Екоморфогенезу рослин


Завідувач відділу – к.б.н., с.н.с. Оксана Василівна Лобачевська

Контактний телефон: (032)270-74-30; 067-883-83-74,

E-mail: ecomophogenesis@gmail.com; ecobryologia@gmail.com

Рік створення відділу – Відділ екоморфогенезу рослин представляє наукову школу експериментального екоморфогенезу бріофітів, започатковану у 1963 р. чл.-кор. АН України А.С. Лазаренком.

Неструктурні підрозділи відділу

На базі відділу екоморфогенезу рослин від 1995 р. функціонує філіал кафедри фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю “біологія” – 7.07.04.01, спеціалізація “фізіологія рослин”.

Від 2007 р. в Інституті на базі відділу діє „Центр флуоресцентної мікроскопії” НАН України для раціонального використання науковими установами та організаціями НАН України флуоресцентного моторизованого мікроскопа Axio Imager М1 (Carl Zeiss) для аналізу структурно-функціональних особливостей організації клітин, цитоскелету, визначення вмісту білків, ДНК та активності ферментів; визначення градієнту іонів кальцію, целюлози клітинних стінок. Програмне забезпечення Axio Imager М1 дає можливість здійснювати кількісний та якісний аналіз зображень та створювати власні програми вимірювань. Науковці відділу сприяють освоєнню нових методів роботи на флуоресцентному моторизованому мікроскопі Axio Imager M1 під час стажування доцентів кафедри та виконання практичних і лабораторних робіт студентами та магістрами.

Проблематика наукових досліджень

Співробітники відділу здійснюють дослідження за такими науковими напрямами:

· видове різноманіття мохоподібних та організація їх внутрішньовидової структури;

· просторово-часова та структурно-функціональна організація росту та розвитку гаметофіту;

· природа епігенетичних морфо-функціональних змін;

· вплив стресових чинників на особливості формування адаптивних морфо-фізіологічних реакцій та cтійкості бріофітів;

· вплив гравітації на просторову орієнтацію росту і морфогенез мохів.

Дослідження відділу спрямовані на вивчення морфологічних, фізіолого-біохімічних адаптивних реакцій та репродуктивної стратегії бріофітів залежно від дії природних і антропогенних чинників, оцінку можливості їх використання для індикації стану природних та антропогенно трансформованих екосистем, аналіз їх впливу на кількісні параметри ценопопуляцій та прогнозування змін угруповань для встановлення резервів їх фотосинтетичної і продукційної здатності, забезпечення збереження біорізноманітності рослин та сталого розвитку екосистем.

Науково-дослідні теми

У відділі виконано фундаментальну базову тему “Стійкість та адаптивні структурно-функціональні зміни мохів під впливом абіотичних стресорів в умовах антропогенно трансформованого середовища” (2015-2019 рр.). Співробітники відділу були основними виконавцями відомчих прикладних тем Інституту: “Оцінка перспектив та розроблення способів ревіталізації посттехногенних територій сірковидобувних підприємств України” (2014-2016 рр.) та “Розроблення програми наукового моніторингу ревіталізації територій порушених діяльністю гірничо-хімічних підприємств з видобутку калійних і магнієвих солей та її апробація” (2017-2019 рр.). За договором № 7/ІЕК/2012 від 30 серпня 2012 р. із приватним підприємством “ДВФ-Захід-Ліс” “Клональне мікророзмноження лохини американської високорослої” запроваджено використання у приватному підприємстві “ДВФ-Захід-Ліс” методик, розроблених співробітниками відділу в рамках договору щодо індукції ризогенезу та умов адаптації укорінених мікропагонів у ґрунтовому субстраті культури 11 сортів лохини американської високорослої. Результатом здійсненої роботи є Деклараційний патент на корисну модель “Спосіб мікроклонального розмноження лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.)”. 02.03.2020 р. № 4290/ЗУ/20 (автори: Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Воробець Н.М., Яворська Н.Й.).

На сьогодні колектив відділу екоморфогенезу рослин виконує 4 відомчі теми: фундаментальну базову “Oсобливості морфо-функціональної адаптації бріофітів лісових екосистем Українського Розточчя до кліматичних і антропогенних змін”, цільову “Розробка методичних засад оцінки й прогнозування стану природних біосистем різних рівнів організації та збереження біорізноманіття у гірських і рівнинних регіонах України в умовах кліматичних змін”; прикладну “Розроблення програми наукового моніторингу ревіталізації територій, порушених діяльністю вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району та її апробація”, програмно-цільову тему (КПКВК 6541230) “Апробація методів оцінки стану й моніторингу біосистем різного рівня організації для збереження та відновлення біорізноманіття на модельних природоохоронних територіях” та конкурсну цільову тему “Дослідження гравічутливості та гравітропних реакцій в умовах космічного польоту як адаптивного чинника в онтогенезі рослин” за Цільовою комплексною програмою НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр.

