Список опублікованих праць співробітниками відділів за 2008 рік


Зведена таблиця публікацій 2008 року

Автор НАЗВА РОБОТИ Oб'єм вид. листів Де опубліковано
ВІДДІЛ ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ СТАТТІ - -
1. Голубець М.А. Ґрунт в екосистемологічному контексті 0,4 Генеза, географія та екологія ґрунтів / Збірник наукових праць на пошану професора Львівського національного університету імені Івана Франка Мирона Кіта. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І.Франка, 2008. - С. 185-190
2. Голубець М.А., Марискевич О.Г. Про роботу Секції екології, загальної біології та охорони природи відділення біологічних, медичних та аграрних наук ЗНЦ НАН України і МОН України 0,2 Бюлетень Західного наукового центру. – Львів, 2008. - С. 138-143
3. Bashta A.-T. Ptaki Beskidow Ukrainskich (Karpaty Wschodnie). Non-Passeriformes 0,7 Ptaki Podkapacia. –2007. – XI. – S. 13-24
4. Башта А.-Т.В. Історія досліджень орнітофауни території Бескидів 0,3 Бойківщина: минуле і сучасне. – Долина, 2007. – С. 144-148.
5. Башта А.-Т.В., Кучинська І.В., Шидловський І.В Експансія довгохвостої сови Strix uralensis Pall. на території Українського Розточчя 0,3 Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2008. – Вип. 23. – C. 12-16.
6. Huhmann M., Kit M., Bruchner H., Poznyak S., Shpakivska I. Soil Erosion: Possibilities for Soil Protection 0,6 Transformation processes in the Western Ukraine. Concepts for a sustainable land use / Eds. M.Roth, R.Nobis, V.Stetsiuk, I. Kruhlov. – Berlin: Wei?ensee Verlag, 2008. – P. 191-205.
7. M.Roth, M.Kozlowsky, V.Rizun, V.Yavornytsky, N.Brasicke Species and Functional Diversity of Soil-dwelling Invertebrates in Forest Ecosystems of the Upper Dnister Basin – Evaluation of Anthropogenic Effects 0,8 Ibid. – P 235 - 249
8. Kit M., Holz B., Shpakivska I. Scaled Agro-ecological Classification of the Ukraine AEC-UA 0,8 Ibid. – P.371-388.
9. Кучинська І., Башта А.-Т., Гузій А., Стельмах С., Забитівський Ю. Хребетні тварини 0,8 Яворівський національний природний парк. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – С. 117-133.
10. Канарський Ю.В., Воронцов Д.П., Геряк Ю.М. Оселище рідкісного виду метелика Oeneis jutta (Huebner, 1806): фітоценологічна характеристика біотопу й екологічні особливості виду. 0,6 Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Біологія. – Вип. 24, 2008. – С.65-70
11. Козловський В., Пука Є., Воронцов Д., Романюк Н. Оцінка еколого-геохімічної стійкості екосистем Сколівських Бескидів (Українські Карпати) до важких металів та кислих опадів 0,5 Вісник Львівського ун-ту, серія Біологічна. – 2007. – Вип.45. - С. 91-101.
12. Козловський В.І. Важкі метали в ґрунтах техногенних ландшафтів родовищ самородної сірки Передкарпаття (Україна) 0,4 Ґрунтознавство. – 2008. – Т.9, № 3-4. – С.101-107.
13. Козловський В.І. Рівні забруднення важкими металами ґрунтових профілів, водойм і рослин екосистем верхнього Потисся – хімічний аспект 1,8 Забруднювачі та їх впливи на екологічно вразливі екосистеми верхнього Потисся /Ред. Н.Бойко та Ш. Болаші. - Ужгород-Ніредьгаза, 2008. – С. 57-101
14. Козловський В.І. Кореляційні зв’язки між вмістом хімічних елементів у мохах, лишайниках та корі хвойних порід Чорногори (Українські Карпати) 0,4 Вісник Львівського ун-ту, серія Біологічна. – 2008. – Вип. 47. - С. 81-88.
15. Sucharev S., Kozlowskyi V., Romanyuk N., Chundak S. A tataj, a viztarozok es a novenyek nehezfemszennyezettsege a Felso-Tisza medencejeben es a beregi hatarregioban 0,9 Szennyezodesek, szennyezok, hatasok afelso-Tisza-videk okologiailag erzekeny teruletein / Szerkesztette: Balasy Sandor; Boyko Nadiya. - Nyiregyhaza, 2007. – Р.161-182.
