consortium Effects of species traits on the genetic diversity of high-mountain plants: a multi-species study across the Alps and the Carpathians. – 1,0 Global Ecology and Biogeography – 2009, 18. – P. 78-87.
100. Skibitska N., Alvarez, N.; Thiel-Egenter, C.; Tribsch, A.; Holderegger, R.; Manel, S.; Schonswetter, P.; Taberlet, P.; Brodbeck, S.; Gaudeul, M.; Gielly, L.; Korbecka, G.; Kupfer, P.; Mansion, G.; Negrini, R.; Paun, O.; Pellecchia, M.; Rioux, D.; Schupfer, F.; Van Loo, M.; Winkler, M.; Gugerli, F.; IntraBioDiv Consortium History or ecology? Substrate types as a major driver of spatial genetic structure in alpine plants. 0,8 Ecology Letters, – 2009, 12. – Р. 632-640.
101. Ткачик В.П. Флоро-рослинні комплекси Fagus sylvatica L. у заповід-ному урочищі “Підкамінь” та комплексній пам’ятці природи “Триніг” (Львівські Гологори). 0,5 Науковий вісник НЛТУ України. Випуск 19.8. – Львів, 2009. – С. 81 - 84.
102. Ткачик В.П., Боднарчук Г.В. Флоронаселення заповідного урочища “Шклівське” (Роз-точчя) 0,3 Науковий вісник НЛТУ України. Випуск 19.8. – Львів, 2009. – С. 127 – 129.
103. Ткачик В.П., Боднарчук Г.В. Демутаційно-трансформаційні процеси в угрупованнях асоці-ації Querco-Hinetum J. Matusz-kiewicz заповідника “Розточ-чя”. 0,4 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Львів, 2009. – С. 96 – 99.
104. Царик І.Й. Значення мурашок у вивченні функціонування біоценозів природного заповідника «Розточчя» 0,1 Мат.наук.конф.:Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Львів. СПОЛОМ, 2009. – С.116-117
105. Царик І.Й. Популяційно-консортивний підхід до експлуатації фіторесурсів 0,1 Матер. XVIII междунар. Симпозиума «Нетрадиционное растениеводство. Селекция и генетика. Эниология, экология и здоровье» (Алушта, 17-26 сентября 2009 г.). – Симферополь, 2009. – С. 256-257.
106. Ященко П.Т., Корусь М.М Сильватизація аграрних екосистем Шацького поозер’я як прояв їх ренатуралізації. 0,7 Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. – Луцьк: Вежа, 2009. - № 2, ч.2. – С. 64- 71.
107. Ященко П.Т., Турич В.В. Постмеліоративні й резерватогенні трансформації лісів Шацького національного природного парку. 0,4 Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. - Луцьк: Вежа, 2009. - № 2, ч.2. – С. 42 - 46.
108. Ященко П.Т. Ренатуралізація і моніторинг болотних екосистем Шацького національного природного парку 0,5 Шацьке поозер’я: характеристика абіотичних і біотичних компонентів екосистем / За редакцією Й.В.Царика. – Львів: Євросвіт, 2008. – С.184 – 194.
109. Ященко П.Т. Підсумки і перспективи наукових досліджень у Шацькому національному природному парку 0,4 Матеріали наук. конф. «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (10-13 вересня 2009 р., смт.Шацьк).– Львів: СПОЛОМ, 2009.–С. 8 -11.
110. Ященко П.Т. До історії створення національного природного парку “Сколівські Бескиди” 0,5 Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково – технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2009. - Вип.19.8 - С. 39-44.
111. Зайцева Г.Ю., Гнатина О.С. Трофічні зв’язки сови вухатої (Asio otus L.) та дрібних гризунів ( Rodentia ) на території Шацького поозер’я 0,3 Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2009. – №2. – С. 217-221.
112. Зайцева Г.Ю. Вовчки (Gliridae, Rodentia) як об'єкти природоохоронних еколого-просвітницьких акцій в контексті збереження видів та біотопів їх існування 0,5 Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.) / Ред. кол. Будз М.Д. та ін.. – Рівне, ВАТ “ Рівненська друкарня” , 2009. – С. 890-898.