Склад відділу

У відділі екоморфогенезу рослин працює 11 співробітників (7 кандидатів наук). Структура відділу за посадами: 3 старші наукові співробітники, 2 наукові співробітники, 3 молодші наукові співробітники; 2 провідних інженери, 1 інженер 1-ї категорії.

Історія відділу

У 1945 р. доктор біологічних наук, професор А.С. Лазаренко був направлений у м. Львів за скеруванням Президії Академії Наук для розвитку ботанічних досліджень в західних областях УРСР та організації Філіалу академії наук (пізніше переіменований у Західний науковий центр). Після приїзду А.С. Лазаренко очолював відділ географії спорових рослин Інституту ботаніки АН УРСР (1945-1950 рр.), кафедру ботаніки Львівського державного університету імені І. Франка (1945-1958 рр.), відділ ботаніки Науково-природознавчого музею АН УРСР (1959-1970 рр.) та лабораторію експериментальної морфології АН УРСР (1963-1970 рр.), яка від 1974 р. стала відділом експериментальної морфології АН УРСР (1970-1979 рр.) Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР.

У 1991 р. на базі Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного створено Інститут екології Карпат НАН України. Назву відділу змінено на відділ екоморфогенезу рослин, основний напрям наукової діяльності якого спрямовано на дослідження ролі екологічних та онтогенетичних передумов адаптації і мікроеволюції мохів й можливих способів їх регулювання.

Протягом 1978–2004 рр. відділ очолював доктор біологічних наук, професор Орест Теодорович Демків. Від 2004 р. завідувач відділу – к.б.н., с.н.с. О.В. Лобачевська.

У відділі захищено 12 кандидатських та 1 докторська дисертації.

За період 1991-2021 рр. співробітники відділу опублікували 840 наукових робіт, у тому числі 351 статтю та 130 публікацій у закордонних виданнях.

Основні публікації

Монографії:

 1. Данилків І., Лобачевська О., Рабик І., Щербаченко О. (2008). Словник бріологічних термінів. – Львів, 149 с.

 2. Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов / Ред. О.Т. Демків, О.О. Кагало, О.В. Лобачевська, О.Г. Марискевич, Й.В. Царик. – Львів: Простір М, 2011. – 180 с.

 3. Zubel R., Danylkiv I., Rabyk I., Lobaczevs’ka O ., Soroca M. (2015). Bryophytes of the Roztocze region (Poland and Ukraine) // Maria Curie-Sklodowska University. – Lublin: “Libropolis”, 145 p.

 4. Zubel R., Danylkiv I., Rabyk I., Lobaczevs’ka O ., Soroca M. (2015). Świat roślin – Mszaki. 3. Świat roślin, grzybów, śluzowców i porostów na Roztoczu // Roztocze. Przyroda і człowiek /[red. T. Grabowski, M. Harasimiuk, B. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy]. – Zwierzyniec, s. 113–159.

 5. Kordyum E., Borisova T., Krisanova N., Pozdnyakova N., Shevchenko G., Kozeko L., Romanchuk S., Lobachevska O., Charkavtsiv Ya., Kyyak N., Zaimenko N., Ivanytska B., Brykov V., Mischenko L. (2021). Space biology: results and prospects. In: Space research in Ukraine . 2018–2020 / Ed. O. Fedorov. – Kyiv: Akadem periodyka, p. 70–78.

Статті SCOPUS

 1. Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д. (2019). Морфофункціональні особливості клітин протонеми Weissia tortilis Spreng. з різною чутливістю до гравітації // Космічна наука і технологія. – Т. 25, №2. – С. 60–70. Категорія А. https://doi.org/10.15407/knit2019.02.060

 2. Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д. (2016). Оцінка стану прооксидантно-антиоксидантної системи у гаметофіті моху Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. в умовах кліностатування // Космічна наука і технологія. – 22, №4. С. 58–66. Категорія А. https://doi.org/10.15407/knit2016.04.058

 3. Kyyak N.Y., Lobachevska O.V., Rabyk, I.V., Kyyak V.H. (2020). Role of the bryophytes in substrate revitalization on a post-technogenic salinized territory // Biosystem Diversity. – 28, №4. – P. 419–425. Категорія А. Q4. https://doi.org/10.15421/012054

 4. Lobachevska O., Kyjak N., Khorkavtsiv O., Dovgalyuk A., Kit N., Klyuchivska O., Stoika R., Ripetsky R., & Cove D. (2005). Influence of metabolic stress on the inheritance of cell determination in the moss, Pottia intermedia // Cell biology international. – [29, №3](29(3). – Р. 181–186. https://doi.org/10.1016/j.cellbi.2005.02.001

 5. Lobachevska O.V., Kyyak N.Y., Rabyk I.V. (2018). Ecological and physiological peculiarities of bryophytes on a post-technogenic salinized territory // Biosystems Diversity. – 27, №4. – Р. 342–348. Категорія А. https://doi.org/10.15421/011945