16. Козловський М.П. Використання енергії угрупованнями грунтових нематод у корінних і похідних біогеоценозах Українських Карпат 0,2 Генеза, географія та екологія грунтів. Зб.наукових праць. – Львів, 2008. – С.303-306
17. Levyk V., Maryskevych O., Brzezinska M. Wykorzystanie wskaznikow biologicznych do oceny zaniezyszczenia gleb bylej kopalni siarki 0,1 Nowe trendy w agrofizyce. – Polska Akademia Nauk / Komitet Agrofizyki / Wydawnictwo naukowe FRNA, 2008. – S.77-78.
18. Марискевич О., Левик В., Шпаківська І., Бжежінська М. Оксидоредуктазна активність ґрунтів техногенних ландшафтів сірчаних родовищ Передкарпаття 0,3 Науковий вісник Ужгородського ун-ту (серія Біологія). – 2008. – Вип.24. – С.78-82.
19. Марискевич О.Г., Шпаківська І.М. Ферментативна активність ґрунтів у екосистемах Східних Бескидів Українських Карпат 0,4 Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць на пошану професора ЛНУ ім. Ів. Франка Мирона Кіта. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Ів.Франка. 2008. – С. 342-347.
20. Марискевич О.Г., Шпаківська І.М. Порівняння методологічних підходів до класифікацій ґрунтів техногенних ландшафтів 0,6 Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 69. – Харків: ННЦ „ІГА ім. О.Н.Соколовського”, 2008. – 55-61.
21. Maryskevych O., Shpakivska I. Wlasciwosci fizyko-chemiczne i biotyczne gleb w bukowych pralasach Borzawy (Ukrainska czesc Karpat Wschodnich) 0,7 Roczniki Bieszczadzkie. – 2008. – T.16. – S. 309-316.
22. Шпаківська І.М. Оцінка процесів мінералізації органічного вуглецю в ґрунтах екосистем верхньої межі лісу Чорногори Українських Карпат 0,5 Генеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць на пошану професора ЛНУ ім. Ів. Франка Мирона Кіта. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім. Ів.Франка. 2008. – С. 585-591.
23. Шпаківська І.М., Марискевич О.Г. Вплив породного та вікового складу лісових насаджень на регіональні оцінки запасів вуглецю (на прикладі Східних Бескидів) 0,3 Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. Зб. статей. – Житомир: Рута, 2007. – С.144-148.
24. Шпаківська І.М., Марискевич О.Г. Питання потреби формалізації параметрів методики оцінки трофності лісових ґрунтів Українських Карпат 0,4 Вісник ХНАУ ім. В.В.Докучаєва. Серія „Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство”. – 2008. - № 1- С. 219-223.
25. Яворницький В.І., Яворницька І.В. Біорізноманіття та структурно-функціональна організація угруповань грунтових безхребетних бучин Сколівських Бескидів 0,5 Науковий вісник УжНУ. Серія: Біологія, Випуск 23. – Ужгород, 2008. – С. 243-248
26. Яворницький В.І., Яворницька І.В. Угруповання грунтових безхребетних як структурно функціональний елемент похідних смеречняків Сколівських Бескидів 0,5 Наук. зап. Державного природознав. музею. – Львів, – 2008. – Вип. 24. – С. 185-193
27. Яворницький В.І., Меламуд В.В., Капрусь І.Я. Угруповання грунтових мікроартропод техногенного ландшафту Яворівського ДГХП “СІРКА”. 0,7 Наук. зап. Державного природознав. музею. – Львів, – 2008. – Вип. 24. – С. 195-206
ВІДДІЛ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ СТАТТІ - -
28. Царик Й., Царик І. Пошук біомаркерів стану екосистем 0,5 Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 46. – С.78-82.
29. Tsaryk J., Roth M., Kruhlov I. et al. The Dnister Project – Targets and Characteristics of the investigation Ares 0,9 Transformation processes in the Western Ukraine. Concepts for a sustainable land use. – Wei?ensee Verlang, Berlin, 2008. – p. 21-29.
30. Tsaryk J., Bitter O., Bomba M. et al. Recommendations for the Development of Animal Husbandry and facture Management in the Model Community Verchniy Luzhoc: Economical and Socioeconomical Aspects 1,1 Transformationprocesses in the Western Ukraine. Concepts for a sustainable land use. – Drezden: Wei?ensee Verland, 2008. – p.185-195.
31. Tsaryk J., Kyjak V., Horban I., Tsaryk I., Reshetylo O. Grazing Effects on the Nature Conservation Value of Pastures in the Carpathians 0,7 Transformation processes in the Western Ukraine. Concepts for a sustainable land use. – Wei?ensee Verland, Berlin, 2008. – p.295-301.