113. Зайцева Г.Ю. Моніторинг штучних гніздівель – екологічний метод дослідження дендрофільних гризунів 0,3 Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку, 10-13 вересня 2009 р. – Львів: «Сполом», 2009. – С. 40-43.
114. Зайцева Г.Ю. Гніздобудівний матеріал дендрофільних гризунів на території Чернігівського Полісся 0,4 Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 175-річчю заснування кафедри зоології (15-18 вересня 2009 р. м. Київ – м. Канів). – К.: Фітосоціоцентр, 2009. – С. 170-175.
115. Зайцева Г.Ю. Різноманітність угруповань дуплогніздних тварин в екосистемі мішаного лісу 0,2 Збірка матеріалів ІІ Міжнародної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», 1-3 жовтня 2009 р. – Запоріжжя, 2009. – С. 41-43.
116. Зайцева Г.Ю. Форичні зв’язки мишака жовтогорлого (Sylvaemus tauricus) у лісових екосистемах 0,2 Біорізноманіття і роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної наукової конференції (12-16 жовтня 2009 р. м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 334-336.
117. H. Zaytseva, K. M. Chrzascik, K. Baliga-Klimczyk, E. Koronska E. T. Sadowska P. Koteja Efekt doboru sztucznego na wydolnosc tlenowa, zachowania drapieznicze i roslinozernosc u nornicy rudej: behawior 0,2 XI Ogolnopolska Konferencja Teriologiczna; 07.09-09.09.2009, Poznan
118. Зайцева Г.Ю., Nowakowski W.K. Використання нового типу штучних гніздівель в екологічних дослідженнях дендрофільних гризунів 0,8 Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. - Херсон: ПП Вишемирський, 2009. - Вип. 12. - С. 81-93.
119. Zaytseva H. Przypadki smierci gryzoni – orzesznicy Muscardinus avellanarius i myszy lesnej Apodemus flavicollis – w skrzynkach legowych w lasach Kamienieckiego Naddniesrowia (Zachodnia Ukraina) 0,3 Kulon, 2009. – V. 14 – P. 135-138.
120. Zaytseva H. Przypadki autotomii u orzesznicy Muscardinus avellanarius na Kamienieckim Naddniesrowiu (Zachodnia Ukraina) 0,3 Kulon, 2009. – V. 14 – P. 138-142.
121. Реслер І.Я. Можливості надання статусу природоохоронної території ландшафтному комплексу «Великі Дністерські болота» 0,2 Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (10-13 вересня 2009 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2009. – С. 74-75

Список опублікованих праць співробітниками відділу ЕКОМОРФОГЕНЕЗУ РОСЛИН НАН України за 2009 рiк

Автор Назва публікації Oб'єм вид. листів Видавництво, видання
- - СТАТТІ - -
1. Лобачевська О. Нові таксони мохів з гербарію А. Лазаренка 0,7 Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Екологічний збірник – 4. Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтости та її збереження. – Львів: Видавництво НТШ, 2008. – Т. XXIII. – C. 63 - 69.
2. Пундяк О., Демків О. Дослідження гравізалежного розподілу пластид та вакуолей у спорах моху Funaria hygrometrica Hedw., що проростають 0,7 Там само – С. 156 - 162.
3. E. Kordyum, G. Schevchenko, L. Kalinina, O. Demkiv, Y. Khorkavtsiv The role of the cytoskeleton in plant cell gravisensitivity 2,3 The plant cytoskeleton: a key tool for agro-biotechnology / [eds. Blume Y., Baird V., Yemets A., Breviaro D.] – Springer, 2008. - №11. – P.173-196.
4. Баїк О., Щербаченко О. Вплив іонів свинцю на фізіолого-біохімічні показники мохів 0,7 Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2009. – Вип. 50. – С. 144 - 150.
5. Кияк Н.Я., Микієвич І.М. Вплив свинцю на стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw. 0,7 Там само. – С. 157 - 163.
6. Оксенюк У.А., Лобачевська О.В. Цитохімічний аналіз вмісту нікелю в клітинах гаметофіту моху Funaria hygrometrica Hedw. 0,9 Там само. – С. 26 - 34.
7. Баїк О. Мінливість моху Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. з різних екотопів 0,6 Наукові записки природознавчого музею. – 2009. – Вип. 25. – С. 149 - 154.
