Список опублікованих праць співробітниками відділів за 2010 рік


Список опублікованих праць співробітниками відділу ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ НАН України за 2010 рік

Автор Назва публікації Oб'єм
вид. листів
Видавництво,
видання
- - СТАТТІ - -
1. Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія) 10,2 Львів: Компанія «Манускрипт», 2010. – 176 с.
2. Голубець М.А. Типологічне впорядкування різноманітності лісових угруповань України 2,1 Львів: Компанія «Манускрипт», 2010. – 36 с.
3. Деодатус Ф., Проценко Л., Башта А.-Т., Круглов І., Коржик В., Татух С., Білоконь М., Шкітак М., Мовчан Я., Катакою С., Дежу Р., Пежановський К., Девідс Л., Баккер П. Створення екологічних коридорів в Україні 6,7 Київ, 2010. – 160 с.
4. Бокотей А.А, Дзюбенко Н. В., Горбань І. М., Кучинська І. В., Башта А.-Т. В., Пограничний В. О., Бучко В. В., Сеник М. А. Гніздова орнітофауна басейну Верхнього Дністра 16,7 Львів, 2010. – 400 с.
5. Голубець М.А., Кагало О.О., Козловський М.П. Степану Михайловичу Стойку – 90 років 1,9 Український ботанічний журнал. – 2010. – 67, №2 – С. 269–301.
6. Козловський М.П. Михайло Голубець 0,2 Вісник НТШ. – 44. – С. 61–63.
7. Канарський Ю.В. Основні наземні біотопи рідкісних видів комах у Карпатському регіоні 1,7 Науковий вісник Ужгородського університету. – Сер. Біологія. – 2010. – 29.– С.119-125.
8. Канарський Ю.В., Різун В.Б. Угруповання турунів (Coleoptera, Carabidae) у корінних і похідних екосистемах поясу букових лісів Українських Карпат 2,5 Науковий вісник Ужгородського університету. – Сер. Біологія. – 2010. – 29.– С.52-61.
9. Гірна А.Я., Лєснік В.В. Угруповання павуків грабових дібров Городоцько-Комарнівської височини Передкарпаття 1,7 Науковий вісник Ужгородського університету. – Сер. Біологія. – 2010. – 29.– С.45-51.
10. Шпаківська І.М., Марискевич О.Г. Вплив породного та вікового складу лісових насаджень на регіональні оцінки запасів вуглецю (на прикладі Сколівських Бескидів) 0,4 Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. Т. II. – Житомир, 2007. – С.144- 148.
11. Maryskevych O. Monitoring na terenach chronionych w ukrainskiej czesci Karpat Wschodnich 0,6 Roczniki Bieszczadzkie. – 2010. – T.18. – S. 361-371.
12. W.Marczewski, J.Slominski, E.Slominska, B.Usowicz, J.Usowicz, S.Romanov, O.Maryskevych, J.Nastula, and J.Zawadzki Strategies for validating and directions for employing SMOS data, in the Cal-Val project SWEX (3275) for wetlands 0,5 Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss. – 2010. - 7. - P. 7007-7017.
13. D.G. Mendoza-Cozatl, Zhiyang Zhai, T.O. Jobe, G.Z. Akmakjian, Won-Yong Song, O.Limbo, M.R. Russell, V. I. Kozlovskyy, E. Martinoia, O.K. Vatamaniuk, P. Russell and J.I. Schroeder Schizosaccharomyces pombe Abc2 transporter mediates phytochelatin accumulation in vacuoles and confers cadmium tolerance 0,5 Journal of Biological Chemistry http://www.jbc.org/cgi/doi/10.1074/jbc.M110.155408
14. Шпаківська І.М. Дихання коренів рослин та його вклад у емісію СО2 буроземними грунтами на верхній межі лісу Чорногори (Українські Карпати) 0,4 Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди "Біологія та валеологія", 2010. - Вип.12. - С.76-81.
15. Кулачковський Р.І., Круглов І.С. Геоекологічне моделювання потенційної природної рослинності басейну витоків річки Прут 0,3 Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. - Тернопіль: СМП "Тайп", 2009. - №2. - С.157-164.
16. Bashta A.-T. Ural Owl Strix uralensis population dynamics and range expansion in western Ukraine 0,3 Ardea. – 2009. – 97 (4). – P. 483-487.
17. Bashta A.-T., Domashevsky S. Wystepowanie i ochrona blotniaka lakowego Circus pygargus na Ukrainie 0,3 Ptaki – Srodowisko – Zagrozenie – Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptakow. – Lublin: LTO, 2009. – S. 319-324.
18. Башта А.-Т. В., Татух С. Д. Сучасний стан популяцій тетерука Lyrurus tetrix L. у Львівській області, їх охорона та відтворення 0,8 Troglodytes. – 2010. – Вип. 1. – С. 8-20.
19. Kuemmerle T., Perzanowski K., Chaskovskyy O., Ostapowisz K., Halada L., Bashta A.-T., Kruhlov I., Hostert P., Waller D. M., Radeloff W European bison habitat in the Carpathian Mountains 0,5 Biological Conservation. – 2010. – 143 (4). – P. 825-1034.
20. Башта А.-Т. В. Роль екосистем Шацького національного природного парку у підтриманні різноманітності фауни рукокрилих (Chiroptera) 0,4 Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. – 2010. - № 18. – С. 69-73.
21. Bashta A.-T. Survey of current state and distribution of bats (Chiroptera) in Ukraine 1,5 Studia Chiropterologica. – 2010. – Vol. 6. – P. 43-80.
- - МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ - -
1. Голубець М.А. Сталий розвиток Українських Карпат: структурно-функціональний аспект 0,2 Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи / Матер. міжнар. наук.-практ. конференції, 8-10 вересня 2010 р. – Ужгород, 2010. – С.35-37.
2. Буркинський Б.В., Голубець М.А., Данилишин Б.М., Кухар В.П., Руденко Л.Г., Шапар А.Г., Черінько П.М. Україна на шляху до сталого розвитку 0,2 Там само, С.273-276.
3. Голубець М.А. Різноманітність лісових угруповань та її типологічне віддзеркалення 0,8 Наукові основи збереження біотичної різноманітності / Матеріали 10-ї наук. конференції молодих учених (Львів, 7-8 жовтня 2010). – Львів, 2010. – С.4-17.
4. Козловський М.П. Збереження біорізноманітності угруповань ґрунтових безхребетних тварин 0,2 Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (26-28 травня 2010 р., смт. Гримайлів) – Тернопіль: «Підручники і посібники». – С. 661-664.
5. Козловський М.П. До питання біорізноманітності та стійкості екосистем 0,2 Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали міжн. науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю з дня створення Карпатського національного природного парку. – Яремче, 2010. – С. 65–67.
6. КозловськийМ.П., Крамарець В.О. Біотичні чинники всихання смереки у похідних лісах Карпат 0,2 Стан і біорізноманітність екосистем Шацького національного природного парку. Матеріали наукової конференції (2-5 вересня 2010 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2010. – С. 37–40.
7. Канарський Ю.В. Проблема охорони раритетних видів комах і концепція Червоної книги 0,4 Наукові основи збереження біотичної різноманітності / Матеріали 10-ї наук. конференції молодих учених (Львів, 7-8 жовтня 2010). – Львів, 2010. – С.18-24.
8. Гірна А.Я. Угруповання павуків-герпетобіонтів вторинних екосистем вологої мезотрофної бучини Вододільно-Верховинського хребта Карпат 0,2 Там само. – С.81-83.
9. Марискевич О., Невядомський З. Стан і перспективи транскордонного співробітництва на території міжнародного резервату біосфери „Східні Карпати" 0,3 Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи. Мат. міжнар. н.- п. конф. (м. Ужгород, 8-10 вересня 2010 р.) . – Ужгород, 2010. – С.214-218.
