Правила прийому до аспірантури Інституту екології Карпат НАН України на 2023 рік


Правила прийому до аспірантури Інституту екології Карпат НАН України розроблені відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах).

1. Загальні вимоги

1.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах і здобули вищу освіту ступеня магістра.

1.2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

1.3. Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:

1.4. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури здійснює вчена рада Інституту.

1.5. Для врегулювання відносин між аспірантом та Інститутом укладається договір.

1.6. Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до умов прийому на навчання, затверджених МОН, та правил прийому, затверджених вченою радою Інституту.

1.7. Правила прийому до аспірантури Інституту діють протягом відповідного календарного року і визначають:

1.8. Підготовка в аспірантурі передбачає виконання аспірантом відповідної освітньо-наукової або наукової програми Інституту за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є підготовка та публікація наукових статей.

1.9. Аспіранти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі.

1.10. Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем з його науковим керівником (консультантом) та затверджується вченою радою Інституту протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до аспірантури Інституту.

Індивідуальний план наукової роботи є обов’язковим до виконання здобувачем відповідного ступеня і використовується для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.

Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення строків виконання індивідуального плану наукової роботи без поважних причин, передбачених законодавством, може бути підставою для ухвалення вченою радою Інституту рішення про відрахування аспіранта.

1.11. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним (регіональним) замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним (регіональним) замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

1.12. Підготовка в аспірантурі завершується наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

2. Терміни вступної кампанії та порядок прийому заяв і документів

2.1. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування проводяться в такі терміни:

17 серпня – 31 серпня 2023р. – прийом заяв і документів;
7 вересня – 15 вересня 2023 р. – проведення іспитів;
20 вересня – 22 вересня 2023 р. – зарахування до аспірантури.

2.2. Вступники до аспірантури подають наступні документи:

2.3. Наукові доповіді (реферати) – це науковий текст обсягом до 20 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури в якому обґрунтовується тематика майбутньої дисертаційної роботи.

3. Розгляд поданих документів і допуск до вступних випробувань

3.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія на чолі з директором Інституту. Члени комісії призначаються директором з числа науковців Інституту.

3.2. Рішення про допуск до вступних іспитів комісія приймає за результатами співбесіди з кандидатом та на основі розгляду наукового реферату або поданих наукових праць.

3.3. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до іспиту в аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх необхідних документів.

4. Проведення вступних іспитів та конкурсний відбір

4.1. Вступники до аспірантури Інституту екології Карпат НАН України складають вступні іспити:

4.2. Послідовність складання вступних іспитів: спеціальність, іноземна мова, додаткове випробування.

4.3. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом («відмінно» - 100 балів).

4.4. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена у їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням Приймальної комісії, можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

4.5. Оцінювання вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови та додаткові випробування здійснюється за 100-бальною шкалою, яка відповідає національній шкалі оцінювання («відмінно» - 90-100 балів; «добре» - 74-89 балів; «задовільно» - 60-73 бали; «незадовільно» - 1-59 балів).

4.6. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «негативно» (меньше 60 балів), до наступних вступних іспитів не допускаються.

4.7. Повторне складання вступних іспитів не допускається.

4.8. Прийом вступних іспитів проводиться предметною комісією призначеною директором у складі 3-5 осіб, з числа докторів та кандидатів наук співробітників Інституту.

4.9. На підставі результатів вступних іспитів Приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

4.10. У разі отримання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, які:

4.11. Зарахування відбувається згідно рейтингового списку вступників до аспірантури, які рекомендуються до зарахування, згідно набраних балів.

4.12. Зарахування до аспірантури відбувається за наказом директора Інституту. Про зарахування до аспірантури або про відмову про зарахування вступнику повідомляється у 5-денний термін після прийняття комісією відповідного рішення.

4.13. Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом директора Інституту призначається науковий керівник з числа наукових працівників з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології наукових досліджень аспіранта, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта і відповідає перед вченою радою Інституту за належне та своєчасне виконання обов’язків наукового керівника. Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів наукових ступенів, включаючи тих, що здобувають науковий ступінь доктора наук.

Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії. На здійснення наукового керівництва роботою над дисертацією одного аспіранта науковому керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального навантаження.

Рішенням вченої ради аспіранту може бути призначено два наукових керівники з відповідним розподілом годин навчального навантаження та обов’язків між ними.

5. Перелік галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка докторів філософії через аспірантуру.

№ п/п Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
1 10 Природничі науки 101 Екологія Екологія

Прийом до аспірантури для підготовки докторів філософії (PhD)

Інститут екології Карпат НАН України отримав ліцензію МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія (Наказ МОН України від 29.08.2019р. № 955-к).

В Інституті екології Карпат НАН України проводиться підготовка докторів філософії (на третьому освітньо-науковому рівні) зі спеціальності 101 Екологія з ліцензованим обсягом 25 осіб, форма навчання: денна, заочна, термін навчання – 4 роки.

з 1 червня поточного року оголошує набір в аспірантуру за спеціальністю 101 Екологія.

З Програмою кандидатського іспиту за спеціальністю 101 Екологія можна ознайомитися на сайті за посиланням.

Прийом документів до аспірантури:

з 10 серпня до 10 вересня 2023 р.

за адресою:

м. Львів, вул. Козельницька, 4, к. 718
т. 297-39-12, 270-74-30

вчений серетар Інституту:

к.б.н. Білонога Володимир Михайлович

Вступний іспит до аспірантури

(з програмою іспиту можна ознайомитися за посиланням) за державним замовленням денної форми навчання зі спеціальності 101 – Екологія відбудеться 16 вересня 2023 р. о 11:00
за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4

Інформація про дату, час та адресу проведення вступного іспиту з іноземної мови буде повідомлена додатково.

Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури, повинен включати:

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто!

Для довідки:
Учений секретар, к.б.н. Білонога Володимир Михайлович
Тел. / Факс: +38 (032) 270 74 30