 6. Rabyk I.V., Lobachevska O.V. Kyyak N.Y., Shcherbachenko O.I. (2018). Bryophytes on the devastated territories of sulphur deposits and their role in restoration of dump substrate // Biosystems Diversity. – 26, №4. – Р. 339–353. Категорія А. https://doi.org/10.15421/011850

 7. Ostash B., Gren T., Hrubskyy Y., Tistechok S., Beshley S., Baranov V., Fedorenko V. (2014). Cultivable actinomycetes from rhizosphere of birch (Betula pendula) growing on a coal mine dump in Silets, Ukraine // Journal of basic microbiology. – 54, №8. – Р. 114–121. doi:10.1002/jobm.201200551

 8. Finiuk, N.S., Chaplya, A.Y., Mitina, N.Y., Boiko N.M., Lobachevska O**.V.,** Miahkota O.S., Yemets A.I., Blume Ya.B., Zaichenko O.S., Stoika R.S. (2014). Genetic transformation of moss Ceratodon purpureus by means of polycationic carriers of DNA // Cytol. Genet. – 48. – Р. 345–351. https://doi.org/10.3103/S0095452714060048

 9. Finiuk _N.,_ Buziashvili _A.,_ Burlaka _O.,_ Zaichenko _A.,_ Mitina _N.,_ Miagkota _O.,_ Lobachevska _O.,_ Stoika _R.,_ Blume _Ya.,_ Yemets _A. (_2017). Investigation of novel oligoelectrolyte polymer carriers for their capacity of DNA delivery into plant cells // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. – 131, №1. – Р. 1–13. 10.1007/s11240-017-1259-7

 10. Finiuk, N., Romanyuk, N., Mitina, N., Lobachevska O**.**, Zaichenko A., Terek O., Stoika R. (2020). Evaluation of Phytotoxicity and Mutagenicity of Novel DMAEMA-Containing Gene Carriers // Cytol. Genet. – 54, №5. – Р. 437–448. 10.3103/S0095452720050096

Статі у фахових виданнях України

Бешлей С., Соханьчак Р., Лобачевська О. (2020). Формування адаптивних реакцій у Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. за участі хлорофілази та метаболітів оксиду азоту // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Випуск 83. – С. 96–106. Категорія Б. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2020.83.11

Kyyak N.Ya., Kyyak V.H. (2019). Mechanisms of maintenance of cytoplasmic osmotic homeostasis in bryophytes cells under salinity stress // Біологічні Студії / Studia Biologia. – 13, №2. – P. 55–66. Категорія Б. https://doi.org/10.30970/sbi.1302.605

Kyyak N.Ya., Baik O.L. (2016). Role of the bryophyte cover in accumulation of organic carbon and biogenic elements in technogenic substrate on the territory of sulfur deposit // Біологічні студії /Studia Biologica. – 10, №3. – С. 48–55. Категорія Б. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2016_10_3-4_8

Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р. (2017). Репродуктивна стратегія адвентивного моху Сampylopus introflexus (Нedw.) Вrid. (Bryophyta: Leucobryaceae) на територіях гірничовидобувних підприємств Львівщини // Укр. ботан. журн. – 74, №1. – С. 46–55. Категорія Б. http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2017_74_1_7.

Лобачевська О.В., Бешлей С.В., Соханьчак Р.Р. (2018). Структурно-функціональна організація мохових дернин на техногенно змінених територіях Червоноградського гірничопромислового району // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 79. –С. 134–144. Категорія Б. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.79.09

Рабик І.В., Лобачевська О.В., Щербаченко О.І., Данилків І.С. (2017). Мохоподібні як індикатори відновлення посттехногенних ландшафтів видобутку сірки // Чорноморськ. бот. ж. – 1, № 4. – С. 468–480. Категорія Б. 10.14255/2308-9628/17.134/5

Інформація про співробітників

Лобачевська Оксана Василівна

Лобачевська Оксана Василівна

Ступінь, звання: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Посада: завідувач відділу екоморфогенезу рослин

Наукові інтереси: Основні напрями досліджень – структурно-функціональна організація росту та розвитку бріофітів, вплив стресових чинників на особливості формування адаптивних морфо-фізіологічних реакцій, гравіморфогенез мохів, видове різноманіття та особливості репродуктивної стратегії мохоподібних.

Контакти: тел. 097 371 43 91, e-mail: ecobryologia@gmail.com

Сторінки: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000007765

Освіта: Вища. У 1977 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.

Основні публікації:

Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р. (2017). Репродуктивна стратегія стратегія адвентивного моху Сampylopus introflexus (Нedw.) Вrid. (Bryophyta: Leucobryaceae) на територіях гірничовидобувних підприємств Львівщини // Укр. ботан. журн. – Том 74, № 1. – С. 46–55. https://ukrbotj.co.ua/pdf/74/1/ukrbotj-2017-74-1-046.pdf

Лобачевська О.В., Бешлей С.В., Соханьчак Р.Р. (2018). Структурно-функціональна організація мохових дернин на техногенно змінених територіях Червоноградського гірничопромислового району. Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 79. – C. 134–144.