10. Марискевич О.Г., Шпаківська І.М. Вплив тимчасових протипаводкових ємностей на властивості та функції ґрунтів 0,4 Ресурси природних вод Карпатського регіону/Проблеми охорони та раціонального використання: Мат. дев’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 травня 2010 р. , м. Львів). – Львів:ЛвЦНТЕІ, 2010. – С. 217-223.
11. Рожак В. Водорозчинний вуглець у буроземах лісових екосистем Стрийсько-Сянської верховини (Українські Карпати) 0,1 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали десятої наукової конференції молодих учених (Львів, 7-8 жовтня 2010 р.). – Львів, 2009. – С. 144-146.
12. Рожак В. Оценка пула микробной биомассы в буроземах лесных экосистем Украинских Карпат 0,1 http://www.biology21.ru/files/2010_thesis_14_t2.pdf
13. Bashta A.-T. Pipistrellus kuhlii – further range extension in Ukraine 0,1 Abstr. of 15st Intern. Bat Research Conference (Prague, Check Republic, August 23-27). – Prague: Lesnicka Prace sro. – 2010. – P. 97.
- - ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ - -
1. Марискевич О., Шпаківська І., Невядомський З. Регіональний ландшафтний парк „Надсянський” (буклет) 0,2 Львів: ТзОВ „ЗУКЦ”, 2010.
2. Марискевич О., Шпаківська І. Еколого-краєзнавча стежка „Слідами неіснуючих сіл - с.Дидьова” (буклет) 0,2 Львів: ТзОВ „ЗУКЦ”, 2010.
3. Башта А.-Т. В. Охорона та приваблення кажанів. Методичні рекомендації 1,2 Львів, 2009. – 30 с.

Список опублікованих праць співробітниками відділу ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН України за 2010 рік

Автор
Співавтори
Назва публікації Oб'єм
вид. листів
Видавництво,
видання
- - СТАТТІ - -
1. Plachter H., Satzger R., Tsaryk J. Historical and Current Grazing Systems in the East Carpathians (Ukraine) 0,9 Large-scale Livestok Grazing: а management tool for Nature Conservation / H.Plachter of H.Hampicke (eds.). – Berlin, Heldeberg: Springer Verlag, 2010, - p.289-299.
2. Царик Й., Солодкий В. Обґрунтування організації науково-виробничого комплексу із збереження та відтворення зубра європейського (Bison bonasus L.) у буковинських Карпатах 0,7 Вісник Львівського університету. Серія біологічна. Вип.52. – 2010, С. 77-82.
3. Царик Й. Самовідновлення популяцій за різних умов їх росту 0,5 Вісник Львівського університету. Серія біологічна.. – 2010. – 53. – С. 94-99.
4. Кияк В., Царик Й., Нестерук Ю. Сто десять років природничих досліджень на полонині Пожижевській (Чорногора, Українські Карпати) 0,9 Біологічні студії. – 2009. – Т. 3. - № 2. С. 149-158.
5. Жиляєв Г. Субпопуляційна структура як функція віталітетного складу та її роль у саморегуляції популяцій Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) 0,7 Укр. бот журн. , т. 67, № 3. – 2010. – С. 344-355.
6. Жиляєв Г. Субпопуляційна та популяційна динаміка Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в умовах заповідання (Чорногора, Карпати) 0,7 Укр. бот. журн. , т. 67, № 1. – 2010. – С. 30-40.
7. Жиляєв Г. Вплив освітленості на просторове розміщання та склад субпопуляційних локусів Soldanella hungarica Simonk. (Primulaceae) в Карпатах 0,7 Наук. зап. Держ. природ. музею. , Вип. 26. -2010. – С. 85-95.
8. Дмитрах Р. Генеративне розмноження високогірних видів рослин та особливості насіннєвого відновлення їхніх популяцій в Українських Карпатах 0,7 Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТІ України. – 2010. – Вип. 20.9. – С. 45-51.
9. Білонога В. Малиновський А. Модульна організація біосистем 1,0 Наук. записки державного природознавчого музею. – Львів, 2010. – Вип.26. – С. 25-38.
10. Sytschak N., Czopyk V., et al. Distribution of Rubus L. in Ukraine 2,5 Atlas Florae Europaea. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus L.) / A. Kurtto, H. Weber, R. Lampinen, A. Sennikov (eds.). – Helsinki: The Committee for Mapping the Flora of Europe. – 2010. – 362 р.
11. Sytschak N., Tribsch, A., et al. Integrating data across biodiversity levels; the project IntraBioDiv 0,7 In: Spehn, E.M.; Korner, C. (eds) Data Mining for Global Trends in Mountain Biodiversity. Boca Raton, London, New York, CRC Press. – 2010. – 89-105.
12. Sytschak N., Winkler M., et al. Pleistocene distribution range shifts were accompanied by breeding system divergence within Hornungia alpina (Brassicaceae) in the Alps 0,5 Mol. Phylogenet. Evol. – 2010. – 54(2): 571-582.
13. Кобів Ю. Екологічні особливості оселищ рідкісних видів рослин Українських Карпат 1,3 Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 3. – С. 350-372.
14. Данилик І.М., Гончаренко В.І. Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla (Cyperaceae) – новий вид для флори України 0,4 Укр. ботан. журн. – 2009. – 66, № 5. – С. 650-655.
15. Данилик І., Лисенко Г., Борсукевич Л. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка подільських лучних степів 0,8 Вісник Львів. ун-ту. Cерія біологічна. – 2010. – Вип. 53. – С. 9-18.
16. Данилик І., Лисенко Г. Подільські лучні степи в екологічному континуумі європейської частини Степової області Євразії 1,2 Біологічні Студії. – 2010. – 4, № 1. – С. 95-108.
17. Різун В., Решетило О., Канарський Ю. Структура асоціацій герпетобіонтних безхребетних і їхніх консументів – земноводних у заплавних біогеоценозах рік басейнів Балтійського і Чорного морів (лісової, лісостепової зон і Карпат) 1,1 Пріоритети наукової співпраці ДФФД і БРФФД. Матеріали спільних конкурсних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень («ДФФД-БРФФД - 2005»). – К.: ДІА, 2007. – С. 391-406.
18. Решетило О. Просторові аспекти й антропогенна динаміка різноманітності угруповань земноводних басейну верхів’я р.Прип’ять 0,8 Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2010. Вип. 52. С. 91-100.
19. Briggs L., Reshetylo O. Evaluation of pond habitats in the project sites for B.bombina and T.cristatus in North European lowlands: recommendations for restoration of pond clusters for the B.bombina, T.cristatus and E.orbicularis 1,1 Save Europe’s oldest Reptile and Amphibians. Best Practice Guidelines // LIFE-NATURE Project LIFE/LT/000094 “Protection of the European pond turtle and amphibians in the North European lowlands”. 2010. P. 26-34.
20. Гаврилюк О., Микітчак Т. Кормові об’єкти хвостатих земноводних роду Triturus (Rafinesque, 1815) у високогір’ї Чорногори (Українські Карпати): тритон альпійський (Triturus alpestris) (I) 0,5 Вісник Львів. ун-ту. Серія біолог. 2009. Вип. 51. С. 110-116.
21. Гаврилюк О., Микітчак Т. Верхня межа поширення біотопів репродукції тритона карпатського, Lissotriton montandoni, та тритона альпійського, Mesotriton alpestris (Amphibia, Caudata), в Україні 0,1 Вісник зоології. – 2009. – Т. 43, № 3. – С. 230.