32. Царик Й., Горбань І., Горбань О., Дзизюк А. та ін. Про типові фауністичні комплекси наземних екосистем 0,3 Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. – Житомир, 2007. – Т.2 – С. 305-307.
33. Царик Й., Копитко У. Метапопуляційна організація Astrantia major L. на північному макросхилі Чорногори (Українські Карпати) 0,6 Екологія та ноосферологія. – 2008. – Т. 19. – № 1-2. – С. 53-58.
34. Кияк В., Черепанин Р. Популяційна різноманітність Ranunculus thora L. за морфометричними ознаками і життєздатністю насіння 0,6 Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету. – Львів, 2008. – Вип. 18.4. – С. 24-29.
35. Кияк В. Буферність малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат 1,0 Наукові записки державного природознавчого музею. – Львів, 2008. – Т. 24. – С. 67–76.
36. Кияк В. Еколого-біологічні особливості малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Українських Карпат 1,3 Чорноморський ботанічний журнал – 2008. – Т. 4, №2 – С. 251–263.
37. Кияк В. Алгоритм життєвого циклу і динаміка екологічної ніші популяції рослин 1,0 Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 46. – С. 109-118.
38. Кияк В. Методичні аспекти дослідження малих популяцій рідкісних видів рослин високогір’я Карпат 0,6 Науковий вісник Волинського національного університету. Біологічні науки. – 2008. – №3. – С. 298-303.
39. Жиляев Г., Царик Й., Кияк В. Выдающийся украинский ботаник профессор К.А.Малиновский 2,2 Онтогенетический атлас растений: научное издание. – Йошкар-Ола: Мар.ГУ, 2007. – Т.5. – С. 10-31.
40. Жиляєв Г. Пространственная структура как фактор устойчивости семенного возобновления растений в экотонах. 0,6 Сибирский экологический журнал – 2008. – № 4. – С.589-594.
41. Zhylayev G. Spatial Structure as a Factor of Stability for Seed Regeneration in Ecotones 0,5 Contemporary Problems of Ecology. – 2008. – V. 1, # 4. – P. 1-5.
42. Жиляєв Г. Самовідновлення популятонів Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в природних і похідних екотонах Карпат 1,0 Український ботанічний журнал. – 2007. – № 5. – С. 651-660.
43. Kobiv Y., Helesh M., Borsukevich Saussurea porcii Degen (Asteraceae) in the Svydovets Mountains (Ukrainian Carpathians) 0,8 Ukrainian Botanical Journal. – 2007. – 64, № 6. – P. 825-832.
44. Kobiv Y. Erigeron atticus Vill. In the Ukrainian Carpathians 0,9 Ukrainian Botanical Journal. – 2008. – 65, № 3. – P. 361-369.
45. Білонога В. Рекреаційний потенціал високогір’я Українських Карпат і проблеми збереження довкілля 0,8 Гуманітарний вісник Львівської державної фінансової академії – 2008. – №8. – С. 188-195.
46. Білонога В. Динаміка репродуктивного зусилля у популяціях рослин різних типів життєвих стратегій 0,9 Наукові записки державного природознавчого музею. – Львів, 2008. – Вип.24. – С. 57-66.
47. Білонога В. Популяції рослин як модульні об’єкти 0,6 Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету. – Львів, 2008 – Вип.18.7. – С. 37-42.
48. Sychak N., Ehrich D., Gaudeul M., Assefa A. et al. Genetic consequences of Pleistocene range shifts: contrast between the Arctic, the Alps and the East African mountains 1,8 Molecular Ecology. – 2007. – 16, № 12. – P. 2542-2559.
49. Данилик І. Еколого-популяційні та хорологічні критерії відбору судинних рослин до «Червоної книги України» 0,6 Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2006. – Випуск №32. – С. 296-301.
50. Данилик І., Мигаль А., Кіш Р. Trichophorum Pers. (Cyperaceae) – новий рід для флори України 0,5 Український ботанічний журнал. – 2007. – 64, № 6. – С. 905-909.
51. Данилик І., Кіш Р. Еколого-ценотичні особливості фрагментованих популяцій Carex strigosa Huds. (Cyperaceae) в Закарпатті 0,9 Український ботанічний журнал. – 2008. – 65, № 2. – С. 189-197.
52. Дмитрах Р. Статева та екологічна диференціація рослин в Українських Карпатах 0,8 Науковий вісник. Збірник науково-технічних праць Національного лісотехнічного університету. – Львів, 2008. – Вип. 18.7. – С. 157-164.
53. Різун В., Решетило О., Різун Е. Особливості живлення Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) (Amphibia, Anura, Pelobatidae) на Опіллі та Західному Поліссі 0,5 Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія біологічна. – 2008. – Вип. 23. – С. 225-229.