Lobachevska O.V., Kyyak N.Y., Rabyk I.V. (2019). Ecological and physiological peculiarities of bryophytes on a post-technogenic salinized territory // Biosystems Diversity. – 27(4). – P. 342–348. Категорія А. https://doi.org/10.15421/011945

Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д. (2019). Морфофункціональні особливості клітин протонеми Weissia tortilis Spreng. з різною чутливістю до гравітації // Космічна наука і технологія – 25(2). – C. 60–70. Категорія А. https://doi.org/10.15407/knit2019.02.060

Kyyak N.Y., Lobachevska O.V., Rabyk, I.V., Kyyak V.H. (2020). Role of the bryophytes in substrate revitalization on a post-technogenic salinized territory // Biosystem Diversity. – 28(4). – P. 419–425. Категорія А. Q4. https://doi.org/10.15421/012054

Lobachevska O.V., Kyyak N.Ya., Kordyum E.L., Khorkavtsiv Ya.D. (2021). The role of gravimorphoses in moss adaptation to extreme environment // Ukr. Bot. J. – 78(1). – P. 69–79. Категорія Б. https://doi.org/10.15407/ukrbotj78.01.069

Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Воробець Н.М., Яворська Н.Й. Деклараційний патент на корисну модель “Спосіб мікроклонального розмноження лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.)”. 02.03.2020 р. № 4290/ЗУ/20

Участь у проектах:

 1. Міжнародний проект УНТЦ NN-09 (R) “Протонема мохів як модельний об'єкт дослідження ролі мікрогравітації у ростових і морфогенетичних процесах рослин” (2003–2004 рр.).

 2. Міжнародний проект INTAS № 508 “Pottia intermedia як модельний об’єкт для вивчення стабільності клітинної детермінації” (2003–2004 рр.)

 3. Міжнародний проект УНТЦ (Український Науково-Технологічний Центр) № 5032 “Моніторинг природного відновлення девастованих територій сірчаного виробництва у Прикарпатському регіоні України” (2010–2012 рр.).

 4. Проект у рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр. “Особливості формотворчих процесів мохів в умовах гравітації та невагомості” (2012–2016 рр.).

 5. Проект у рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр. “Дослідження гравічутливості та гравітропних реакцій в умовах космічного польоту як адаптивного чинника в онтогенезі рослин” (2018-2021 рр.).

Трудова діяльність:

1977 р. – інженер вiддiлу експериментальної морфології рослин Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР

1986 р. – переведена на посаду молодшого наукового співробітника вiддiлу експериментальної морфології рослин Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР

У 1988 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему „Структура вида у листостебельных мхов и роль содержания ядерной ДНК в ее познании” (03.00.05 – ботаніка),

1989–1991 рр. – науковий спiвробiтник вiддiлу експериментальної морфології рослин Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР

1991–1996 рр. – науковий спiвробiтник вiддiлу екоморфогенезу рослин Інституту екології Карпат НАН України

2000–2003 рр. – науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України;

Від 1996 р. – старший науковий співробітник Інституту;

2007 р. – присуджено вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.05 – “ботаніка”

Від 2004 р. – виконує обов’язки завідувача відділу екоморфогенезу рослин.

КИЯК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

КИЯК НАТАЛІЯ ЯРОСЛАВІВНА

Ступінь, звання: кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Посада: старший науковий співробітник

Наукові інтереси: Основні напрями досліджень – фізіолого-біохімічні механізми адаптації бріофітів до абіотичних стресових чинників в умовах антропогенно трансформованого середовища; роль мохового покриву у ревіталізації посттехногенних територій; гравічутливість мохів та вплив симульованої мікрогравітації на ростові процеси.

Контакти: тел.: (032) 270-74-30, e-mail: kyyak_n@i.ua

Сторінки: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000005538

Освіта: Вища. У 1994 році закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. Івана Франка (біологічний факультет).

Основні публікації:

Kyyak N.Y., Lobachevska O.V., Rabyk, I.V., Kyyak V.H. (2020). Role of the bryophytes in substrate revitalization on a post-technogenic salinized territory // Biosystem Diversity. – 28(4). – P. 419–425. Категорія А. Q4. https://doi.org/10.15421/012054

Kyyak N.Ya., Baik O.L. (2016). Role of the bryophyte cover in accumulation of organic carbon and biogenic elements in technogenic substrate on the territory of sulfur deposit // Біологічні студії /Studia Biologica. – 10 (3). – С. 48–55. Категорія Б. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2016_10_3-4_8

Kyyak N.Ya., Kyyak V.H. (2019). Mechanisms of maintenance of cytoplasmic osmotic homeostasis in bryophytes cells under salinity stress // Біологічні Студії / Studia Biologia. – 13 (2). – P. 55-66. Категорія Б. https://doi.org/10.30970/sbi.1302.605

Lobachevska O.V., Kyyak N.Y., Rabyk I.V. (2018). Ecological and physiological peculiarities of bryophytes on a post-technogenic salinized territory // Biosystems Diversity. – 27(4). – P. 342–348. Категорія А. https://doi.org/10.15421/011945

Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д. (2016). Оцінка стану прооксидантно-антиоксидантної системи у гаметофіті моху Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. в умовах кліностатування // Космічна наука і технологія. – 22 (4). – С. 58–66. Категорія А. https://doi.org/10.15407/knit2016.04.058

Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д. (2015). Адаптація бріофітів до водного дефіциту на території відвалу в місцях видобутку сірки // Укр. ботан. журн. – 72(6). – С. 566–573.