22. Микітчак Т. Біоіндикація якості річкових вод 0,5 Карпатський національний природний парк. – Яремче: Фоліант, 2009. – C. 256-260.
23. Микітчак Т., Решетило О., та ін. Біоіндикація якості лентичних водойм 0,7 Карпатський національний природний парк. – Яремче: Фоліант, 2009. – C. 260-275.
24. Микітчак Т., Гаврилюк О. Кормові об’єкти хвостатих земноводних роду Triturus (Rafinesque, 1815) у високогір’ї Чорногори (Українські Карпати): тритон карпатський (Triturus (Lissotriton) montandoni) (IІ) 0,5 Вісник Львів. ун-ту. Серія біолог. 2010. Вип.52. С. 44-51.
25. Микітчак Т. Фауна гіллястовусих (Cladocera) і веслоногих (Copepoda) ракоподібних водойм басейну р. Шибенка (Українські Карпати) 0,1 Вісник Львів. ун-ту. Серія біолог. 2010. Вип.52. С.107-116.
26. Нестерук Ю. Унікальна монографія, або підсумок тривалих досліджень флори Польських Карпат. Рецензія на “Czerwona Ksiega Karpat Polskich. Rosliny naczyniowe. Red. Z. Mirek & H. Piekos-Mirkowa. Krakow: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, 2008. 615 s. 0,1 Зелені Карпати (КБЗ, м. Рахів). – 2009, № 1-2 (29-30). – C. 75.
27. Кобів В. Життєздатність популяцій Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. в Українських Карпатах і на суміжних рівнинних територіях 0,8 Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2010. – Вип. 53. – С. 77-85.
28. Nesteruk Y., Gudowski J., et al. Pastoral Economy in Ukraine as an example of the so-called Natural Cluster (Report on field research) 0,8 Clusters: Politics, Management, Good Clustering Practices in the World. Ed. E. Bojar. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyzszej Uzytecznosci “Dom Organizatora”, Torun, 2009. S. 277-294.
29. Нестерук Ю., Гудовскі Я., та ін. Полонинське господарство Українських Карпат (традиційні риси, сучасний стан та новітні зміни в його структурі) 0,8 Карпати: людина, етнос, цивілізація (Івано-Франківськ). – 2010. – № 2. – С. 145-159.
30. Кияк В. Зеленоплідниця фіолетова. Bellardiochloa violacea (Bellardi) Chiov. 0,1 Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг, 2009.- С. 221.
31. Кияк В. Горянка дворядна. Oreochloa disticha (Wulfen) Link 0,1 « С. 231.
32. Кияк В. Ласкавець жовтецевий. Bupleurum ranunculoides L. 0,1 «С. 275.
33. Кияк В. Сугайник штирійський. Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torree 0,1 « С. 319.
34. Кияк В. Злинка альпійська. Erigeron alpinus L. 0,1 « С. 321.
35. Чорней І., Кияк В. Білотка альпійська, едельвейс, шовкова косиця. Leontopodium alpinum Cass. 0,1 « С. 328.
36. Кияк В. Соссюрея альпійська. Saussurea alpina (L.) DC. 0,1 « С. 333.
37. Кияк В., Чорней І. Соссюрея різноколірна. Saussurea discolor (Willd.) DC. 0,1 « С. 334.
38. Кияк В. Жовтозілля карпатське. Senecio carpathicus Herbich 0,1 « С. 338.
39. Кияк В., Дмитрах Р. Родіола рожева. Rhodiola rosea L. 0,1 « С. 415.
40. Зиман С., Кияк В., Булах О. Первоцвіт Галлера. Primula halleri J. F. Gmel. 0,1 « С. 546.
41. Зиман С., Кияк В., Чорней І. Аконіт Жакена. Aconitum jacquinii Rchb. 0,1 « С. 549.
42. Зиман С., Кияк В. Жовтець Тора (ж. татранський). Ranunculus thora L. 0,1 « С. 569.
43. Сичак Н., Мельник В., та ін. ЗЕЛЕНИЦЯ СПЛЮСНУТА Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 0,1 « С. 13.
44. Сичак Н., Кагало О. ЗЕЛЕНИЦЯ ІССЛЕРА Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub 0,1 « С. 14.
45. Сичак Н., Панченко С., та ін. БАРАНЕЦЬ ЗВИЧАЙНИЙ Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. 0,1 « С. 19.
46. Сичак Н., Кіш Р. ПЛАУНЧИК ШВЕЙЦАРСЬКИЙ Lycopodioides helveticum (L.) Kuntze. 0,1 « С. 20.
47. Сичак Н., Данилик І., та ін. ГРОНЯНКА РОМАШКОЛИСТА Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Doll) W.D.J.Koch. 0,1 « С. 35.
48. Сичак Н., Мельник В., та ін. ГРОНЯНКА БАГАТОРОЗДІЛЬНА Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. 0,1 « С. 36.
49. Сичак Н., Кагало О.,та ін. ЦИБУЛЯ ПРЯМА Allium strictum Schrad. 0,1 « С. 59.
50. Сичак Н., Кагало О., Чорней І. ПІВНИКИ НЕСПРАВЖНЬОСМИКАВЦЕВІ Iris pseudocyperus Schur. 0,1 « С. 131.
51. Сичак Н., Кагало О., Ільїнська А. ЛОЖЕЧНИЦЯ ПІРЕНЕЙСЬКА Cochlearia pyrenaica DC. (incl. C. polonica auct. non E.Froehl.) 0,1 « С. 357.
52. Сичак Н., Кагало О. ДЗВОНИКИ КАРПАТСЬКІ Campanula carpatica Jacq. 0,1 « С. 381.
53. Сичак Н., Кагало О. НАСКЕЛЬНИЦЯ ЛЕЖАЧА Loiseleuria procumbens (L.) Desv. 0,1 « С. 428.
54. Сичак Н., Кагало О. ПТАШНИК КРИХІТНИЙ Ornithopus perpusillus L. 0,1 « С. 479.
55. Сичак Н., Кагало О. КОНЮШИНА ТЕМНО-КАШТАНОВА Trifolium badium Schreb. 0,1 « С. 483.
56. Сичак Н., Кагало О. ЗМІЄГОЛОВНИК АВСТРІЙСЬКИЙ Dracocephalum austriacum L. 0,1 « С. 507.
57. Сичак Н., Кагало О., Скібіцька Н. АРМЕРІЯ ПОКУТСЬКА Armeria pocutica Pawl. 0,1 « С. 517.
58. Сичак Н., Кагало О., Данилик І. КИСЛИЧНИК ДВОСТОВПЧИКОВИЙ Oxyria digyna (L.) Hill 0,1 « С. 551.
59. Сичак Н., Кагало О. ШИПШИНА ЧАЦЬКОГО Rosa czackiana Besser 0,1 « С. 587.
60. Сичак Н., Кагало О., та ін. ЯСЕНЕЦЬ БІЛИЙ Dictamnus albus L. 0,1 « С. 582.
61. Сичак Н., Зиман С. ЛОМИКАМІНЬ ПЕРЕЛОМНИКОВИЙ Saxifraga androsacea L. 0,1 « С. 590.
62. Сичак Н., Кагало О., Володимирець В. ЛОМИКАМІНЬ ЗЕРНИСТИЙ Saxifraga granulata L. 0,1 « С. 594.
63. Сичак Н. ЛОМИКАМІНЬ СУПРОТИВНОЛИСТИЙ Saxifraga oppositifolia L. 0,1 « С. 597.
64. Сичак Н., Кагало О., Крайнюк К. БЕЛАДОННА ЗВИЧАЙНА Atropa belladonna L. 0,1 « С. 604.
65. Сичак Н., Зиман С., Данилик І. ВЕРОНІКА БЕЗЛИСТА Veronica aphylla L. 0,1 « С. 626.