54. Решетило О., Микітчак Т. Загибель земноводних (Amphibia) на автошляхах Львівщини: стан проблеми та критерії оцінювання 0,9 Вісник зоології. – 2008. – 42(4). – С. 315-323.
55. Решетило О. Синекологія - Екологічна енциклопедія. – К., 2008. – Т.3. О-Я. – С. 241.
56. Решетило О. Синекологічний оптимум - Екологічна енциклопедія. – К., 2008. – Т.3. О-Я. – С. 241.
57. Nesteruk Y., Gudowski J. Historia badan zrodel Dniestru 3,3 Debaty i Studia. – N 1. – Warszawa: Wydawnict-wo Akademicke “Dialog”, 2008. – 33 s.
58. Копитко У. Структура популяцій Astrantia major L. в Чорногорі (Українські Карпати) 0,5 Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2008. – № 46. – С. 83-88.
ВІДДІЛ ЕКОМОРФОГЕНЕЗУ РОСЛИН СТАТТІ - -
59. Базюк-Дубей І., Пірогов М., Данилків І., Рабик І., Загульський М., Любинець І., Сорока М., Кагало О. Світ рослин і грибів Яворівського НПП 2,8 Яворівський національний природний парк. До 10-річчя створення / ред. Ю. Чорнобай, О. Кагало. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 166 с. (С. 62-107).
60. Баик О.Л. Состояние антиоксидантной системы Рottia intermedia (Тurn.) Furnr. под влиянием тяжелых металлов 0,3 Экологические системы: фундаментальные и прикладные исследования: Сб. научных трудов / отв. ред. Т.В.Жуйкова, О.А.Тимохина; Нижнетагильская гос.соц.-пед. акад. – Нижний Тагил, 2008. – С. 16-19.
61. Данилків І.С., Лобачевська О.В., Рабик І.В., Щербаченко О.І. Словник бріологічних термінів 9,2 Львів, 2008. ? 149 с.
62. Кияк Н.Я. Вплив екзогенного пероксиду водню на стан ПОЛ та активність ферментів антиоксидантного захисту моху Fontinalis antipyretica Hedw. 0,4 Чорноморський ботанічний журнал. – 2008. – Т.4, № 2. – С. 244-250.
63. Кияк Н.Я. Вплив свинцю на показники оксидного стресу та активність супероксиддисмутази на різних стадіях розвитку гаметофіту моху Fontinalis antipyretica Hedw. 0,4 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2008. – №1 (35). – С. 101-105.
64. Кияк Н.Я. Окислительный стресс в хлоропластах мха Fontinalis antipyretica Hedw. 0,3 Экологические системы: фундаментальные и прикладные исследования: Сб. научных трудов / отв. ред. Т.В.Жуйкова, О.А.Тимохина; Нижнетагильская гос.соц.-пед. акад. – Нижний Тагил, 2008. – С. 176-179.
65. Лобачевська О.В. Вміст вільного проліну та активність антиоксидантного захисту за стресових умов 0,4 Чорноморський ботанічний журнал. – 2008. – Т.4, № 2. – С. 230-236.
66. Лобачевская О.В. Изучение адаптивних возможностей мха Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. в зоне техногенного воздействия соединений серы 0,3 Экологические системы: фундаментальные и прикладные исследования: Сб. научных трудов / отв. ред. Т.В.Жуйкова, О.А.Тимохина; Нижнетагильская гос.соц.-пед. акад. – Нижний Тагил, 2008. – С. 33-36.
67. Лобачевська О.В. Чутливість організму 0,06 Екологічна енциклопедія: У 3 т. / А. В. Толстоухов та ін. – Т. 3: Є–Н. – К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації", 2008. – 416 с. (С. 370).
68. Рабик І.В., Данилків І.С. Мохоподібні (Hepaticophyta, Bryophyta) 0,7 Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2008. ? Вип. 24. ? С. 115-126.
69. Рабык И.В., Щербаченко О.И. Исследования бриофитного покрова на девастированных территориях месторождений серы 0,3 Экологические системы: фундаментальные и прикладные исследования: Сб. научных трудов / отв. ред. Т.В.Жуйкова, О.А.Тимохина; Нижнетагильская гос.соц.-пед. акад. – Нижний Тагил, 2008. – С. 104-106.
70. Ріпецький Р.Т., Хоркавців Я.Д., Лобачевська О.В., Кіт Н.А. Адаптація клону моху Pottia intermedia (Тurn.) Furnr. до ртуті 0,6 Доповіді Національної академії наук України. – 2008, № 2. – С. 161-166.