8. Кияк Н.Я. Особливості функціонування антиосидантної системи епіфітного моху Leskea polycarpa Hedw. 0,6 Там само. – С. 137 - 142.
9. Лобачевська О.В., Мельник І.В., Оксенюк У.А. Особливості взаємовпливу хімічних елементів на ріст та розвиток моху Funaria hygrometrica Hedw. 0,6 Там само. – С. 131 - 136.
10. Хоркавців Я.Д., Демків О.Т. Взаємовплив світла і гравітації на тропізми протонеми та морфогенез гаметофіту мохів 0,6 Там само. – С. 143 - 148.
11. Щербаченко О.І., Демків О.Т. Нагромадження важких металів та їх вплив на стан антиоксидантної сиситеми мохів 0,6 Там само. – С. 125 - 130.
12. Баїк О.Л. Зміна активності ферментів-антиоксидантів мохів за дії іонів міді та цинку 0,6 Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2009. – Т.3, № 3. – С. 1 - 6.
13. Лобачевська О.В., Мамчур З.І., Кулик Т.Г. До 85-річного ювілею Купави Остапівни Уличної 1,5 Там само. – Т.3, № 1. – С. 105 - 114.
14. Демків О.Т., Хоркавців Я.Д., Пундяк О.І. Гравітація як формотворчий фактор розвитку 0,8 Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку / [головний ред. В.В. Моргун]. – Київ, 2009, т. ІІ. – С. 403 - 410.
15. Кияк Н.Я. Вплив свинцю на стан прооксидантно-антиоксидантної системи в хлоропластах моху Fontinalis antipyretica Hedw. 0,9 Науковий вісник Ужгородського національного університету. Cерія: Біологія. – 2009. – Вип. 26. – С. 121 – 129.
16. Лобачевська О.В. Толерантність моху Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. до токсичних сполук сірки 1,0 Там само. – С. 138 - 147
17. Лобачевська О.В. Бріофіти – своєрідна скарбниця медикаментів 1,3 Актуальні проблеми медицини, фармації та біології. – 2009. – №5. – С. 64 - 71.
18. Мельник І.В., Лобачевська О.В. Роль кальцієвого статусу в адаптації Funaria hygrometrica до токсичного впливу іонів свинцю 0,4 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали дев’ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009 року). – Львів, 2009. – С. 158 - 161.
19. Оксенюк У.А. Вплив іонів нікелю на швидкість росту та розвитку протонеми моху Funaria hygrometrica Hedw. 0,3 Там само. – С. 165 - 167.
20. Рабик І.В. Структура бріофітних угруповань на техногенно трансформованих територіях 0,3 Там само. – С. 79 - 81.
21. Хоркавців Я.Д., Ріпецький Р.Т., Баїк О.Л. Фенотипна та епігенетична адаптація клону моху до ртуті 0,5 Цитология и генетика. – 2009. – № 5. – С. 22 - 27.
- - МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ - -
1. Баїк О.Л., Кіт Н.А. Порівняльна характеристика активності антиоксидантних ферментів деяких видів мохів за дії іонів міді 0,1 ІІІ –й відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини (Херсон, 20 травня 2010 р.) Збірник тез доповідей (Відп. редактор М.Ф. Бойко) – Херсон: Айлант, 2010. – С. 38-39.
2. Кіт Н.А. Реакція протонеми моху Tortula modica R.H. Zander на токсичний вплив свинцю 0,1 Там само. – С. 53.
3. Кияк Н.Я. Перебіг оксидного стресу у пагонах моху Fontinalis antipyretica Hedw. 0,1 Там само. – С. 52.
4. Лобачевська О.В. Особливості генетичної мінливості мохоподібних 0,1 Там само. – С. 55.
5. Мельник І.В., Лобачевська О.В. Вплив екзогенного кальцію на адаптивні реакції моху Funaria hygrometrica Hedw. 0,1 Там само. – С. 57.
6. Оксенюк У.А., Лобачевська О.В. Акумулятивна здатність і толерантність моху Funaria hygrometrica Hedw. до впливу іонів нікелю 0,1 Там само. – С. 58.
7. Рабик І.В., Данилків І.С. Первинна бріофітна сукцесія на техногенних субстратах 0,1 Там само. – С. 59.