66. Кобів Ю. Злинка залозиста – Erigeron atticus Vill. 0,1 « С. 322.
67. Кобів Ю. Язичник сибірський (Я. буковинський, Я. український) – Ligularia sibirica Cass. (L. bucovinensis Nakai; L. ucrainica Minderova) 0,1 « С. 330.
68. Кобів Ю. Чихавка язичкова (Деревій язичковий) - Ptarmica lingulata (Willd. et Kit.) DC. (Achillea lingulata Waldst. et Kit., A. alpina Schur) 0,1 « С. 331.
69. Кобів Ю., Кіш Р., Шушман В. Молодило мармурове – Sempervivum marmoreum Griseb. (S. schlehanii Schott) 0,1 « С. 417.
70. Кобів Ю. Молодило гірське – Sempervivum montanum L. (incl. S. montanum L. subsp. carpaticum Wettst. ex Hayek, S. carpathicum Wettst. ex Prodan non G.Reuss) 0,1 « С. 418.
71. Кобів Ю. Сверція багаторічна (Бешишниця багаторічна) – Swertia perennis L. (incl. S. alpestris Baumg. ex Fuss, S. perennis L. subsp. alpestris (Baumg. ex Fuss) Simonk.) 0,1 « С. 494.
72. Кобів Ю. Шолудивник Едера – Pedicularis oederi Vahl (P. versicolor Wahlenb.) 0,1 « С. 532.
73. Кобів Ю. Вовна гірська пухнаста (Кортуза Маттіолі пухнаста) – Cortusa matthioli L. subsp. pubens (Schott, Nyman et Kotschy) Jav. 0,1 « С. 543.
74. Кобів Ю., Нестерук Ю. Рутовик коріандролистий – Callianthemum coriandrifolium Rchb. 0,1 « С. 558.
75. Кобів Ю. Ломикамінь аїзоподібний – Saxifraga aizoides L. 0,1 « С. 589.
76. Кобів Ю. Ломикамінь жовто-зелений – Saxifraga luteo-viridis Schott et Kotschy (S. corymbosa auct. non Boiss.) 0,1 « С. 596.
77. Кобів Ю., Кіш Р. Ломикамінь напівзонтиковий – Saxifraga pedemontana All. subsp. сymosa Engler (S. cymosa Waldst. et Kit., nom. inval.) 0,1 « С. 598.
78. Кобів Ю. Вероніка стокроткова – Veronica bellidioides L. 0,1 « С. 617.
79. Кобів Ю. Вероніка кущикова – Veronica fruticans Jacq. 0,1 « С. 618.
80. Данилик І., Кагало О. та ін. ОСОКА БІЛА Carex alba Scop. 0,1 « С. 80.
81. Данилик І. ОСОКА ДВОКОЛІРНА Carex bicolor All. 0,1 « С. 81.
82. Данилик І., Андрієнко Т. та ін.. ОСОКА БОГЕМСЬКА Carex bohemica Schreb. 0,1 « С. 82.
83. Данилик І., Панченко С. ОСОКА БУРІЮЧА Carex brunnescens (Pers.) Poiret 0,1 « С. 83.
84. Данилик І. ОСОКА БУКСБАУМА Carex buxbaumii Wahlenb. 0,1 « С. 84.
85. Данилик І., Кузярін О. ОСОКА ДЕВЕЛЛА Carex davalliana Smith 0,1 « С. 86.
86. Данилик І. ОСОКА ЗБІДНЕНА Carex depauperata Curt. ex With. 0,1 « С. 87.
87. Данилик І. ОСОКА ТЕМНО-БУРА Carex fuliginosa Schkuhr 0,1 « С. 89.
88. Данилик І., Панченко С. ОСОКА КУЛЯСТОПОДІБНА Carex globularis L. 0,1 « С. 90.
89. Данилик І. ОСОКА ТОРФОВА Carex heleonastes Ehroiret 0,1 « С. 91.
90. Данилик І. ОСОКА ХОСТА (ОСОКА ГОСТА) Carex hostiana DC. 0,1 « С. 92.
91. Данилик І. ОСОКА ЛАХЕНАЛЯ Carex lachenalii Schkuhr 0,1 « С. 93.
92. Данилик І. ОСОКА БЛИСКУЧА Carex liparocarpos Gaud. 0,1 « С. 94.
93. Данилик І. ОСОКА ПАЖИТНИЦЕПОДІБНА (ОСОКА ПАЖИТНИЦЕВА) Carex loliacea L. 0,1 « С. 95.
94. Данилик І., Орлов О. ОСОКА ПРИТУПЛЕНА Carex obtusata Liljebl. 0,1 « С. 96.
95. Данилик І., Андрієнко Т. ОСОКА МАЛОКВІТКОВА Carex pauciflora Lightf. 0,1 « С. 97.
96. Данилик І., Остапко В. ОСОКА ЛАПКОПОДІБНА Carex pediformis C. A. Mey. 0,1 « С. 98.
97. Данилик І. ОСОКА СКЕЛЬНА Carex rupestris All. 0,1 « С. 99.
98. Данилик І., Андрієнко Т. та ін. ОСОКА ЖИТНЯ Carex secalina Willd. ex Wahlenb. 0,1 « С. 100.
99. Данилик І. ОСОКА ЩЕТИНИСТА Carex strigosa Huds. 0,1 « С. 101.
100. Данилик І., Андрієнко Т. та ін. ОСОКА ЗАТІНКОВА Carex umbrosa Host. 0,1 « С. 102.
101. Данилик І., Андрієнко Т. та ін. ОСОКА ПІХВОВА Carex vaginata Tausch. 0,1 « С. 103.
102. Данилик І., Андрієнко Т. та ін. МЕЧ-ТРАВА БОЛОТНА Cladium mariscus (L.) Pohl s.l. 0,1 « С. 104.
103. Данилик І. СИТНЯГ КАРНІОЛІЙСЬКИЙ Eleocharis carniolica W.D.J.Koch. 0,1 « С. 105.
104. Данилик І., Орлов О. СИТНЯГ СОСОЧКОПОДІБНИЙ Eleocharis mamillata Lindb. f. 0,1 « С. 106.
105. Данилик І. СИТНЯГ БАГАТОСТЕБЛОВИЙ Eleocharis multicaulis (Smith) Desv. 0,1 « С. 107.
106. Данилик І., Коломійчук В. СИТНЯГ ГОСТРОЛУСКОВИЙ Eleocharis oxylepis (Meinsh.) B. Fedtsch. 0,1 « С. 108.
107. Данилик І. КОМИШНИК ДВОРОЗДІЛЬНИЙ (К. ДВОЗОНТИКОВИЙ) Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani. 0,1 « С. 109.
108. Данилик І. КУГА ГОСТРОКІНЦЕВА Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla. 0,1 « С. 110.
109. Данилик І., Кіш Р. ЛІЛІЙКА ПІЗНЯ (ЛЛОЙДІЯ ПІЗНЯ) Lloydia serotina (L.) Rchb. 0,1 « С. 142.
110. Данилик І., Хміль Т. та ін. СКРУЧЕНИК ПРИЄМНИЙ Spiranthes amoena (M.Bieb.) Spreng. 0,1 « С. 215.
111. Данилик І., Хміль Т. СКРУЧЕНИК СПІРАЛЬНИЙ Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 0,1 « С. 216.
112. Данилик І. МІТЛИЦЯ АЛЬПІЙСЬКА Agrostis alpina Scop. 0,1 « С. 219.
113. Данилик І. МІТЛИЦЯ СКЕЛЬНА Agrostis rupestris All. 0,1 « С. 220.