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.06.566

Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Воробець Н.М., Яворська Н.Й. Деклараційний патент на корисну модель “Спосіб мікроклонального розмноження лохини високорослої (Vaccinium corymbosum L.)”. 02.03.2020 р. № 4290/ЗУ/20

Участь у проектах:

 1. Міжнародний проект УНТЦ NN-09 (R) “Протонема мохів як модельний об'єкт дослідження ролі мікрогравітації у ростових і морфогенетичних процесах рослин” (2003–2004 рр.).

 2. Міжнародний проект INTAS № 508 “Pottia intermedia як модельний об’єкт для вивчення стабільності клітинної детермінації” (2003–2004 рр.)

 3. Міжнародний проект УНТЦ (Український Науково-Технологічний Центр) № 5032 “Моніторинг природного відновлення девастованих територій сірчаного виробництва у Прикарпатському регіоні України” (2010–2012 рр.).

 4. Проект у рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр. “Особливості формотворчих процесів мохів в умовах гравітації та невагомості” (2012–2016 рр.).

 5. Проект у рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр. “Дослідження гравічутливості та гравітропних реакцій в умовах космічного польоту як адаптивного чинника в онтогенезі рослин” (2018-2021 рр.).

Трудова діяльність:

1994–1997 рр. – навчання в аспірантурі Інституту екології Карпат НАН України (очна форма);

1997–1999 рр. – інженер I категорії Інституту екології Карпат НАН України;

1999 р. – захистила кандидатську дисертацію “Адаптація мохів до токсичної дії важких металів” за спеціальністю 03.00.12 – фізіологія рослин і була переведена на посаду молодшого наукового співробітника;

2000–2003 рр. – науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України;

Від 2003 р. – старший науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України;

2007 р. – присуджено вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.12 – “фізіологія рослин”

Від 2008 р. – виконує обов’язки заступника завідувача відділу екоморфогенезу рослин.

БАЇК ОКСАНА ЛЬВІВНА

БАЇК ОКСАНА ЛЬВІВНА

Ступінь, звання: кандидат біологічних наук

Посада: старший науковий співробітник

Наукові інтереси: Вивчення фізіолого-біохімічних адаптивних реакцій мохів під впливом абіотичних стресорів в умовах антропогенно трансформованого середовища

Контакти: тел..: (032) 270-74-30, e-mail: baik.oksana@gmail.com

Сторінки:https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Statuses/Pages/default.aspx?PersonID=0000000490

Освіта: Вища. У 1981 р. закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. Івана Франка (біологічний факультет).

Основні публікації:

Kyyak N.Ya., Baik O.L. (2016). Role of the bryophyte cover in accumulation of organic carbon and biogenic elements in technogenic substrate on the territory of sulfur deposit // Біологічні студії /Studia Biologica. – 10(3). – С. 48–55. Категорія Б. http://nbuv.gov.ua/UJRN/bist_2016_10_3-4_8

Баїк О.Л. (2010). Електрофоретичний аналіз спектрів кислих розчинних білків та антиоксидантних ферментів мохів під дією іонів важких металів // Біологічні студії /Studia Biologica. − 4(2). – С. 115–120. https://doi.org/10.30970/sbi.0402.128

Баїк О.Л. (2012). Вивчення фізіолого-біохімічної мінливості моху Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. під дією важких металів // Чорномор. ботан. ж. – 8(2). – С. 134–141. URL: http://cbj.kspu.edu/index.php/uk/arkhiv-statej/2013-01-10-12-40-55/tom-8-2

Кияк Н.Я., Баїк О.Л. (2011). Участь бріофітів у відновленні девастованих територій сірчаного видобутку // Біологічні Студії / Studia Biologica. – 5(2). – С. 131–140. https://doi.org/10.30970/sbi.0502.153

Кияк Н.Я., Баїк О.Л., Кіт Н.А. (2017). Морфо-фізіологічна адаптація бріофітів до екологічних факторів на девастованих територіях видобутку сірки // Scientific Journal ScienceRise:Biological Science. − 5(8). – С. 33–38. doi: 10.15587/2519-8025.2017.113540

Участь у проектах:

 1. Міжнародний проект УНТЦ NN-09 (R) “Протонема мохів як модельний об'єкт дослідження ролі мікрогравітації у ростових і морфогенетичних процесах рослин” (2003–2004 рр.).

