Список опублікованих праць співробітниками відділів за 2006 рік


Зведена таблиця публікацій 2006 року (публікації, які не подавалися у звітах відділів за минулий рік)

Автор НАЗВА РОБОТИ об'єм вид. листів де опубліковано
ВІДДІЛ ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ СТАТТІ
1. Гнатів П. С. Гіркокаштан звичайний у Львові й питання його екологічної стійкості в міських насадженнях 0,5 Наук. зап. Держ. природозн. музею НАН України. – Львів, 2007. – Вип. 23. – С. 75–84.
2. Гнатів П.С., Коршиков І.І. Накопичення важких металів у грунті та зольність листків деревних рослин насаджень міста Львова 0,3 Промышленная ботаника. Сб. науч. трудов. Вып.6. – Донецк, 2006. – С.28-34
3. Дервіх А., Кухажик С., Марискевич О.Г., Mікула Н.А., Навроцький Т., Яворський М.С. Відкриття і функціонування пункту перетину кордону Боберка-Сморльнік (Журавін): аналіз та оцінка можливого впливу на соціально-економічну та екологічну ситуацію у транскордонному регіоні, рекомендації для місцевих органів влади та самоврядування 0,5 Львів: Редакція газети „Бойківщина”, 2006. - 34 с.
4. Козловський М.П. Стовбурові нематоди як чинник зниження стійкості та всихання смереки 0,3 Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Вип. 30. – Львів: НЛТУ України, 2006. – С. 321 – 326.
5. Канарський Ю.В. Про методику обліків і розрахунку чисельності денних лускокрилих 0,3 Вісник Львівського ун-ту. Сер.Біологічна. – Вип..41. – С.63-70
ВІДДІЛ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ СТАТТІ
1. Царик Й.В., Горбань І.М., Сеник М.А., Закала О.С., Кийко А.О. Екотопи між лісом та луками як осередки концентрації різноманіття птахів 8 Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т. 17, № 1-2. – С. 78-85.
2. Сичак Н.М. Diphasiastrum alpinum (L.) Holub (Lycopodiaceae) у флорі Українських Карпат 6 Наук. вісн. Чернівецьк. ун-ту: Збірн. наук. праць. – 2006. – Вип. 298: Біологія. – С. 160-165.
3. Сичак Н.М. Дигресія 2 Екологічна енциклопедія – К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації". – 2006. –Т. 1: А-Е. – С. 279-280.
4. Сичак Н.М. Демопопуляція 1 Екологічна енциклопедія / Редкол.: А.В.Толстоухов та ін. – К.: ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації". – 2006. – Т. 1: А-Е. – С. 265.
5. Решетило О.С. Клас Земноводні – Amphibia 4 Рідкісні види тварин Львівської області. – Львів, 2006. – С. 117–120.*
6. Нестерук Ю.Й. Природа. Рослинний покрив. Тваринний світ. Історія природничих досліджень. Історія охорони природи. 24 Гори Гуцульщини. Путівник, який об’єднує / Ред. А. Вєльоха. – Краків: ЦОТГ ПТТК, 2006. – С. 25-48.*
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ СТАТТІ
1. К.В.Дорошенко Зміна параметрів ценопопуляцій Galanthus nivalis L. в різних еколого-ценотичних умовах (Львівська обл., Україна) 1,0 Чорноморський бот. ж-л. – 2006. – Т.2, №1. – С.36-50.
2. К.В.Дорошенко Деякі демографічні параметри Galanthus nivalis L. у Львівській області 0,9 Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Темат. збірник ІЕК НАНУ. – Вип.6, 2006. – С. 54-62.
3-7. Кагало О.О. Говерла. Гологори. Гологоро-Кременецький кряж. Городилівський водоспад. Горохолина. 0,5 Енциклопедія сучасної України. Т. 6. Го-Гю. – Київ, 2006. – С. 7, 73-74, 74, 289, 306.
8. Ткачик В.П., І.Б. Беген Рослинні угруповання Alnus incana (L.) Willd. у передгірних регіонах заходу України. 0,5 Наукові основи збереження біотичної різноманітності.– Львів: Ліга-Прес, 2006. – Вип. 7. – С. 9 – 11.
ВІДДІЛ ЕКОМОРФОГЕНЕЗУ РОСЛИН СТАТТІ
1. Демків О.Т., Головач О.М. Вплив свинцю на ріст, вміст фотосинтетичних пігментів та активність карбоангідрази у проростків кукурудзи 6 Физиология и биохимия культурных растений. – 2006. – Т.38, №4. – С. 353-358.
2. Демків О.Т., Кордюм Є.Л., Хоркавців Я.Д., Таїрбеков М.Г. Умови гравітації – експериментальна база для пізнання закономірностей морфогенезу рослин в гравітаційному полі 6 Космічна наука і технологія. – 2006. – Т12, № 5/6. – С. 30-35.
ВІДДІЛ ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ МАТЕРІАЛИ, ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЙ
1. Голубець М.А. Смерекові ліси Українських Карпат: історія формування, сучасний стан, причини всихання, способи порятунку 0,1 Наукові основи ведення лісового господарства / Матеріали між нар. Наук.- практ. конфер., присвяченої 80-річчю з дня народження П.С.Пастернака (т.П). – Івано-Франківськ, 2006. – с.18-20.
2. Голубець М.А. Наукова сутність і практичні проблеми сталого розвитку 0,1 Там само. – с.16-18
3. Голубець М.А. Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання 0,2 Міжнародна наук. - практ. конф. “I-й Всеукраїнський з’їзд екологів” / Тези доп. 4-7 жовтня 2006р. – Вінниця: Універсам, 2006. – с.3-6.
ВІДДІЛ ЕКОСИСТЕМОЛОГІЇ ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ
1. Кучинська І. В., Стельмах С. М., Федонюк О. В., Башта А.-Т. В. Тваринний світ. Розділ.5. 1,2 Літопис природи Яворівського національного природного парку. – т.6. – Івано-Франкове, 2006. – С. 111-151.