114. Данилик І., Кіш Р. ЇЖАЧА ГОЛІВКА ВУЗЬКОЛИСТА Sparganium angustifolium Michx. 0,1 « С. 269.
115. Данилик І., Кіш Р. КОРОЛИЧКА ПІЗНЯ Leucanthemella serotina (L.) Tzvelev. 0,1 « С. 327.
116. Данилик І., Чорней І. СОССЮРЕЯ ПОРЦІУСА Saussurea porcii Degen. 0,1 « С. 335.
117. Данилик І., Кіш Р. РОГОВИЦЯ РОГОВИКОВА (ДІХОДОН РОГОВИКОВИЙ) Dichodon cerastioides (L.) Rchb. 0,1 « С. 392.
118. Данилик І. РОДОДЕНДРОН СХІДНОКАРПАТСЬКИЙ (Р. МИРТОЛИСТИЙ, Р. КОЧІ) Rhododendron myrtifolium Schott et Kotschy. 0,1 « С. 430.
119. Данилик І., Чорней І. ТОВСТЯНКА АЛЬПІЙСЬКА Pinguicula alpina L. 0,1 « С. 510.
120. Данилик І., Кіш Р. ПУХИРНИК БРЕМА Utricularia bremii Heer. 0,1 « С. 514.
121. Данилик І. ВЕРБА АЛЬПІЙСЬКА Salix alpina Scop. 0,1 « С. 583.
122. Данилик І. ВЕРБА ТРАВ’ЯНА Salix herbacea L. 0,1 « С. 584.
123. Данилик І. ВЕРБА ТУПОЛИСТА Salix retusa L. 0,1 « С. 587.
124. Данилик І., Зиман С. ЛОМИКАМІНЬ МОХОПОДІБНИЙ Saxifraga bryoides L. 0,1 « С. 591.
125. Данилик І., Кіш Р. ЛОМИКАМІНЬ КАРПАТСЬКИЙ Saxifraga carpatica Sternb. 0,1 « С. 593.
- - МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ - -
1. Матейчик В., Горбань І., Царик Й. Гніздова орнітофауна торфових боліт Швацького національного природного парку 0,3 Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» 2-го вересня 2010 року – Львів: Сполом, 2010, C.107-110.
2. Царик Й. Про необхідність формування методичної праці «Програма і методика екологічних досліджень» 0,2 « C.5-6.
3. Решетило О. Різноманіття угруповань земноводних у басейні нижньої течії ріки Прип’ять 0,3 « С. 55-57.
4. Царик Й. Історія біостаціонару «Пожижевська» в Українських Карпатах 0,3 Матеріали конференції «30 років Карпатському національному природному парку». – м.Яремче, 10-15 листопада, 2010, с.22-25.
5. Жиляєв Г. Эффекты группы в обеспечении жизнеспособности растительных популяций 0,1 Мат. ХІ межд. конф. "Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики" (Белгород, 20-25 сентября 2010 г) , - 2010. - 73 С.
6. Жиляєв Г. Роль субпопуляционных элементов в жизнеобеспечении популяций у травянистых растений 0,3 IV Всероссийская научн. конф "Принципы и способы сохранения биоразнообразия (22-26 сентября 2010 г. Йошкар-Ола), - 2010. – С. 77-80.
7. Кобив Ю. Периферические популяции редких видов растений Украинских Карпат 0,3 « С. 121-123.
8. Кобив Ю. Сохранение популяционного разнообразия карпатского субэндемического вида Symphytum cordatum Waldst. et Kit. ex Willd. в равнинном субареале 0,2 « С. 120-121.
9. Дмитрах Р. Valeriana simplicifolia (Reich.) Kabath в Українських Карпатах, таксономічний статус й особливості поширення 0,2 Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат. Матер. міжнар. наук. конф. Присвяченої 130-р. від дня народження Антонія Маргіттая (Мукачево-Берегово, 16-18 вересня 2010 р.). – Ужгород: Карпати, 2010. – С. 68-71.
10. Данилик І., Борсукевич Л. Проблеми збереження раритетних судинних рослин урочища Драгобрат (Свидовець, Карпати) 0,2 « С. 51-54.
11. Нестерук Ю. Історія дослідження раритетного флористичного різноманіття Чорногори (Східні Карпати) 0,4 « С. 138-146.
12. Сичак Н. Нові й цікаві флористичні знахідки для Українських Карпат 0,3 Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій. Мат. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-й річниці створення Ужанського національного природного парку (Кострино 23-25 вересня 2009 р.) – Ужгород, 2009. – С. 230-234.
13. Данилик І., Борсукевич Л. Typha schuttleworthii W.D.J. Koch et Sond. (Typhaceae) – новий вид для флори Львівської області 0,2 « С. 33-36.
14. Сичак Н., Кагало О., Скібіцька Н. Синтаксони нової Зеленої книги України на території Тернопільської області 0,4 Матер. міжн. науково-практич. конференції «Природно-заподний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє», присв’яченої 20-річчю ПЗ «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль, 2010. С. 349-355.
15. Сичак Н. Життєздатність популяцій деяких рідкісних видів рослин у Рівненському природному заповіднику 0,3 « С. 524-528.
16. Кобів Ю. Вплив сучасних змін землекористування на видову біорізноманітність в Українських Карпатах 0,2 Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали між нар. наук. конференції. – К.: Альтерпрес, 2010. – С. 92-93.
17. Данилик І., Середницька С. Другий етап історії вивчення родини Cyperaceae Juss. флори Українських Карпат 0,2 « С. 55-58.
18. Данилик І., Борсукевич Л. Галогидрофильная растительность Прикарпатья (Украина) 0,2 Гидроботаника 2010. Матер. І (VII) Междунар. конф. по водным макрофитам (Борок, 9-13 октября, 2010 р.). – Ярославль, 2010. – С. 65-67.
19. Danylyk І., Senczyna B., Dygus K., Kagalo A. Antropogeniczne przemiany szaty roslinnej dorzecza wereszczycy na Roztoczu (Zachodnia Ukraina) 0,1 Planta in vivo, in vitro et in silico. Streszczenia referatow i plakatow LV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Warszawa, 6-12 wrzesnia 2010 r.). – Warszawa, 2010. – 62.
20. Данилик І., Борсукевич Л., Середницька С. Використання гідрофільних видів роду Carex L. в озелененні 0,1 Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства Тези наук. конф. До 75-річчя від Дня народження професора, доктора с.-г. наук Мороза П.І. (Умань). – Умань, 2010. – С. 36-38.
21. Решетило О., Царик І., Царик Й. Випасання тварин як фактор збереження біотичного різноманіття та пасторальних ландшафтів 0,2 Матер. IV всеукр. наук-практ. конфер. молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» (Сколе, 1-4 червня 2010 р.). – Сколе, 2010. – С. 148-150.
22. Reshetylo O., Briggs L. Diversity of amphibians in the places of road and rail investments in Poland 0,5 Materialy z Х Ogolnopolskiej Konferencji Herpetologicznej (Krakow, 27-28 wrzesnia 2010 r.). – Krakow: Uniwersytet Pedagogiczny, 2010. – S. 103-109.
23. Reshetylo O., Mykitchak T. Road mortality of amphibians in western Ukraine (Lviv Province) 0,1 Proc. IENE Intern. Conf. on Ecology and Transportation: Improving connections in a changing environment (Velence, Hungary, 27 Sept. – 1 Oct. 2010). – Budapest, 2010. – P. 55.
24. Гаврилюк О., Микітчак Т. Особливості харчування тритона карпатського (Triturus montandoni Boulenger, 1880) у високогір’ї Чорногори (Українські Карпати) 0,1 V міжн. наук. конф. «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах, (12-16 жовтня 2009 р., Дніпропетровськ)».– Дніпропетровськ: Ліра, 2009. - С. 266-268.