8. Баик О.Л. Поиск фитохелатинов у мхов 0,2 Биологические системы: устойчивость, принципы и механизмы функционирования: Сборник материалов III Всероссийской научно- практической конференции (Нижний Тагил, 1-5 декабря 2009 г.) – Нижний Тагил, 2009. – С. 18 - 19.
9. Кит Н.А. Влияние меди на активность ферментов в гаметофорах мха Tortula modica R.H. Zander 0,2 Там же. – С. 65 - 66.
10. Кияк Н.Я. Окислительный стресс в хлоропластах мха Fontinalis antipyretica Hedw. 0,2 Там же. – С. 82 - 83.
11. Лобачевская О.В., Соханьчак Р.Р. Сampylopus introflexus (Hedw.) Brid. – новый адвентивный вид во флоре Украины 0,2 Там же. – С. 108 - 109.
12. Мельнык И.В. Влияние екзогенного кальция на интенсивность супероксид-дисмутазы Funaria hygrometrica Hedw. в условиях теплового и осмотического стресса 0,2 Там же. – С. 116 - 117.
13. Оксенюк У.А. Особенности фотосинтетической пигментной системы мха Funaria hygrometrica Hedw. в условиях техногенного загрязнения 0,2 Там же. – С. 142 - 143.
14. Рабик И.В., Данилкив И.С. Динамика видового состава мохообразных (Briobiotina) на девастированных территориях после подземной выплавки серы 0,2 Там же. – С. 185 - 186.
15. Хоркавцив Я.Д. Модификационная роль фитогормонов в стрессовых реакциях мхов 0,2 Там же. – С. 195 - 196.
16. Кияк Н.Я. Особенности накопления ионов свинца и их влияние на состояние прооксидантно-антиоксидантного равновесия в побегах водного мха Fontinalis antipyretica Hedw. 0,2 Физико-химические механизмы адаптации растений к антропогенному воздействию в условиях Крайнего Севера: Материалы международной научной конференции. – Апатиты, 2009. – С. 158 - 159.
17. Лобачевская О.В., Оксенюк У.А. Цитохимический анализ содер-жания никеля в клетках гаметофита мха Funaria hygrometrica Hedw. 0,2 Там же. – С. 164 - 165.
18. Мельник І.В., Лобачевська О.В. Участь іонів Са2+ в регуляції активності ферментів антиоксидантного захисту Funaria hygrometrica Hedw. 0,3 Проблеми екології та екологічної освіти: Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції (Кривий Ріг, 12 грудня 2009 р.). – Кривий Ріг, 2009. – С. 98 - 100.
19. Пундяк О.І. Гравічутливість та морозостійкість спор моху Funaria hygrometrica Hedw. 0,1 Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів: Тези доповідей VIII Всеукраїнської науково-технічної конференції (Кременчук, 7-9 листопада 2009 р.). – Кременчук, 2009. – С. 68.
20. Пундяк О.І. Дослідження впливу оксиду азоту NO на гравічутливість спор моху Funaria hygrometrica Hedw. 0,3 Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (20-22 листопада 2009 р.), ч. 1. – Київ, 2009. – С. 4 - 6.
21. Пундяк О.І. Можливість досліджень проростання спор моху Funaria hygrometrica Hedw. у відкритому ґрунті 0,1 Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: тези доповідей регіональної наукової конференції студентів, магістрантів, аспірантів та молодих вчених (3 - 4 грудня 2009 р.). – Харків, 2009. – С. 115.
22. Пундяк О.І. Про знахідку Plantago major “rosularis” у м. Львові 0,1 Там само. – С. 28.
23. Pundiak O.I. Polarization of germinating spores of mosses Ceratodon purpureus and Funaria hygrometrica Hedw. 0,2 Актуальні питання теоретичної і прикладної біофізики, фізики і хімії: Матеріали V всеукраїнської науково-технічної конференції (Севастополь, квітень 2009 р.). – Севастополь, 2009 р. – С. 146 - 147.
24. Pundiak O. Gravi-dependent polarization of germinating spores of moss Funaria hygrometrica Hedw. 0,1 Матеріали конференції молодих вчених та аспірантів ІЕФ-2009 (Ужгород, 14-17 травня 2009 р.). – Ужгород, 2009. – С. 148.