 2. Міжнародний проект INTAS № 508 “Pottia intermedia як модельний об’єкт для вивчення стабільності клітинної детермінації” (2003–2004 рр.)

 3. Міжнародний проект УНТЦ (Український Науково-Технологічний Центр) № 5032 “Моніторинг природного відновлення девастованих територій сірчаного виробництва у Прикарпатському регіоні України” (2010–2012 рр.).

Трудова діяльність:

1983 − 1988 рр. навчалася в аспірантурі (очна форма навчання) під керівництвом академіка М.А. Голубця.

Від 1988 р. працювала на посаді інженера відділу екоморфогенезу рослин.

У 1993 р. підготувала та успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: "Внутрішньовидова мінливість листяних мохів, її природа та адаптивне значення".

Від 2002 р. − дотепер працює на посаді старшого наукового співробітника відділу екоморфогенезу рослин Інституту екології Карпат НАН України.

БЕШЛЕЙ СТЕПАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

БЕШЛЕЙ СТЕПАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Ступінь: кандидат біологічних наук

Посада: науковий співробітник

Наукові інтереси: дослідження особливостей формування стійкості мохів до несприятливих умов довкілля; вивчення еколого-фізіологічних пристосувань рослин на девастованих територіях вуглевидобування.

Контакти: тел.: (032) 270-74-30, beshley.stepan@gmail.com

Сторінки: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000000789

Освіта: Вища. У 2009 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Основні публікації:

Ostash B., Gren T., Hrubskyy Y., Tistechok S., Beshley S., Baranov V., Fedorenko V. (2013). Cultivable actinomycetes from rhizosphere of birch (Betula pendula) growing on a coal mine dump in Silets, Ukraine // Journal of Basic Microbiology. – 4(13). – P. 1–7. Категорія А. Q2. https://doi.org/10.1002/jobm.201200551

Лобачевська О., Соханьчак Р., Бешлей С. (2018). Структурно-функціональна організація мохових дернин на техногенно змінених територіях Червоноградського гірничопромислового району // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Випуск 79. – С. 86–94. Категорія Б. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.79.09

Бешлей С.В., О.В., Соханьчак Р.Р. (2018). Водний режим моху Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. на відвалах вугільних шахт Червоноградського гірничопромислового району // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Випуск 77. – С. 102–108. Категорія Б. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2018.77.12

Бешлей С.В., Соханьчак Р.Р., Баранов В.І., Карпінець Л.І. (2019). Підбір стійких рослин для біотичного етапу рекультивації відвалу Центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська» (Львівська обл.) // Наукові записки ДПМ – Вип. 35. – С. 83–88. Категорія Б. https://doi.org/10.36885/nzdpm.2019.35.83-88

Бешлей С., Соханьчак Р., Лобачевська О. (2020). Формування адаптивних реакцій у Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. за участі хлорофілази та метаболітів оксиду азоту // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – Випуск 83. – С. 96–106. Категорія Б. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2020.83.11

Участь у проектах: Немає

Трудова діяльність:

2009–2012 рр. – навчання в аспірантурі Інституту екології Карпат НАН України (очна форма);

2012–2017 рр. – провідний інженер Інституту екології Карпат НАН України;

2018–2020 рр. – молодший науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України;

Від 2021 р. – науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України.

СОХАНЬЧАК РОМАН РОМАНОВИЧ

Sokhanchak Roman Romanovych

Ступінь: кандидат біологічних наук

Посада: науковий співробітник відділу екоморфогенезу рослин

Наукові інтереси: дослідження реакцій мохів на вплив забруднення середовища й особливостей формування їхньої стійкості до несприятливих умов довкілля; вивчення еколого-фізіологічних пристосувань мохоподібних на девастованих та заповідних територіях; адвентивні види мохів у флорі України.

Контакти: тел..: (032) 270-74-30, r.sokhanchak@nas.gov.ua

Сторінки: https://intranet.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000020562

Освіта: Вища. У 2009 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Основні публікації:

Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р. (2010). Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. – новий адвентивний вид моху для флори України // Укр. ботан. журн. – 67, № 3. – C. 432–437. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/30183/10-Lobachevska.pdf?sequence=1

Соханьчак Р.Р., Лобачевська О.В. (2021). Вплив моху Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. на відновлення техногенних субстратів шахтних відвалів // Біологічні Студії / Studia Biologica. – Т. 6, №1. – С. 101–108. http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/biology/article/view/296/295

Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р. (2017). Репродуктивна стратегія стратегія адвентивного моху Сampylopus introflexus (Нedw.) Вrid. (Bryophyta: Leucobryaceae) на територіях гірничовидобувних підприємств Львівщини // Укр. ботан. журн. – Том 74, № 1. – С. 46–55. https://ukrbotj.co.ua/pdf/74/1/ukrbotj-2017-74-1-046.pdf

Лобачевська О.В., Соханьчак Р.Р., Бешлей С.В. (2018). Структурно-функціональна організація мохових дернин на техногенно змінених територіях Червоноградського гірничопромислового району // Вісн. Львів. ун-ту, сер. біол. – Вип. 79. – С. 86–94. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/biology/article/view/9348/9556