25. Микітчак Т. Фауна гіллястовусих (Cladocera) і веслоногих (Copepoda) ракоподібних Яворівського озера (Львівська область) у період його формування 0,1 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали десятої наукової конференції молодих учених (Львів, 7-8 жовтня 2010 року). – Львів, 2010 – С. 91-92.
26. Сирко Н., Микітчак Т. Фауна планктонних гіллястовусих і веслоногих ракоподібних (Crustacea: Cladocera, Copepoda) деяких водойм м. Львова 0,1 « С. 95-97.
27. Штупун В. Вплив тривалості залягання снігу на насіннєву продуктивність популяцій хіонофільних фітоценозів Чорногори 0,1 « C. 74-76.
28. Черепанин Р. Особливості генеративного розмноження у популяціях рідкісних аркто-альпійських видів рослин неявнополіцентричного типу біоморф у Чорногорі 0,1 « С. 70-73.
29. Nesteruk Y., Gudowski J. Polsko-Ukrainska wspolpraca i podstawowe problemy ekologiczne w dziedzinie uzytkowania turystycznego Czarnohory (Karpaty Wschodnie) 0,7 Wielokulturowosc w turystyce. Mat. Miedzynarodowej konferencji. Wyzsza Szkola Turystyki i Jezykow Obcych, Warszawa, 2010. – S. 215-227.
30. Черепанин Р. Життєздатність насіння у популяціях рідкісних аркто-альпійських видів рослин у Чорногорі (Українські Карпати) 0,1 Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених (Ялта, 21-25 вересня 2010 року). – Сімферополь, 2010. – С. 301-302.
31. Danylyk І., Andrik E., at al. Rudbeckia laciniata L. in floodplain forests of Transcarpathia (Ukraine) 0,1 IX International Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. (Kamyanets-Podilskiy, 29 June – 01 July 2010). – Kyiv. – 2010. – P. 13-14.
32. Кияк В. Функціонування малих популяцій рідкісних видів рослин у високогір’ї Карпат 0,2 «Природно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Карпатського національного природного парку (м.Яремче, 25 листопада 2010 р.). – Яремче, 2010. – С. 56-58.
33. Сичак Н. Кагало О. Деякі механізми самовідновлення популяцій видів рослин з умовно-облігатним апоміксисом у високогір’ї Українських Карпат (на прикладі видів роду ALCHEMILLA L.) 0,3 « С. 109-112.
34. Царик Й. Історія і майбутнє природоохоронних досліджень на полонині «Пожижевська» Чорногора, Українські Карпати 0,1 « С. 149-150.

Список опублікованих праць співробітниками відділу ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ НАН України за 2010 рік

Автор Назва публікації Oб'єм
вид. листів
Видавництво,
видання
- - СТАТТІ, МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ - -
1. Kagalo A.A. Senczyna B., Dygus K.H., Danylyk I. Anthropogenic conversions of plant cover in the Wereszczyca river basin in Roztocze (Western Ukraine) 0,1 Acta Societatis Botanicorum Poloniae. – 2010. – Vol. 79, Suppl. 1. – P. 54.
2. Kagalo A.A. Tribsch, A.; Englisch, T.; Gugerli, F.; Holderegger, R.; Niklfeld, H.; Steinmann, K.; Thiel-Egenter, C.; Zimmermann, N.E.; Taberlet, P.; IntraBioDiv Consortium Integrating data across biodiversity levels; the project IntraBioDiv 1,0 In: Spehn, E.M.; Korner, C. (eds) Data Mining for Global Trends in Mountain Biodiversity. Boca Raton, London, New York, CRC Press. – 2010. – 89-105.
3. Kagalo A.A., Winkler, M; Tribsch, A; Paun, O; Englisch, T; IntraBioDiv-Consortium; Schonswetter, P. Pleistocene distribution range shifts were accompanied by breeding system divergence within Hornungia alpina (Brassicaceae) in the Alps 1,0 Mol. Phylogenet. Evol. – 2010. – 54(2): 571-582.
4. Кагало О.О., Голубець М.А., Козловський М.П. Степану Михайловичу Стойку – 90 років. 0,4 Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 2. – С. 296-301.
5. Царик І.Й. Значення соціальних комах (Formi-cidae) для збереження біоти антропогенно трансформованих екосистем 0,6 Вісн. Львів. нац. ун-ту. – Сер. біол. – 2010. – Вип. 54. – С. 97-103.
6. Андреева О.О. Синантропные виды настенной флоры города Львова 0,2 Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики. Мат. XI междунар. науч.-практ. экологической конф., 20-25 сентября 2010 г., г. Белгород. – Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА, 2010. – С. 138-139.
7. Андрєєва О.О. Історія палінологічних досліджень відкладів голоцену Поділля 0,4 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали десятої наукової конференції молодих учених (Львів, 7-8 жовтня 2010 року). – Львів, 2010. – С. 25–28.
8. Беднарська І.О. Деякі міркування щодо результатів експерименту з пророщування насіння Festuca heterophylla Lam. 0,4 Наукові основи збереження біотичної різноманіт-ності // Мат. Х наук. конф. молодих учених. Львів, 2010. – С. 29-32.
9. Беднарская И.А. Festuca psammophila (Hack. ex Celak.) Fritsch в Беларуси 0,2 Матеріали Х Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих науковців “Біологічні дослідження молодих вчених на Україні”, Київ, 28-29 жовтня 2010 р.
10. Беднарская И.А. Некоторые методы оценки общего состояния популяций редких видов злаков на примере Festuca heterophylla Lam. 0,2 Материалы XI Междунар. научно-практич. экологич. конф. “Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансфор-мированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики”, г. Белгород, 20-25 сентября 2010 г. Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА, 2010. С. 200-201.
11. Дорошенко К.В. Віталітетна структура ценопопуляцій Corydalis solida L. у різних екологічних умовах (Львівська область) 0,2 Мат. 10-ї конф. мол. учених «Наукові основи збереження біотичної різнома-нітності», 2010. – С. 41-42.
12. Кагало О.О. Природно-заповідний фонд України та перспективи його функціонування у контексті сучасних підходів до охорони біотичного й ландшафтного різноманіття 1,2 Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 57-70.
13. Кагало О.О., Сичак Н.М., Скібіцька Н.В. Синтаксони нової Зеленої книги України на території Тернопільської області 0,5 Там же. – С. 349-355.
14. Kagalo A., Kolodiy V.A. Schivereckia podolica (Bess.) Andrz. ex DC. in the condition of anthropo-genic stress 0,1 IX International Conference Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. – Kamyanets-Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June – 01 July 2010. – Program, Proceeding and Excursions. – Kyiv: V.G.Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2010. – S. 36.
15. Кагало О.О. Юзеф Мондальський (1902-1995) і флорографія західних регіонів України 0,2 Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Антонія Маргіттая (16-18 вересня 2010 р., мм. Мукачево-Берегово, Україна). – Ужгород: Карпати, 2010. – С. 85-87.
16. Кагало О.О. Концепція Червоної книги України – погляд з позицій досвіду третього видання 0,5 Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали міжнародної конференції (11-15 жовтня 2010 р., м. Київ). – К.: Альтерпрес, 2010. – С. 20-24.
17. Кагало О.О. Теоретичні засади системної фітосозології в аспекті вивчення та оцінки біорізноманіття в умовах антропогенно зміненого ландшафту 0,5 Матеріали міжнародної наукової конференції “Промислова ботаніка – стан та перспективи розвитку” (4-7 жовтня 2010 р., м. Донецьк). – Донецьк, 2010. – С. 207-215.
18. Кагало О.О., Сичак Н.М. Деякі механізми самовідновлення популяцій видів рослин з умовнооблігатним апоміксисом у високогір’ї Українських Карпат (на прикладі видів роду Alchemilla L.) 0,4 Мат-ли Міжнародної науково-практичної конференці “Пиродно-заповідні території: функціонування, моніторинг, охорона” (25 листопада 2010, м. Яремче). – Яремче, 2010. – С. 109-112.
19. Кагало О.О., Андрєєва О.О., Дорошенко К.В. Нотатки до аналізу флорогенезу фагетального комплексу західних регіонів України 0,4 Роль гірських резерватів і національних парків у збереженні природної спадщини гірських територій: Матер. Міжнар. наук.-практич. конф., присвяч. 10-й річниці створення Ужанського національного природного парку (23–25 вересня 2009 року, с. Кострино, Україна). – Ужгород, 2009. – С. 114-118.
20. Паньків Н.Є. Аутфітосозологічна оцінка та стра-тегія Нippocrepis comosa L. (Fabaceae) в умовах різного стану фітосистем на Поділлі 0,3 Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 75-р. заснування Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України, 15-17 вересня 2010 р. – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. С. 260-262.
21. Панькив Н.Е. Диагностика состояний популяций Coronilla coronata L. и Нippocrepis comosa L. (Fabaceae) на Подолье (Украина) 0,2 Материалы XI Международной научно-практической экологической конференции «Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики» (г. Белгород, Россия, 20-25 сентября 2010 г.). С. 82-83.
22. Паньків Н.Є. Еколого-ценотична характеристика Аnthericum ramosum L. (Asphodelaceae) у складі лучних степів на Поділлі 0,4 Наукові основи збереження біотичної різноманітності: Матеріали десятої наукової конференції молодих учених (Львів, 7-8 жовтня 2010 року). – Львів, 2010. С. 53-57.
23. Skibitska N.V., Kagalo A.A. Some “new” invasive species in the urban flora of Kamyanets-Podilskiy 0,16 IX International Conference Anthropi-zation and Environment of Rural Settlements. Flora and Vegetation. – Kamyanets-Podilskiy & Boyany, Ukraine, 29 June – 01 July 2010. – Program, Proceeding and Excursions. – Kyiv: V.G.Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine, 2010. – S. 31-32.
24. Царик И.Й. Pinus mugo (Turra) как эдификатор консортивного разнообразия животных в горнососновом криволесье Черногоры (Украинские Карпаты) 0,5 Охрана и рациональное использование животных и растительных ресурсов: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию факультета охотоведения им. проф. В.Н. Скалона, г. Иркутск, 27-30 мая 2010 г.- Иркутск: ИрГСХА, 2010.- 251-255.
25. Царик І.Й., Царик Й.В., Решетило О.С. Випасання тварин як фактор збереження біотичного різноманіття та пасторальних ландшафтів 0,3 IV всеукр. наук-практ. конфер. молодих учених «Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва» (Сколе, 1-4 червня 2010 р.). – Сколе, 2010. – С. 148-150.
26. Ященко П.Т. Активна охорона фітосистем – становлення концепції і результати застосування у природоохоронних об’єктах 0,6 Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природно-заповідний фонд України - минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 108 - 113.
27. Ященко П.Т., Матейчик В.І., Турич В.В., Турич Я.В. Охоронюваний компонент флори Шацького національного природного парку, його динаміка і стан збереженості 0,7 Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку», 2-5 вересня 2010 р. – Львів: СПОЛОМ, 2010. – С.11-17.
28. Зайцева Г.Ю. Фактори вразливості та охоронний статус вовчків (Gliridae) в Україні 0,4 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природо-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 648-651.
29. Зайцева Г.Ю. Гнатина О.С. Гризуни у трофічному раціоні сови вухатої у Шацькому НПП 0,4 Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» (2-5 вересня 2010 р.) – Львів: Сполом, 2010. – С. 21-24.
30. Зайцева Г. Ю. Дендрофільні гризуни з території Хмельницької області: представленість у зоологічних музейних колекціях 0,2 Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – С. 267-268.
31. Зайцева Г.Ю., Сагайдак А.В. Екологічна акція «Будиночок для вовчка» – науковий та освітній аспекти 0,2 П’ята міжнародна молодіжна наукова конференція «Довкілля ХХІ», Інститут проблем природокористування та екології НАН України, 6-9 жовтня 2010 р., м. Дніпропетровськ.
32. Реслер І.Я. Ввчення рослинного покриву “Вeликих Дністерських боліт 0,3 Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосисте Шацького національного природного парку” (2-5 вересня 2010 р., смт. Шацьк). – Львів: СПОЛОМ, 2010. – С. 53-55.
- - ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ - -
34. Зайцева Г.Ю. Зелені лапи Всесвіту 0,06 Експрес-Поділля. – №41. – С. 12.
35. Зайцева Г.Ю. Як розсердити їжака або День бабака 0,06 Експрес-Поділля. – №42. – С. 12.
36. Зайцева Г.Ю. Смугастий перевертень 0,06 Експрес-Поділля. – №43. – С. 12.
37. Зайцева Г.Ю. Кити і люди: мисливці і володарі 0,06 Експрес-Поділля. – №44. – С. 12.
38. Зайцева Г.Ю. Всесвітній день кішок 0,06 Експрес-Поділля. – №45. – С. 12.
39. Зайцева Г.Ю. Вісниця весни 0,06 Експрес-Поділля. – №46. – С. 12.
40. Зайцева Г.Ю. Про сон і сонь 0,06 Експрес-Поділля. – №47. – С. 12.
41. Зайцева Г.Ю. Сірий музикант 0,06 Експрес-Поділля. – №49. – С. 12.
42. Зайцева Г.Ю. Про нащадків динозаврів 0,06 Експрес-Поділля. – №50. – С. 12.
43. Зайцева Г.Ю. Весняне відродження природи 0,06 Експрес-Поділля. – №52. – С. 12.
44. Зайцева Г.Ю. Золотистий скелелаз 0,06 Експрес-Поділля. – №53. – С. 12.
45. Зайцева Г.Ю. Бархатне дерево 0,06 Експрес-Поділля. – №54. – С. 12.
46. Зайцева Г.Ю. Аристократи неба 0,06 Експрес-Поділля. – №55. – С. 12.
47. Зайцева Г.Ю. Мандрівка національними парками 0,06 Експрес-Поділля. – №57. – С. 12.
48. Зайцева Г.Ю. Край боліт та лісів 0,06 Експрес-Поділля. – №58. – С. 12.
49. Зайцева Г.Ю. Таємниці світового океану 0,06 Експрес-Поділля. – №59. – С. 12.
50. Зайцева Г.Ю. День народження парку 0,06 Експрес-Поділля. – №63. – С. 12.
51. Зайцева Г.Ю. Від мшанки до парку 0,06 Експрес-Поділля. – №64. – С. 12.
52. Зайцева Г.Ю. Озеро в горах 0,06 Експрес-Поділля. – №65. – С. 12.
53. Зайцева Г.Ю. Про слонів, мавп і трубне дерево 0,06 Експрес-Поділля. – №66. – С. 12.
54. Зайцева Г.Ю. Легенди ясенцю 0,06 Експрес-Поділля. – №67. – С. 12.
55. Зайцева Г.Ю. Про адамове дерево 0,06 Експрес-Поділля. – №69. – С. 12.
56. Зайцева Г.Ю. Народжені в Одесі 0,06 Експрес-Поділля. – №70. – С. 12.
57. Зайцева Г.Ю. Лебеді: вірність чи невірність? 0,06 Експрес-Поділля. – №73. – С. 12.
58. Зайцева Г.Ю. Символ безсмертя і біорізноманітності 0,06 Експрес-Поділля. – №79. – С. 12.