Бешлей С.В., Соханьчак Р.Р., Баранов В.І., Карпінець Л.І. Підбір стійких рослин для біотичного етапу рекультивації відвалу Центральної збагачувальної фабрики «Червоноградська» (Львівська обл.) // Наукові записки ДПМ – 2019. – Вип. 35. – С. 83-88. Посилання: http://nzdpm.smnh.org/tom/35/83_88.php

Участь у проектах: Немає

Трудова діяльність:

2009–2015 рр. – інженер І категорії Інституту екології Карпат НАН України;

2015–2018 рр. – провідний інженер Інституту екології Карпат НАН України;

2018–2020 рр. – молодший науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України;

Від 2021 р. – науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України.

ЩЕРБАЧЕНКО ОКСАНА ІГОРІВНА

ЩЕРБАЧЕНКО ОКСАНА ІГОРІВНА

Ступінь, звання: кандидат біологічних наук

Посада: молодший науковий співробітник

Наукові інтереси: дослідження особливостей формування стійкості мохів до абіотичних стресових чинників, вивчення еколого-фізіологічних пристосувань бріофітів в умовах антропогенно трансформованого середовища

Контакти: тел.: (032) 270-74-30, e-mail: scherbachenko@ukr.net

Освіта: Вища. У 2001 р. закінчила Tернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка (хіміко-біологічний факультет).

Основні публікації:

Данилків І., Лобачевська О., Рабик І., Щербаченко О. (2008). Словник бріологічних термінів. – Львів, 149 с.

Rabyk I.V., Lobachevska O.V., Kyyak N.Y., Shcherbachenko O.I. (2018). Bryophytes on the devastated territories of sulphur deposits and their role in restoration of dump substrate // Biosystems Diversity. – 26, №4. – Р. 339–353. doi: 10.15421/011850

Рабик І.В., Лобачевська О.В., Щербаченко О.І., Данилків І.С. (2017). Мохоподібні як індикатори відновлення посттехногенних ландшафтів видобутку сірки // Чорномор. ботан. ж. – 2017. – 13, №4. – С. 468–480. doi: 10.14255/2308-9628/17.134/5

Щербаченко О.І., Демків О.Т. (2013). Толерантність моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. і його адаптація до впливу іонів свинцю // Физиология растений и генетика. – 2013. – Т. 45, № 4. – С С. 227–333.

Щербаченко О.І., Рабик І.В., Лобачевська О.В. (2015). Участь мохоподібних у ренатуралізації девастованих територій Немирівського родовища сірки (Львівська область) // Укр. ботан. журн. – Т. 72., № 6. – С. 596–602.

Щербаченко О.І. (2012). Особливості накопичення і розподілу іонів важких металів у клітинах моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. // Чорномор. ботан. ж. – Т. 8, № 2. – С. 189–194.

Щербаченко О.І. (2012). Вплив іонів важких металів на ростові та фізіолого–біохімічні реакції піщаних і водних культур моху Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. // Біологічні Студії / Studia Biologica. – Т. 6, № 2. – С. 89–97.

Участь у проектах:

 1. Міжнародний проект УНТЦ (Український Науково-Технологічний Центр) № 5032 “Моніторинг природного відновлення девастованих територій сірчаного виробництва у Прикарпатському регіоні України” (2010–2012 рр.).

 2. Конкурсна тема НАН України для молодих вчених “Роль бріофітного покриву на девастованих територіях сірчаного виробництва” (№ державної реєстрації 0107U007692), (2007-2008 рр.).

Трудова діяльність:

2001–2004 рр. – навчання в аспірантурі Інституту екології Карпат НАН України (очна форма);

2004–2014 рр. – провідний інженер Інституту екології Карпат НАН України;

2014 р. – дотепер – молодший науковий співробітник відділу екоморфогенезу рослин.

Рабик Ірина Володимирівна

Рабик Ірина Володимирівна

Посада: Провідний інженер

Наукові інтереси: бріологія (флористика, екологія, індикація).

Контакти: irenerw2022@gmail.com

Cторінки: https://www.instagram.com/plant.bryophytes/; https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000011127

Освіта: вища, у 1999 р. закінчила з відзнакою Львівський державний аграрний університет.