Список опублікованих праць співробітниками відділу ЕКОМОРФОГЕНЕЗУ РОСЛИН НАН України за 2010 рiк

Автор Назва публікації Oб'єм
вид. листів
Видавництво,
видання
- - СТАТТІ - -
1. Danilkiv I.S., Ignatova E.A., Lobachevska O.V. Chromosome numbers of Schistidium (Grimmiaceae, Bryophyta) 0,2 Arctoa. – 2009. – 18. – P. 225-228.
2. Баїк О.Л. Електрофоретичний аналіз спектрів кислих розчинних білків та антиоксидантних ферментів мохів під дією іонів важких металів 0,4 Біологічні Студії / Studia Biologica. – 2010. – Т. 4, №2. – С. 115-120.
3. Бешлей С.В.,Баранов В.І, Микієвич І.М. Зміна субстратів відвалів породи Червоноградського гірничопромислового району при заростанні куничником наземним (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.). 0,6 Там само – С. 75-82.
4. Кияк Н.Я. Вплив свинцю на стан прооксидантно-антиоксидантної системи в хлоропластах моху Fontinalis antipyretica Hedw 0,4 Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2010. – Вип. 27. – С. 115-120.
5. Лобачевська О.В. Толерантність моху Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. до токсичних сполук сірки 0,3 Там само. – С. 110 - 114.
6. Кияк Н.Я., Микієвич І.М. Вплив абіотичних стресових факторів на інтенсивність ПОЛ та активність супероксиддисмутази у пагонах водного моху Fontinalis antipyretica Hedw. 0,4 Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2010. – Вип. 53. – С. 181-187.
7. Рабик І.В., Данилків І.С., Щербаченко О.І. Структура і динаміка бріофітних угруповань на девастованих землях Львівщини (на прикладі відвалу гірничо-хімічного підприємства “Cірка”) 0,5 Там само – С. 58-66.
8. Григорова А.С. Редкие виды мохообразных (Marchantiophyta, Bryophyta) урочища Кизи Улоги Украинских Карпат. 0,2 Бриология: традиции и современность: Сборник статей по материалам междунар. бриологической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения З.Н. Смироновой и К.И. Ладыженской (Санкт-Петербург, 11-15 октября, 2010). – Санкт-Петербург, 2010. – С. 48-49.
9. Кит Н.А. Влияние ионов свинца и ИУК на активность ферментов мха Tortula modica R.H. Zander. 0,2 Там само. – С. 74-76.
10. Кияк Н.Я. Особенности окислительного стресса в побегах водного мха Fontinalis antipyretica Hedw. 0,3 Там само. – С. 77 - 81.
11. Лобачевская О.В. Адаптивне реакции мхов в условиях техногенного загрязнения 0,3 Там само. – С. 96 - 100.
12. Хоркавцив Я.Д. Влияние АБК на устойчивость мха Tortula modica R.H. Zander к ртути 0,2 Там само. – С. 144 - 147.
13. Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. – новий адвентивний вид моху для флори України 0,4 Укр. ботан. журн. – 2010. – 67, № 3. – C. 432-437.
- - МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ - -
1. Баїк О.Л.,Кіт Н.А. Порівняльна характеристика активності антиоксидантних ферментів деяких видів мохів за дії іонів міді 0,1 ІІІ –й відкритий з’їзд фітобіологів Херсонщини (Херсон, 20 травня 2010 р.) Збірник тез доповідей (Відп. редактор М.Ф. Бойко) – Херсон: Айлант, 2010. – С. 38-39.
2. Кияк Н.Я. Протекторна роль ?-токоферолу в умовах стресу 0,1 Там само. – С. 46 - 47.
3. Лобачевська І.В. Екологічна характеристика мохоподібних 0,1 Там само. – С. 25.
4. Рабик І.В. Аналіз репродуктивної біології бріофітів антропогенно змінених екотопів 0,1 Там само. – С. 54.
5. Хоркавців Я.Д. Гормональна індукція стійкості моху Tortula modica R.H. до ртуті 0,1 Там само. – С. 62.
6. Бешлей С.В., Баранов В.І., Козловський М.П. Алелопатичний вплив кореневих виділень та відпаду куничника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.) на проростання насіння сосни звичайної 0,1 Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку” (Шацьк, 2-5 вересня 2010 року). – Шацьк, 2010. – C. 20-21.
7. Гнатина О., Рабик І., Шкаран В. Мохи у гніздах птахів-дуплогніздників Шацького національного природного парку 0,1 Там само. – С. 24 - 25.
8. Лобачевська О.В. Консортивні зв’язки мохоподібних та їх екологічна роль 0,1 Там само. – C. 42-43.
9. Мельник І.В. Роль іонів кальцію в формуванні стійкості рослин до несприятливих умов середовища 0,1 Там само. – C. 47-48.
10. Пундяк О.І. Вплив слизу слимаків на проростання спор Funaria hygrometrica Hedw. 0,1 Там само. – C. 52-53.
11. Соханьчак Р.Р. Особливості інвазивності мохоподібних 0,1 Там само. – C. 98-99.
12. Григорова А.С. Нові місцезнаходження Scapania helvetica Gottcsche в українських Карпатах 0,1 Матеріали міжнародної наукової конференції молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології” (Ялта, 21-25 вересня 2010 р.). – Ялта, 2010. – С. 55-56.
13. Бешлей С.В., Баранов В.І. Зміни вмісту сірки у органах рослин куничника наземного (Calamagrostis epigeios (L.) Roth.). за росту на субстратах породного відвалу вугільних шахт 0,1 Там само. – C. 176-177.
14. Мельник І.В. Вплив екзогенного пероксиду водню на активність супероксиддисмутази у Funaria hygrometrica Hedw за дії іонів кальцію та кадмію 0,1 Там само. – C. 391-392.
15. Соханьчак Р.Р. Деякі морфо-фізіологічні характеристики Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 0,1 Там само. – С. 87-88.
16. Григорова А.С. Таксономічний аналіз бріофлори високогірної частини урочища Кізі Улоги українських Карпат 0,3 Матеріали десятої конференції молодих учених “Наукові основи збереження біотичної різноманітності” (Львів, 7-8 жовтня). – Львів, 2010. – С. 43-48.
17. Мельник І.В. Стресові реакції та функціонування сигнальних систем за участю іонів кальцію у Funaria hygrometrica Hedw. 0,2 Там само. – С. 131-133.
18. Оксенюк У.А. Пігментний комплекс мохів як показник стану антропогенного трансформованого середовища 0,2 Там само. – С. 137-140.
19. Рабик І.В. Аналіз життєвих форм бріофітів на відвалах сірковидобувних підприємств Львівщини 0,2 Там само. – С. 58-60.
20. Соханьчак Р.Р. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.: морфологічні особливості, поширення та репродуктивна здатність 0,2 Там само. – С. 64-66.
21. ЩербаченкоО.І. Вплив важких металів на стан пероксидного окислення ліпідів та активність антиоксидантної системи гідрофітного моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 0,2 Там само. – С. 153-155.
22. Пундяк О.І. Дослідження поляризації спор моху Funaria hygrometrica Hedw. залежно від орієнтації поверхні субстрату 0,2 Матеріали Сьомої Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Україна наукова”. – 2010. – С. 5-8.
23. Мельнык И.В., Лобачевская О.В. Влияние ионов кальция на активность антиоксидантной защиты мха Funaria hygrometrica Hedw. в условиях осмотического и температурного стресса 0,1 Материалы II (IV) Всероссийской молодежной научно-практической конференции ботаников "Перспективы развития и проблемы современной ботаники" (Новосибирск, 5 – 8 октября 2010 г.) – Новосибирск, 2010 – C. 280-281.