Основні публікації:

Zubel R., Danylkiv I., Rabyk ., Lobaczevska O., Soroca M. (2015). Bryophytes of the Roztocze region (Poland and Ukraine) Maria Curie-Sklodowska University. Lublin : “Libropolis”, 145 p. doi: 10.13140/RG.2.1.1005.6726

Рабик І.В., Лобачевська О.В., Щербаченко О.І., Данилків І.С. (2017). Мохоподібні як індикатори відновлення посттехногенних ландшафтів видобутку сірки // Чорноморський ботанічний журнал. – 13 (4). – С. 468–480. doi: 10.14255/2308-9628/17.134/5

Rabyk I.V., Lobachevska O.V., Kyyak N.Y., Shcherbachenko O.I. (2018). Bryophytes on the devastated territories of sulphur deposits and their role in restoration of dump substrate // Biosystems Diversity. – 26(4). – Р. 339–353. doi: 10.15421/011850

Lobachevska O.V., Kyyak N.Y., Rabyk I.V. (2019). Ecological and physiological peculiarities of bryophytes on a post-technogenic salinized territory // Biosystems Diversity. – 27(4). – Р. 342–348. doi:10.15421/011945

Kyyak N.Y., Lobachevska O.V., Rabyk I.V., Kyyak V.H. (2020). Role of the bryophytes in substrate revitalization on a post-technogenic salinized territory // Biosystems Diversity. – 28(4). – Р. 419–425. doi:10.15421/012054

Участь у проектах:

 1. Міжнародний проект УНТЦ (Український Науково-Технологічний Центр) № 5032 “Моніторинг природного відновлення девастованих територій сірчаного виробництва у Прикарпатському регіоні України” (2010–2012 рр.).

 2. Конкурсна тема НАН України для молодих вчених “Роль бріофітного покриву на девастованих територіях сірчаного виробництва”, № державної реєстрації 0107U007692 (2007-2008 рр.).

 3. Договірна тема “Розробка програми організації моніторингу ґрунтів і рослинного покриву на землях, порушених гірничими роботами”, № 7-ІЕК-2002 (2002 – 2004 рр.)

Трудова діяльність:

2002–2004 рр. – навчання в аспірантурі Інституту екології Карпат НАН України (очна форма);

2004 р. – дотепер – провідний інженер відділу екоморфогенезу рослин Інституту екології Карпат НАН України.

КІТ НАДІЯ АНДРІЇВНА

КІТ НАДІЯ АНДРІЇВНА

Посада: молодший науковий співробітник відділу екоморфогенезу рослин

Наукові інтереси: дослідження морфо-фізіологічних особливостей стійкості бріофітів до несприятливих умов навколишнього середовища на техногенно трансформованих територіях залежно від життєвої форми мохів

Контакти: тел. (032) 270-74-30, _kit_n@i.ua_

Сторінки: https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000005607

Освіта: Вища. У 1980 році закінчила біологічний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка.

Основні публікації:

Кіт Н.А. (2012). Особливості стійкості мохів до водного дефіциту на девастованих територіях видобутку сірки // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Науковий щорічний збірник. – Т. 3 (10), № 1. – С. 191–198. http://www.ecoinst.org.ua › html › 2012_10_3_191

Лобачевська О.В., Хоркавців Я.Д., Кияк Н.Я., Кіт Н.А., Данилків І.С. (2015). Гравіморфогенез гаметофіту мохів // Космічна наука і технологія. – Т. 21, № 6. – С. 115–123. https://doi.org/10.15407/knit2015.04.094

Хоркавців Я.Д., Кордюм Є.Л., Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Кіт Н.А. (2015). Галуження клітин протонеми Ceratodon purpureus Brid. в умовах зміненої сили тяжіння // Український ботанічний журнал. – Т. 72, № 6 – С. 671–676. http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.06.588

Лобачевська О.В., Кияк Н.Я., Хоркавців Я.Д., Кіт Н.А. (2017). Гравізалежна модифікація репродукивного розвитку мохів / Укр. ботан. журн. – Т. 74, № 5. – С. 488–496. http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj74.05.488

Кияк Н.Я., Баїк О.Л., Кіт Н.А. (2017). Морфо-фізіологічна адаптація бріофітів до екологічних факторів на девастованих територіях видобутку сірки // Науковий журнал “ScienceRise: Biological Science”. – №5(8). – C. 33–38. doi: 10.15587/2519 8025.2017.113540

Участь у проектах:

 1. Міжнародний проект УНТЦ NN-09 (R) “Протонема мохів як модельний об'єкт дослідження ролі мікрогравітації у ростових і морфогенетичних процесах рослин” (2003–2004 рр.).

 2. Міжнародний проект INTAS № 508 “Pottia intermedia як модельний об’єкт для вивчення стабільності клітинної детермінації” (2003–2004 рр.)

 3. Міжнародний проект УНТЦ (Український Науково-Технологічний Центр) № 5032 “Моніторинг природного відновлення девастованих територій сірчаного виробництва у Прикарпатському регіоні України” (2010–2012 рр.).

 4. Проект у рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр. “Особливості формотворчих процесів мохів в умовах гравітації та невагомості” (2012–2016 рр.).

 5. Проект у рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2018-2022 рр. “Дослідження гравічутливості та гравітропних реакцій в умовах космічного польоту як адаптивного чинника в онтогенезі рослин” (2018-2021 рр.).

Трудова діяльність: Інститут екології Карпат НАН України;

1978 – 2002 рр. – інженер Інституту екології Карпат НАН України;

2003 р. і дотепер – молодший науковий співробітник Інституту екології Карпат НАН України.